SAL7387, Act: V°513.5-R°514.1 (869 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°513.5-R°514.1  
Act
Date: 1494-06-19

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
Want ambrosius vanden dale die uyt cracht van scep(enen)/
brieve(n) van loven(e) over lanck gepasseert heeft en(de) houden(de)/
es de hellicht van thien gouden pe(n)ni(n)gen geheeten rijders/
der mu(n)te wijle(n) h(er)toge(n) ph(ilip)s h(er)toge van bourg(oig)[ne(n)] van brab(ant)/
erfchijs en(de) rinte(n) vallen(de) jairlijcx half te kersmisse ende/
half s(in)t jansmisse aen ende op zeke(r) goede en(de) pande h(ier)/
nae bescr(even) Te weten(e) ierst aen en(de) op vier boende(re)n beempts/
gelegen in de prochie van holsbeke tussche(n) de strate geheete(n)/
quadestrate ende den wech aldair Item aen ende op een/
stuck beempts houden(de) sesse dach(mael) gelegen inde prochie/
/ voirscr(even) tusschen de goede des goidsh(uys) van vlierbeke ende de/
goede jans de custe(re) Item aen ende op zesse dach(mael) beempts geh(eten)/
den kerchof eeussel gelegen inde voirs(creven) prochie tusschen de goede/
jouffr(ouwe) katlijne(n) en(de) dbosch geheete(n) vynckbosch/
hem met br(ieven) van des(er) stadt gesc(reven) aen den meye(r) van libbeke/
oft zijne(n) stadhoude(r) Alle de selve goede en(de) onderpande met/
haeflijck(er) goed(en) d(aer)op wesen(de) den gerechten prop(ri)etar(is) der zelver/
toebehoiren(de) behoirlijck heeft doen leve(re)n ende anthonijse/
van wynghe dach van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen bescheiden oft hij hem/
dair tegen hadde wille(n) oppone(re)n Aldair hij op heden als/
ten verstreken(en) daige niet comp(ar)eert en es de voirs(creven) ambrosius/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat/
de scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hem/
behoirlijck gebleken heeft bij r(e)sc(ri)pte des voirs(creven) anth(onise) van/
wynghe als meye(r) van libbeke voirs(creven) tvoirs(creven) exploit/
behoirlijck geschiet te zijne gewesen hebbe(n) voir een/
vo(n)nisse Wair de wederp(ar)tie des voirs(creven) ambrosius niet en/
comp(ar)eert voir den opstaen smeyers en(de) der scepen(en) datme(n)/
den selve(n) ambr(osius) houde(n) soude inde macht van zijne(n) scep(enen)/
br(ieven) ende leveri(n)ge alzoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno junii xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus