SAL7390, Akte: R°286.2-V°287.1 (487 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°286.2-V°287.1  
Act
Datum: 1497-01-31

Transcriptie

2019-01-07 door Karel Embrechts
Nae dien jan demain al(ia)s boba wettich sone/
jans wijlen boba en(de) jor(is) demain al(ias) boba zijn/
natuerlijc brued(er) op dlesten wachten van gr(at)ien va(n)d(en)/
dageme(n)te dat michael helmich gevordert hadde/
met willem(me) van leefdale als zijne(n) procur(eur)/
opt huys geheeten de roede porte metten twee/
ande(re)n huysen d(aer)naist gelegen ende den toebehoirte(n)/
gelegen bij een inde borchstrate bynnen poirten/
/ tusschen de goede desselfs machiels t(er) eenre en(de)/
pet(er)s boschma(n)s d(aer) tulpijn cousma(n)s de becke(r) nu/
inne woent t(er) ande(r) zijd(en) om restitucie te hebben(e)/
van zesse croenen lestw(er)ff gevallen den capellanen/
van s(in)[te] pet(er)s te loeven(en) met coste en(de) come(r) vand(en)/
zesse croenen erffel(ijc) die de selve capellane(n) jairl(ijx)/
hebben op de selve goede voirs(creven) en(de) oic op des voirs(creven)/
machiels goede d(aer) naist gelegen dair voe(r) de selve/
capellane(n) den selve(n) machiele hadden doen panden/
om tot betali(n)gen vand(en) selve(n) vi crone(n) lestwerff/
gevallen te comen(e) ende alsoe om zijn panden te/
lossen(e) de selve zesse gevallen(en) crone(n) met coste/
en(de) co(m)me(r) hadde moten v(er)leggen en(de) soe mette(n) voirs(creven)/
dageme(n)ten voirts gevolght hadde voe(r) de restitucie/
van dien met coste en(de) co(m)me(r) opde voirs(creven) rode/
porte metten toebehoirten voirs(creven) die zijn goede/
voirs(creven) mits der wairscap d(aer) aff gedaen sculdich/
wae(re)n d(aer) aff los te houden gecomp(ar)eert zijn met/
twee scepen(en) van lov(en) te weten(e) h(er)meys tymple/
op den selven gront vand(en) roed(en) porten voirs(creven)/
Te kennen gevende en(de) oegende den selven dat/
de voirs(creven) willem van leefdale als p(ro)cur(eur) des/
voirs(creven) mach(iels) ombehoirlijc hadde gewacht tselve/
leste wachten ende gesceyden was vanden selven/
gronde gem(er)ct dat zij d(aer) den selve(n) scep(enen) wesen/
twee kisten die soe sij hielden pantveerich wae(re)n/
o(m)me af te panden(e) sonder wachten en(de) die pand(en)/
voir al te execute(re)n Dair tegen de selve/
willem als p(ro)cur(eur) desselfs mach(iels) en(de) oic de/
selve mach(iel) in p(rese)ntien van buetsele baets/
scepen(en) die op dleste wachten hadd(en) geweest/
sustineerden de (contra)rie dat die pand(en) al en hadden/
d(aer) egheen gevrijdde p(er)soenen inne gewoent/
/ soet deden d(aer) om datmen dair niet panden en/
mochte sulc niet en wae(re)n datmen d(aer)om bellicx/
hen vanden gronde en(de) uuyte(n) dageme(n)te niet leyden/
en soude noch hue(r) executie d(aer)mede doen cesse(re)n/
Te voirde(r) oic want die niet en wae(re)n genoech/
om de costen alleen(e) te betalen(e) Te vorde(r) oic wa(n)t/
dat v(er)sueck van dier afpanding(en) te voldoen(e)/
gesciedde naede(n) ut(er)sten ende lesten vo(n)nisse dat/
de selve scepen(en) die opt wachten wae(re)n opten/
selven gront nae tselve wachten hadden gewesen/
ende alsoe was ende gebuerde tselve versueck/
tonrechte en(de) (contra)rie den selven vo(n)nisse wair bij/
de selve willem van leefdale als p(ro)cur(eur) voirs(creven)/
sustineerde hen d(aer)inne v(er)mert te wesen ende te/
spade te comen(e) soe v(er)re dat de selve ver/
suekers d(aer)om ontboden hebben den voirs(creven) mach(iele)/
en(de) willem(me) zijnen p(ro)cur(eur) bijd(en) raide vand(er) stadt/
des ande(re)n daighs dair nae dair zij co(m)p(ar)e(re)nde/
met thoemase mus als mo(m)boir vanden voirs(creven)/
janne demain tendeerden totter a(n)nichilatien/
vanden uutdaigen(en) bijden reden(en) voirs(creven) Den/
voirs(creven) willem(me) en(de) mach(iele) t(er) (contra)rien sustine(re)nde/
geven(de) te kynnen dat dese questien aenghingen beyde/
scepen(en) br(ieven) van loeven(en) ende oic den uutdagen(en) voirs(creven)/
voir hen gedaen versueken(de) d(aer)om die versonden/
te werdden inde banc voe(r) meye(r) ende scepen(en) dair/
de ke(n)nisse d(aer)aff behoirde Welc re(n)voy bij uuyt/
spraken vand(er) stadt alsoe gebuert is ende want/
die questie bij consente van beyde(n) p(ar)tien gec(on)t(inueert)/
en(de) uutgestelt w(er)t xxiiii januarii lestleden voir/
scepen(en) van loeven(en) tot des donderdaigs d(aer)nae/
dwelc xxvi ja(una)[rii] ende de selve gebrued(er)s op heden/
als ten naisten daige van rechte voir oeghen/

//
niet comen en zijn noch hen rechtswerdich gemaict/
en hebben noch te rechte gep(rese)nteert ende de voirs(creven)/
willem ende machiel hen gepr(ese)nteert hebben te/
rechte ende v(er)socht navolgen(de) der voirgesciedenisse(n)/
en(de) vo(n)niss(en) van scepen(en) voirs(creven) in hue(r) voirs(creven) recht/
vorderi(n)ge gehouden te wordden ende dat vo(n)nislijck/
bij scepen(en) gewesen wordde dat zij souden moegen/
p(ro)cede(re)n en(de) comen tott(er) guedingen vand(en) uutdagene/
niet wed(er)staende den belette dat de wed(er)p(ar)tie/
slinckelijc d(aer) inne tot noch toe voirtgekeert hadde/
Soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
gewijst hebben met vo(n)nisse zoe v(er)re de wed(er)p(ar)tie/
vanden selven machiele niet en comp(ar)eerde voe(r) den/
opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) dat de selve wille(m)/
en(de) machiel voirts p(ro)cede(re)n souden moegen met/
hue(re)n rechte ende comen tott(er) voirs(creven) guedingen/
vand(en) uutdaigen(en) als dat behoirt in scampno cor(am)/
h(er)meys borch tymple baets januarii ulti(m)a
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt