SAL7390, Act: R°487.2-V°487.1 (782 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°487.2-V°487.1  
Act
Date: 1497-06-20

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Nae dien pet(er) vrancke als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe) marie(n) van/
assche wed(uw)[e] jans wijle(n) vanden rijne uut crachte van/
scepen(en) brieven van loeven(en) van drie rinsg(ulden) lijfpen(sien) namel(ijc)/
voe(r) den acht(er)stel van dien van vijf jae(re)n in huers ma(n)s/
leven(de) live gevallen en(de) ombet(aelt) uutstaen(de) geleydt zijnde/
nae des(er) stadt recht tot allen den goeden ond(er) den ande(re)n/
ande(re)n van goirde de kersmake(re) d(air) voe(r) onder den ande(re)n/
veroblig(er)t zijnde hem heeft doen leve(re)n alsulken vier pet(er)s/
oft drie croenen lijfpen(sien) ten live desselfs goirts als hij/
heffen(de) was aende weduwe diericx wijle(n) bouts ende den/
selve(n) goirde en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) die die lijfpen(sien) te huerw(er)t/
trecken woude uuyt saken van seke(re)n acten contracten en(de)/
sceydingen die tussche(n) goirde hue(re)n man ende huer gesciet/
wae(re)n dach van rechte doen besceyden oft zij hen d(air) tegen/
oppone(re)n wouden en(de) beletten dat den selven geleydden/
de selve vier gevallen pet(er)s oft drie croenen niet volgen/
en soude(n) Soe zijn p(ar)tien te weten(e) de voirs(creven) geleydde/
t(er) eenre en(de) de werdynne des voirs(creven) goirts t(er) ande(r) [zijd(en)] tegen/
malca(n)de(re)n te rechte gecomen ald(air) de selve pet(er) zijn/
aensprake gedaen heeft [inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en)] tenderen(de) in sijn (con)clusie nae/
tverhael voirs(creven) te comen totten voirs(creven) goeden des voirs(creven)/
goirts en(de) besund(er)t totten vier pet(er)s oft iii crone(n) aende/
wed(uw)[e] bouts staen(de) ende dat hem en(de) die sculdich wae(re)n/
vo(n)nislijc aengewijst te wordden(e) tot zijnd(er) wettig(er) scult/
/ behoef ende in mi(n)derniss(en) der selv(er) Der voirs(creven) werdi(n)nen/
van goirde de kersmake(re) de (con)trarie sustine(re)nde ende d(air)inne/
voir hue(r) ende tot hue(re)r baten nemen(de) de voirs(creven) acten/
divortien sceydingen en(de) tractaten bij vrinden en(de) and(er)ssins/
tusschen huer ende goird(e) hue(re)n man gesciet d(air) bij zij/
meynde die rinte van vier pet(er)s oft drie croenen en(de)/
ande(r)n goirts goede te huerw(er)ts te trecken(e) en(de) die te/
bescudden ende dat die niet sculdich en wae(re)n te gaen(e)/
in goirts huers mans sculden huer des gedragen(de) totten/
rechte Soe v(er)re dat nae vele alt(er)catien van p(ar)tien/
en(de) naeden thoen h(ier)inne bij goirts wive geleydt/
die huer fundeerde mede opde divortie voirs(creven) en(de) dat/
met sceydingen ende tractaten tusschen huer en(de) hue(re)n/
man gesciet zij meynde dat huer de selve vier pet(er)s/
oft drie croenen volgen soud(en) ind(en) welken aengaen(de)/
der divortien merkelijc bevonden is dat die gesciedde/
a(n)no lxxxiiii nove(m)br(is) xiii ende de scepen(en) brieven van/
jouffr(ouwe) marien d(air) zij hue(re)n acht(er)stel mede heyscht wae(re)n/
gesciet d(air) te voe(re)n xi daige in mey in tselve jair/
Es gewesen met vo(n)nisse bijd(en) scepen(en) van loeven(en)/
t(er) manissen smeyers dat den geleydden voirs(creven) als/
p(ro)cur(eur) der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien van assche de gelev(er)de/
goede namelijc de voirs(creven) iiii pet(er)s oft iii crone(n) volgen/
sullen tot hue(re)r wettig(er) scult behoef in scapno cor(am)/
o(mn)ib(us) junii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt