SAL7390, Act: R°181.4-R°182.1 (306 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°181.4-R°182.1  
Act
Date: 1496-11-23

Transcription

2018-10-15 by Karel Embrechts
Nae dien wille(m) van overwynge als oem van/
joese en(de) janne van ov(er)wynge gebruede(re)n wettighe/
sonen jasp(er)s wijlen van overwynge die wettich/
brueder was als hij leefde des voirs(creven) willems/
ende jan van gheele als maegh vanden selve(n) gebruede(re)n
//
van hue(re)r moed(er) wegen den raide vand(er) stadt/
te kynne(n) gegeven hebben hoe zij met testame(n)te/
desselfs wijlen jasp(er)s gemaict wae(re)n mo(m)boirs va(n)d(en)/
voirs(creven) twee gebruede(re)n genoech alnoch o(n)mondich ende/
onder hue(r) daige zijnde ende hoe de selve kynde(re)/
met allen gheen ge(re)de pe(n)i(n)ge(n) oft goede en hadden/
van hue(re)n vad(er) voirs(creven) gebleve(n) noch and(er)ssins Ov(er)mits/
dien dat de selve hue(r) vader een nawijff der selv(er)/
gebruede(re)n stiefmoeder genome(n) ende getrout hadde/
D(aer)op nae d(en) rechte van des(er) stadt alle gereede/
goede have vliegen(de) erve en(de) pe(n)ni(n)g(en) wae(re)n v(er)schene(n)/
ende want dair seke(r) leengoed(en) wae(re)n vand(en)/
selve(n) hue(re)n vader gebleve(n) d(aer) inne de selve sone(n)/
nae recht gericht wae(re)n die behoefden v(er)heefden/
te wordden oft zij wae(re)n ghescapen dair aff/
beroeft te wordden wa(n)t e(n)nige vand(en) leenhe(re)n/
e(m)mer te twee oft te drie plaetssen alreede voe(r)/
tselve v(er)heffen en(de) hue(r) heerlijcke rechte(n) d(aer) op/
hadden begonnen te p(ro)cede(re)n Ende alsoe en wairt/
niet moegelijck dat noch de evictie van dien te/
co(n)nen beletten het en wae(re) dat de selve vrinde/
en(de) mo(m)boe(re)n dair toe pe(n)ni(n)gen hadden ende om/
die te gecrigen ende te beletten dat de selve kinde(re)/
vand(er) hue(re)n niet en wordde(n) beroeft Soe baden/
zij oetmoedelijc den selven raide vand(er) stadt als/
ov(er)ste mo(m)boe(re)n van allen weesen bynnen deser/
stadt woenechtich en(de) d(aer) aff vader ende moeder/
beyde bynne(n) des(er) stadt aflivich wae(re)n wordden/
h(ier) op p(ro)visie en(de) r(e)medie om totten welken/
te come(n) Zij advijseerden den selve(n) raide dat/
zij als mo(m)boe(re)n voirs(creven) opdat den selve(n) raide/
goetdochte datmen met finan(cien) t(er) mi(n)ster last/
den pe(n)ni(n)ck xviii op borgen mocht halen een/
croene terfquiti(n)gen met xviii crone(n) om met/
dien pe(n)ni(n)gen de voirde(r) scade vand(er) uuytwi(n)ni(n)g(en)
//
voirs(creven) te beletten ende de leene d(aer) mede te v(er)heffen/
Zij wae(re)n de ghene die voir huers selfs p(er)soenen d(aer)/
voe(r) hen veroblige(re)n wouden bij alsoe nochtan ende/
op in dien dat den selven raidt tselve vercoepe(n)/
woude app(ro)be(re)n om de lasten die hen d(aer) aff comen/
mochten aende selve kynde(re) ende hue(r) goede te moge(n)/
verhalen ende nemen ende oic om hen d(aer) aff te/
moegen doen lossen Ende want den selve(n) raide/
gedocht heeft dese beg(er)te in huer selven redelijck/
wesen(de) soe heeft den selven raidt d(aer) inne geco(n)/
senteert ende gecleert dat alsoe te doene en(de) te/
geschieden avise(re)nde nochtan den selve(n) mo(m)boe(re)n o(m)me/
meerd(er) sekerh(eit) van hen want zij bijd(en) testame(n)te des/
voirs(creven) jasp(er)s mo(m)boirs gestelt wae(re)n en(de) tselve testame(n)t/
ae(n)ghinck den geestel(ijcken) hee(r) te weten(e) m(ijn) hee(r) den/
officiael dat zij van gelijcken consent crijgen soude(n)/
aend(en) selve(n) hee(r) den officiael Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi)/
nove(m)br(is) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt