SAL7390, Akte: R°305.1-V°305.1 (500 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°305.1-V°305.1  
Act
Datum: 1497-02-10

Transcriptie

2019-01-10 door Karel Embrechts
Item m(ar)griete sweev(er)s weduwe henricx wijle(n) de/
greve woenen(de) te turnhout opde broeczijde t(er) eend(er)/
ende peet(er) vanden veken(en) woenen(de) oic ald(aer) ter ande(re)/
sijn come(n) voir scepen(en) van loeven(en) h(ier) nae bescreven/
kynnen(de) ende lijden(de) dat zij met malcande(re)n overcomen/
zijn der vorw(er)d(en) ende cond(itien) naebescreven die zij malca(n)/
deren geloeft hebben tond(er)houden(e) en(de) te voldoen(e) Inden yersten/
dat de selve pet(er) ter stont metter selv(er) m(ar)grieten sal/
gaen inne woenen en(de) gelijc en(de) met huer gebruycken/
en(de) slijten alle de gereede en(de) haeffelijcke goede der selv(er)/
m(ar)grieten die zij heeft en(de) besittende is soe lange de/
selve m(ar)griete leven sal ende desgelijcx oic sal de selve/
pet(er) hebben ende aenveerden t(er) stont alle de erff(elijcke) goede/
en(de) rinten der selv(er) m(ar)gr(ieten) die zij heeft ende besittende/
es hue(r) leefdage lanck en(de) al in sulken rechte alse/
zij die naed(er) bancken recht d(aer) ond(er) die gelegen zijn/
die houden(de) is Ende metten p(ro)fijten vand(en) selven/
erff(elijcke) goeden gecomen en(de) jairlijkcx hue(r) leefdage lanc/
comen(de) sal hij moegen doen sijne(n) vrijen eygen(en) wille/
ende des sal hij die goede moeten ond(er)houden van/
rep(ar)acien en(de) ontlasten hue(r) jairlijcx huer leefdage/
lanck vanden co(m)me(re)n d(aer) uutgaen(de) gelijc zij dat selve/
soude moten doen Ende nae hue(r) doot sullen [alle] die/
selve goede have erve ende rinten gaen d(aer) zij sculd(ich)/
sulle(n) zijn te gaen(e) naed(en) lantrechte behalve(n) dat/
de selve peet(er) de naiste oft yerste vruchten en(de) p(ro)fijte(n)/
vanden erfgoeden nae hue(r) doot v(er)schijnen(de) sal hebbe(n)/
en(de) aenveerd(en) oic tot zijnen p(ro)fijte oft ten mi(n)sten/
dat hem bijd(en) erfgenamen van dien die die/
goede aenveerd(en) souden sulle(n) voldaen wordden/
alsulken arbeyt en(de) wyni(n)ge coste(n) en(de) lasten alse hij/
voe(r) dat jair ende o(m)me die vruchten te crijgen d(aer)aen/
d(aer)aen gedaen hadde t(er) rechtv(er)dig(er) estimacie(n) en(de) redel(ijcker)/
taxacien van goeden ma(n)nen hen des v(er)staen(de) ende t(er)/
and(er) zijden dat de selve peet(er) in r(e)co(m)pens(ien) van des(er)/
/ gehouden sal zijn hier voe(r) de selve wed(uw)[e] huere/
leefdage lanck te houden redelijc ende tamelijck/
nae hue(re)n staet van eten(e) ende drincken(e) cleeden(e)/
scoeyen(e) liggen(e) sitten(e) en(de) ande(re)n nootelijck(er) behoeften/
al sonder fraude en(de) argelist ende oft d(aer) gebrec/
inne viele dat dan oic ter and(er) zijden dit/
tegewoirdich contract in hem selven niet sijn en/
soude mair van onweerden als oft dat niet/
gesciet en wae(re) cor(am) borch ut(er)hellicht febr(uarii) x[a]
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt