SAL7390, Act: R°436.1-V°436.1 (707 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°436.1-V°436.1  
Act
Date: 1497-05-27

Transcription

2019-03-23 by Karel Embrechts
Nae dien op heden bijden raide vand(er) stadt m(ar)griete/
[vacat] weduwe willems wijlen p(ate)r n(oste)r/
ontboden heeft gehadt janne drabbe den jonghen/
van zeke(re)n o(n)gebruycke dwelc hij huer pijnde te/
doene inden sterfhuyse desselfs wijle(n) wille(m)s huers/
mans (con)trarie den lantrechte ende des(er) stadt recht/
boven reden(en) ende recht als zij p(re)tendeerde ende/
ontboden zijnde als voe(r) om tegen huer rechts te/
plegen van des zij behoirde gemai(n)teneert te wordden/
als dat nae des(er) stadt rechte en(de) lantrechte behoirde/
int voirs(creven) sterfhuys zeke(r) injurieuse woirden/
gesproken heeft seggende den bode dat hij niet/
mee comen en soude noch om der stadt niet en/
gaff met meer ande(re)n vreemden manie(re)n De/
selve weduwe compare(re)nde bij hue(re)n vrienden voirts/
assiste(re)n in des(er) versuekende want hij boven den/
voirs(creven) bevele ende des hij den bode als bove(n)/
geantwert mocht hebben ind(er) maten deselve bode/
dat relateerde op ghiste(re)n inden avont te thien/
uren tegen hue(re)n wille ende danck inden voirs(creven)/
sterfhuyse es gecomen met zeke(r) ande(r) p(er)soenen/
aldair blivende alden nacht doende aldair/
zeke(r) violentien van doren ende anderssins/
op te smijten(e) om te crijghen uten sterfhuyse des hem/
soude moeghen believen Es bijden selven raide/
in absentien vanden voirs(creven) janne drabbe die/
niet en (com)p(ar)eerde uutgesproken ende vercleert/
dat soe voir de cleynicheyt die de voirs(creven) jan/
der hoocheyt mijns genadichs he(re)n ende des(er)/
stadt recht in desen heeft pijnen te doene/
soe de selve stadt verstont ende oic om voirts/
p(ar)tien in wed(er)sijden op hue(r) voirneme(n) recht te/
/ te doene soe verre de ke(n)nisse in dien der stadt/
rechte ende lantrechte aengaen mochte datmen/
den voirs(creven) janne sal doen aentasten om op al/
alsdan voirts te geschien alzoe nae recht behoe(re)n/
sal in (con)silio opidi maii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt