SAL7387, Akte: V°49.2-V°50.1 (90 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°49.2-V°50.1  
Act
Datum: 1493-08-08

Transcriptie

2019-01-06 door kristiaan magnus
Aldair voe(r) den raide vander stadt t(er) p(rese)ntien wille(m)s/
van assche lieuten(ant) m(ijns) he(re)n smeyers van loeven(en) en(de) oic/
t(er) p(rese)ntien jans yden en(de) sijns wijfs jan lesens in/
hachte(n) wesen(de) uuyt hue(re)n clachte(n) versocht te moege(n)/
verborge(n) ende op borchtocht ontslag(en) te werdden/
/ vand(en) civijld(er) ticht die de hee(r) ende gehuyssche(n) dien/
hadd(en) doen houden he(m) geven mochte(n) ende de lieuten(ant)/
dat aenhoeren(de) tselve ontslach weyg(er)de te doen(e) want/
want hij op he(m) t(er)minelijc meynde te concluderen(e) bij/
twee reden(en) deen want deselve jan de voirs(creven)/
vrouwe bevrucht wesen(de) soe de clachte aend(en) meye(r)/
gedaen was mishandelt ende deselve gestoten en(de)/
aen hue(r) handedich geweest hadde soe dat dair/
p(er)ijkel beyde vand(er) vrucht ende der vrouwen wese(n)/
mochte hopen(de) e(m)mer dien aengaen(de) dat hij uuyt(er)/
hachte(n) niet come(n) noch verborcht en soude moegen/
wordden tvrouken en wae(r) van dien totte(n) eene(n) oft/
totte(n) ande(re)n en(de) uuyte(n) perijkele Ten ande(re)n male/
en soude hij niet moege(n) ontslage(n) werdden noch/
verborgen want hij p(rese)nteerde te thoene(n) oft hem/
ontkint wordde dat de voirs(creven) jans lesens ind(en)/
aentast van des(er) feyte hem met allen rebel en(de)/
wed(er)stickelic teg(en) den hee(r) hadde gemaict en(de) hem/
niet en hadde willen laten leyden dan met groot(er)/
fortsen trecken(de) wringen(e) en(de) wredelijcke manie(re)n bij/
gelate tegen de dienae(re)n voirtke(re)nde en(de) woirden/
roepen(de) spreken(de) en(de) seggen(de) syet ghij lieden hoe/
datme(n) my handelt als poirte(r) van des(er) stadt wes/
my nu gebuert mach u morge(n) gebue(re)n oft d(er)re/
gelijcke woird(en) in substan(cien) Tende(re)nde aldus des(er)/
aengaen(de) totten crijme d(aer) tegen de voirs(creven) jan lesens/
hem verantw(er)den(de) den ruwen aentast aen hem gebuert/
bove(n) dien dat hij p(rese)nteerde te verborgen v(er)socht bijd(en)/
borg(er)meest(er) te moege(n) geleydt werdden en(de) ten lesten/
male als he(m) gheen van beyden gebue(re)n en mochte/
dat hij dan geleydt wordde inde vroente die hij/
noemde dwelc hij nae poirt(ers) recht soe hij hoepte/
sculdich was te gebue(re)n en(de) he(m) oic niet en hadde moege(n)/
gebue(re)n versocht tot sijnder conclusien der hachte(n) ontslag(en)/
te werdden en(de) hem d(aer)uuyt te moege(n) v(er)borgen op/
welke de lieuten(ant) ende p(ar)tien in alle sijd(en) v(er)togen/
/ zijnde ende de voirs(creven) gehuyssche(n) bijd(en) wet/
alleene ond(er)vraecht vand(er) feyte d(er) handedich(eit)/
en(de) den perijkel vand(er) vrucht claechde de vrouwe/
dat zij hoept dat zij noch hue(r) vrucht d(aer)af gheen/
noot noch misquaem hebben en soude en(de) dat zij/
huer van dien niet qualic en gevuelde noch en/
beg(er)d(e) gheenss(ins) dair janne te belasten nae tvoirneme(n)/
vand(en) meye(r) int crime Es uuytgesproken en(de)/
get(er)mineert dat jan vander voirs(creven) hachte(n) op/
cautie ontslage(n) soude wordde(n) behalve(n) den hee(r)/
en(de) p(ar)tien hue(r) actie en(de) bet(er)niss(en) int civijl het/
zij voe(r) den raide alh(ier) oft inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) act(um) in (con)s(ili)[o] opidi aug(usti) viii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus