SAL7388, Act: V°175.3-R°176.1 (294 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°175.3-R°176.1  
Act
Date: 1494-12-29

Transcription

2020-10-23 by Roger Morias
It(em) jan van leeuwe de jonge sone jans woenen(de)/
te leefdale in p(rese)ntia heeft genomen ende bekint genome(n)/
te hebben tegen bruede(re)n g(er)de de feyte(re) p(ro)cur(eur) ende voirgange(r)/
des eerw(er)dig(en) vad(er)s in gode p(ri)oirs ende co(n)vent des godsh(uys)/
van gruene(n)dale in zonien de goede ende land(en) de(n) voirs(creven)/
godsh(uys) toebehoiren(de) h(ier) nae bescreven Te weten(e) yerst drie/
dach(mael) lants gelegen inde coppens delle tusschen den goed(en)/
arnts van waenrode in deen ende d(er) kinde(re)n van wynge/
in dan(der) zijde It(em) vijff vie(re)endeel lants op tselve velt tussche(n)/
de goed(en) des wout(er)s van redi(n)gen in beyd(en) zijd(en) It(em) drie dach(mael)/
lants gelegen ald(aer) tusschen de goede des voirs(creven) wout(er)s/
ende de smisstrate It(em) een dach(mael) lants gelegen op tvelt/
geheeten de hoeve tussche(n) de goede jans van beert in/
beyd(en) zijden It(em) zesse dach(mael) lants gelegen aen dborkegat/
tusschen de goede jans wijle(n) roesart en(de) de strate ald(aer)/
Item thien roed(en) lants gelegen opt streyberchvelt tussch(en)/
den goed(en) d(er) voirs(creven) kynde(re)n van wynge ende de smisstrate
//
al besaeyt liggen(de) met wint(er)coren(en) Item drie boend(er) lants/
geleg(en) opt velt geheten vierde(n)scoeff tussche(n) de goede des/
voirs(creven) jans van beert ende de goede tsand(er)s machiels Item/
een dach(mael) lants gelegen op tselve velt tussche(n) de goede/
sgodshuys van affligem ende de goede jans de molde(re)/
It(em) i(½) dach(mael) lants gelegen opt velt geheeten ghen(er)hoeve/
tusschen de goede arnts van waenrode in beyde zijden/
Item vijff vie(re)ndeel lants opt selve velt tussche(n) de/
goede arnts van rode in beyd(en) zijden It(em) een dach(mael) lants/
op tselve velt tusschen den goeden arnts van waenrode/
en(de) de kinde(re) vanden bossche Item i(½) dach(mael) lants tussche(n) de/
goede des voirs(creven) arnts ende de smisstrate It(em) i(½) dach(mael)/
lants op tselve velt tusschen den goeden des voirs(creven) arnts/
en(de) smisstrate It(em) vii dach(mael) lants gelegen opt velt geheete(n)/
vierdenscoeff aen santbosch t(er) eenre ende de goed(en) des/
voirs(creven) wout(er)s algad(er) brake Item een cleyn beempdeken geleg(en)/
tusschen leefdale ende voshem tusschen de goede sheylichs/
gheests van voshem ende de voere ald(aer) loepen(de) Te houden(e)/
te hebben(e) ende te wynnen van halfmerte a(n)no xciiii lestled(en)/
eenen t(e)mijn van tweelf jair(e)n lanc due(re)nde deen nae/
dander sonder middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynnen/
om ende voe(r) vi(½) mudden corens pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na be(ne)/
p(re)parate mensu(r)e lovanien(sis) jairl(ijx) s(in)[te] andr(ies)misse ap(oste)ls te/
betalen(e) ende te loeven(en) inde h(er)bergen des voirs(creven) godsh(uys) den/
selven t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] It(em) es vorweerde dat/
de voirs(creven) jan de voirs(creven) lande jairl(ijx) zijnen t(er)mijn voirs(creven)/
due(re)nde sal wynnen werven ende mesten wel ende loffel(ic)/
ten mi(n)sten gelijck regenoeten boven ende bened(en) ende die/
laten te zijnen afsceyden(e) gelijc hij die bevond(en) heeft/
te zijnen aencomen(e) Ende alle des(en) vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) baets/
tybe decembr(is) xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt