SAL7388, Act: R°7.2-R°8.1 (11 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°7.2-R°8.1  
Act
Date: 1494-06-27

Transcription

2021-02-05 by Roger Morias
Vander questien gecome(n) bijden raide vander stadt/
tussche(n) ja(n)ne de mont als geleyt totte(n) goed(en) pyra de/
mo(n)t gelegen onder de meyerie van s(in)[te] remeysgeest/
t(er) eend(er) ende den voirs(creven) pyra t(er) and(er) zijde aldaer de/
voirs(creven) jan te kynne(n) gaff als dat hij nae recht/
v(er)cocht hadde om tot zijne(n) wettigen gebreken te/
comen(e) seke(r) haeff(lijcke) goede ende oic erve navolgen(de)/
d(er) scepen(en) vo(n)nissen in dien gewese(n) hopen(de) ende
//
meynen(de) zijn gebreck acht(er)volgen(de) den selve(n) coepe en(de)/
vo(n)iss(en) d(aer) aen te verhalen d(aer) tegen de voirs(creven) pyra/
de mont seide dat hij grotel(ijx) int selve vercoepen/
gequetst was ende tselve v(er)coepe(n) tot zijne(n) groote(n)/
acht(er)deele was gebuert mits div(er)sen reden(en) te/
weten(e) dat de erfgoed(en) vele meer weert wae(re)n/
dan de principale scult des voirs(creven) jans en(de) bijnae/
tzijne gehadt soude hebbe(n) ende gehave(n) aende have/
It(em) dat de selve jan die gecocht hadde en(de) hem/
selve(n) grotelijcke(n) d(aer) inne gesocht meynen(de) alsoe t(er)/
(con)clusien dat hij metter haven te vreden staen soude/
ende des d(aer) aff come(n) was ende oft d(aer) gebrake soe/
van pri(n)cipale(n) ende costen van rechte datme(n) dat/
t(er) redelijck(er) estimatie(n) soude halen aende erfgoede/
ende datme(n) die and(er)ss(ins) vercoepe(n) soude sond(er) dat de/
selve jan die soude moegen aenveerd(en) als coep(er)e met/
meer woirden ten effecte als boven bij he(m) gealligeert/
D(aer) op de voirs(creven) jan replice(re)nde seyt dat hij te vreden/
was op alsoe de voirs(creven) pira hem opleyt tpri(n)cipael/
d(aer) voe(r) hij geleyt was en(de) de vo(n)niss(en) in dien geslage(n)/
wae(re)n mette(n) costen van rechte in dien geloepen hij/
wae(re) alnoch te vreden hem de vercochte erfgoeden te/
laten volgen mette(n) p(ro)fijte(n) alsnu d(aer)op staen(de) d(aer) tegen/
de voirs(creven) pyra seyt duplice(re)nde dat hij gheen d(enier)/
en hadde ende qualic soude co(n)nen gecrige(n) sustine(r)ende/
altijt als voe(r) want de voirs(creven) jan hem groot acht(er)deel/
in die(n) gedaen hadde dat tvercoepe(n) bij ja(n)ne gedaen/
gheen stadt gripen en soude d(aer) aff de selve jan als/
voe(r) sustineerde de (contra)rie te voirde(r) oic want hij gheen/
coep(er)s en hadde co(n)nen gecrigen en(de) alsoe bij noode de/
selve erfgoede eensdeels selve hadde moten coepen/
Es gewesen ende get(er)mineert bij d(er) wet dat de/
voirs(creven) pyra bynne(n) vi weken naistcomen(de) den voirs(creven)/
ja(n)ne sculdich sal zijn te geven(e) zijn pri(n)cipael scult/
mette(n) coste(n) van rechte in dien geloepe(n) behalve(n) dat/
d(aer)aen cortten sulle(n) de d(enieren) gecome(n) vand(er) vercochter have(n)/
ende in dien gevalle opdat de selve pyra dat doet
//
bynne(n) dien tijde acht(er)volgen(de) der pr(ese)ntacien van/
zijnd(er) wed(er)p(ar)tien dat hem dan de erfgoede mette(n)/
p(re)sten tot behoeff der selv(er) scult volgen sullen ende oft/
de selve pyra bynne(n) dien tijde tselve alsoe niet/
en dede dat tvercoepe(n) altijt op goede rekeni(n)ge/
stadt gripen sal vanden erfgoed(en) gebuert ende d(er) have(n)/
Ende want de offic(ie)r vand(er) plaetss(en) seke(r) costen des(er)/
vercoepen(en) aengaen(de) ov(er)gegeve(n) hadde soe de wet v(er)stont/
wesen(de) inde middelste came(r) soe es geseet dat de/
voirs(creven) pyra die wed(er)leggen sal bynne(n) acht daeghen/
naestc(omende) om bijd(er) wet getaxeert te werdd(en) en(de) alsd(oen) zijn/
reken(in)ge d(aer) nae te maken(e) metgaders den ande(re)n costen/
van rechte die in des(er) saken gesciet zouden moege(n) zijn/
alsoe behoe(re)n sal in cons(ili)o op(idi) junii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt