SAL7390, Act: R°404.2-V°404.1 (652 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°404.2-V°404.1  
Act
Date: 1497-04-27

Transcription

2019-02-09 by Karel Embrechts
It(em) der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien van halle sijn bleven/
ende gevalle(n) in hue(r) deili(n)ge de goede naebescreven/
Te weten(e) ierst alsulke(n) part portie ende gedeelte/
als den voirs(creven) arnde ende jouffr(ouwe) marien bij crachte vand(er)/
voirs(creven) deili(n)gen te thiene(n) geschiet tsame(n) competeerde/
ende toebehoirde inde beemden gelege(n) sinte pet(er)s vissenake/
sub iu(r)e p(ri)us t(er)m(in)is debit(is) p(er)solvend(um) ende dae(re)nbove(n)/
op dien last dat de selve jouffr(ouwe) marie sculdich zal/
zijn jairlix te dragen en(de) te betalen uten co(m)me(re)n die/
de voirs(creven) arnt hue(r) brueder uut sake(n) van zijne(n) ae(n)gedeylden/
goeden sculdich es eene(n) halve(n) sack corens erffelijck/
tot hue(re)n laste ende den selve(n) arnde ende zijn/
aengedeylde goede d(air)aff tontlasten Ite(m) heeft de voirs(creven)/
arnt der selv(er) jouffr(ouwe) marien zijnd(er) zust(er) geco(n)senteert/
dat zij van nu voirtane erffelijck hebbe(n) en(de) aenveerde(n)/
sal alsulke vi(½) rinsg(ulden) erff(elijc) als hij heeft en(de) heffen(de) es/
opde stadt van thienen ende dit inde stat van hue(re)n/
gedeelte dat zij hadde inde goede van aetrode die/
zij den selve(n) arnde hue(re)n brueder bekint heeft soe/
verre het hue(re)r beider gedeelte van dien aenghinck/
alleene tzijnd(er) deili(n)gen gevalle(n) te zijne ende heeft/
alsoe geloeft de selve arnt d(er) selv(er) jouffr(ouwe) marien zijnd(er)/
zuster inde selve vi(½) rinsguld(en) erffel(ijc) altijt tot hue(re)r/
manissen behoirlic te goeden en(de) te vestigen voe(r) scepen(en)/
van thienen zond(er) hue(re)n cost oft last It(em) es bevorw(er)t tussche(n)/
den voirs(creven) arnde ende jouffr(ouwe) marien alzo v(er)re de selve/
arnt va(n) halle oft sijn nacomeli(n)gen namaels begheerden/
wed(er)om te hebben(e) de voirs(creven) vi(½) rinsg(ulden) erff(elijc) inde stat/
vande(n) gedeelte der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien inde goede van/
aetrode voirs(creven) [voe(r) des(er) deili(n)gen] compete(re)nde dat de selve jouffr(ouwe) marie/
den selve(n) arnde oft zijne(n) nacomeli(n)gen die wed(er) ov(er)goede(n) sal/
/ ende dat de selve arnt oft zijn nacomeli(n)gen t(er) ande(r)/
zijden der selv(er) jouffr(ouwe) marien wed(er)om ov(er)geven sulle(n) ende/
laten volgen hue(r) voirs(creven) gedeelte dat zij voe(r) des(er) deili(n)gen/
hadde inde goede van aetrode voirs(creven) alsoe v(er)re nochtan/
deselve arnt oft zijn nacomeli(n)gen de selve goede van/
aetrode niet voirde(r) belast noch beco(m)mert en hadden/
dan die nu beco(m)mert zijn ende alsoe v(er)re oic de/
selve arnt oft zijn naco(m)mers voir al afdoen va(n)d(en) selve(n)/
goede(n) van aetrode die twee sacken corens/
erffel(ijc) die de p(er)soen van aetrode d(air)op heffende es/
hanc quoq(ue) et sat(is) p(ro)ut cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt