SAL7390, Act: R°157.2-R°158.1 (265 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°157.2-R°158.1  
Act
Date: 1496-11-14

Transcription

2019-05-02 by Karel Embrechts
Item jan de noete(re) ende m(ar)griete vand(en) goede(n)huys/
zijn huysvr(ouw) wed(uw)[e] arnts wijlen van du(n)nemelck/
anders geheete(n) cockey huers yerste mans d(aer)aff de/
selve m(ar)gr(iete) behouden heeft drie wettige kynde(re) te/
weten(e) ja(n)ne lijsbetthen ende katlijnen t(er) eenre/
ende de selve jan du(n)nemelc la(m)brecht leema(n)/
als man ende mo(m)boir der voirs(creven) katlijnen/
du(n)nemelcx zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) zust(er) des voirs(creven)/
jans ende lijsbeth du(n)nemelc oic zust(er) der selv(er)/
brued(er) ende zust(er) t(er) ande(r) zijden in p(rese)ntia hebbe(n)/
gekint ende gelijdt dat zij met malcande(re)n/
ov(er)comen ende eenswordden zijn der pointen en(de)/
vorweerden naebescreven die zij in wed(er)sijden/
malca(n)de(re)n geloeft hebben tacht(er)volgen(e) ende te/
voldoene Te weten(e) dat de voirs(creven) yerste p(ar)tie/
getra(n)sporteert en(de) ov(er)gegeven heeft en(de) mits/
desen tra(n)sporteert ende gheeft over den voirs(creven)/
drie kynde(re)n du(n)nemelcx alle alsulke ombruerlike/
en(de) erfgoede hoed(anich) die sijn wair en(de) tot wat/
plaetssen die gelegen zijn de welke de voirs(creven)/
m(ar)griete vanden goedenhuys totten dage toe dat/
/ zij den voirs(creven) ja(n)ne de noete(re) nu hue(re)n man troude/
nae staet der heylig(er) kercken hadde en(de) besittende/
was soe wel de ghene d(aer)aff zij tocht(er)sse was/
als de ghene die zij vercreken mocht hebben/
totten selve(n) daige toe de et sup(ra) eisd(em) bonis/
ad opus p(re)d(i)c(t)or(um) op ende vand(en) selven goede(n)/
tot behoeff der voirs(creven) drie kynde(re)n du(n)nemelcx/
behoirlijc renu(n)cie(re)nde ende verthijen(de) Ende ter/
ande(r) zijden hebben de selve jan du(n)nemeclx/
lambrecht leema(n)s ende lijsbeth du(n)nemelcx/
inde stat van dien bekint sculdich te zijne/
op alle de selve goede voirs(creven) drie mudden/
rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na b(e)n(e) p(re)pa(ra)te/
mens(ur)[e] lovan(iensis) ende drie crone(n) te xxiiii st(uvers)/
tstuck tres pl(a)c(cas) pro stufe(r)o al lijftochte(n) ten live/
der voirs(creven) m(ar)grieten vand(en) goedenhuys alleene/
alle jae(re) s(in)[te] andries(mis)s[e] ap(oste)ls te betalen(e) los en(de)/
vry ende te holsbeke ten huyse der selv(er) m(ar)gr(ieten)/
te leve(re)n alle jae(re) soe lange zij leven sal en(de)/
niet langhe(r) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Consente(re)nde ende/
willecoren(de) de selve tweeste p(ar)tie in alsoe/
verre zij oft e(n)nich van hen inde betali(n)ghe/
voirs(creven) gebreckelijc wae(re)n dat in dien gevalle/
de voirs(creven) m(ar)griete en(de) hue(r) man d(aer) voe(r) sulle(n)/
moegen p(ro)cede(re)n ende v(er)volgen opde selve goede/
om tot betalingen van dien jairlijcx te comen/
al oft de selve lijftocht rinte(n) met guedi(n)g(e)/
en(de) hoffrechte opde selve goede beset waren/
Voirtmeer heeft geloeft de selve tweeste p(ar)tie/
der voirs(creven) yerster p(ar)tien dat zij betalen sal/
alle sculden ende lasten die de voirs(creven) wed(uw)[e]/
uuyt saken vand(en) selve(n) goeden schuldich is/
alsnu gevallen oft die d(aer)op vallen sullen/
moegen ende de selve weduwe en(de) hue(re)n/
/ man voirs(creven) d(aer)aff allessins ontlasten Met conditie(n)/
oick in alsoe v(er)re de voirs(creven) m(ar)griete de weduwe/
aflivich wordde voe(r) den voirs(creven) janne de noete(re)n/
nu hue(re)n man dat in dien gevalle de selve/
jan de noete(re) nae hue(r) aflivich(eit) oic hebbe(n) en(de)/
behouden sal zijne(n) duerdach due(re)nde en(de) niet/
langhe(r) op alle de voirs(creven) goede een gelijck/
mudde rogs ende eene(n) rinsg(ulden) te xx stuv(er)s/
tsjairs lijftochte(n) soe lange hij leven sal vallen(de)/
en(de) te leve(re)n gelijc voe(r) ende dat inde stat/
van zijne(n) rechte en(de) actien die hij soude moege(n)/
gehadt hebben inde v(er)cregen(en) goede der voirs(creven)/
m(ar)gr(ieten) zijnd(er) huysvr(ouwe) bynnen den tijde dat zij wed(uw)[e]/
geweest heeft promitten(tes) hinc inde d(i)c(t)e p(ar)tes/
alte(r)a alte(r)i semper sat(is) siquid prout cor(am) buets(ele)/
baets nove(m)br(is) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt