SAL7390, Act: V°113.1-V°115.1 (199 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°113.1-V°115.1  
Act
Date: 1496-10-20

Transcription

2018-10-08 by Karel Embrechts
Item henrick raymakers sone wijle(n) daems/
en(de) lucie van molle woenen(de) alsnu tot yserbroeck/
ond(er) cortenaken in p(rese)ntia hebben genomen en(de)/
bekint genomen te hebben(e) van meeste(re)n gheerde/
van baussele thoff desselfs mest(er)s gheerts/
gelegen te [vacat] inde p(ro)chie van halen/
metten wynnen(de) landen en(de) goeden den selven/
meeste(re)n g(er)de toebehoiren(de) alsoe wel de verste/
als de naiste met oick omtr(ent) drie dachmalen
//
lants die driesch liggen ende d(aer) aff meest(er)/
gheert hen den yersten saet geven moet sonder/
restoir Alle de voirs(creven) lande te wi(n)nen te/
werven en(de) op hue(r) getijdige voren alsoe wel/
oft bat dan regenoeten wel ende loffelijck/
gemest sund(er)linge des te wynt(er)coren(en) gedreven/
sal wordden voe(r) ende om de hellicht van/
allen den goeden ende vruchte op alle/
de voirs(creven) lande wassende ende toeghste/
int velt te deylen(e) alst inde mandelen staen/
sal ende dese goede te wynnen en(de) te werve(n)/
van halfm(er)te naistc(omende) eenen t(er)mijn van tweelf/
jae(re)n deen nae dand(er) sonder middel v(er)volgende/
It(em) de voirs(creven) wynnen sullen hebben en(de) gebruycke(n)/
de weye om thuys gelegen ende de grote/
weye geheeten de luycke jairlijcx voe(r) en(de)/
om sesthien rinsgulden(en) ts(in)[te] m(er)tensmesse te/
betalen(e) It(em) de voirs(creven) wynne(n) sullen jairlijcx/
geven (½) dosijne volder hantkeesen It(em) de voirs(creven)/
wynnen sulle(n) den eene(n) aert besaeyt laten/
met wynt(er)coren(en) gelijc zij dat nu vinden/
d(aer) ond(er) dat een boend(er) besaeyt is met luyter/
t(er)wen It(em) meest(er) g(er)t sal hem leeve(re)n t(er) stont/
tot brootcoren(en) twee mudde(n) rogs die hij he(m)/
nae den oeghst naistcomen(de) wed(er)geven salle(n) en(de)/
de voirs(creven) meest(er) g(er)t sal hen oick leene(n) te/
halfmerte naistc(omende) tsomercore(n) dat zij op dien/
aert besayen sullen dwelck zij hem oick/
toeghste naistc(omende) wed(er) geven sullen It(em) de wynne(n)/
sulle(n) hebben tot hue(re)r berri(n)gen allet strunchout
//
alst tijtverdich is alsoe verre alst hafteel/
gegaen heeft vanden landen ende beempd(en)/
die zij vand(en) voirs(creven) meeste(re)n g(er)d(e) houden/
ende inde bossche(n) en(de) inde opgaende hout/
en sullen de wynnen gheen recht hebben/
Zij en sulle(n) oic dit goet van hue(re)r hant/
niet voirts bestaden noch and(er)lied(en) goet/
aenveerd(en) It(em) de wynne(n) sulle(n) alle jaire/
leve(re)n hondert cuysbair walme(re)n om de huyse(n)/
in rep(ar)acie(n) mede te houden(e) ende alsmen dien/
ald(aer) verwerct oft e(n)nich and(er) oud werck tot/
rep(ar)acien vand(en) huyse(n) doet dan sulle(n) de/
wynne(n) den montcost betalen en(de) meest(er) gheert/
de dachue(re)n It(em) doeft dat opt voirs(creven) goet/
wast sullen meest(er) gheert en(de) de wynne(n)/
deylen halff ende halff ende meest(er) g(er)t/
sal den eene(n) leser de dachue(re)n bet(alen) ende/
de wynne(n) sullen den montcost geven It(em)/
de wynne(n) sullen meest(er) g(er)ts deel te loeven leve(re)n/
op d(at) zijs anders niet en ov(er)comen It(em) meest(er)/
gheert en(de) zijn huysgesynne sullen moegen gaen/
ende comen altijt alst hen gelieft int poirthuys/
sonder yema(n)ts wed(er)seggen ende als meest(er)/
g(er)t dair compt met p(er)d(en) oft yema(n)t van/
zijne(n)t wegen die sal hebben hoy en(de) strueissel/
It(em) de wynne(n) sullen alle jae(re) setten dertich/
poten die sullen zij halen op tgoet dairt/
hen gelieft V(er)droeghden oic e(n)nige appelboome(n)/
die sullen zij hebben en(de) voe(r) elken setten eenen
//
jongen appelle(r) It(em) de wynnen sullen de/
grechten alo(m)me aende landen in goed(er) r(e)p(ar)acie(n)/
laten gelijc zij die nu vinden wel opgemaict/
Zij sullen oic de ryole(n) ende straten maken/
ten wae(re) q(ua)me aende velpe oft imde mole(n)/
strate te wercken(e) meer dan een man doen/
mach in drie daigen dat soude meest(er) g(er)t/
betalen ende inde mole(n)strate sal meester/
g(er)t thout d(aer) toe leve(re)n It(em) de wynne(n) sullen/
jairlijcx drie kerweyen doen tot loeven(en) oft/
alsoe v(er)re met wagen(en) en(de) p(er)d(en) It(em) meest(er) g(er)t/
en(de) de wynne(n) sullen jairlijcx coepen hondert/
hoepen stroes d(aer) sal meest(er) g(er)t de tweedeelen/
af betalen en(de) de wynne(n) tderde(n)deel ende des/
sulle(n) dat de wynne(n) halen met wagen(en) en(de) p(er)d(en)/
It(em) alle voesteri(n)ge te meste bringen ten meeste(n)/
p(ro)fijten vand(en) hove en(de) land(en) It(em) de wynnen/
en sulle(n) gheene(n) sacht hebben int wat(er) om/
thuys It(em) de wynne(n) sulle(n) houden hondert/
scapen It(em) meest(er) g(er)t sal den wynne(n) sijnde o(m)trint/
paesschen twee vercken(en) die loepen sullen opt/
goet den oeghst en(de) den ekeltijt It(em) de wynne(n)/
sullen meeste(re)n g(er)de jairlijcx leve(re)n xii capuyne(n)/
dies sal den wynne(n) te cortten comen aen/
dweygelt xii stuv(er)s voe(r) de [vacat]/
It(em) de wynnen sulle(n) jairl(ijcx) betalen in afcorti(n)g(en)/
van hue(re)n weygelde den chijs m(ijns) hee(r) van vlierbeke jairl(ijcx)/
gedragen(de) omtrint ix x oft xii st(uvers) en(de) oic den chijs/
m(ijns) hee(r) den erts(er)toge te halen en(de) d(er) cap(it)len van ludic/
en(de) den chijs vand(er) donct It(em) de wynne(n) sullen meeste(re)n/
g(er)de drie jair lanc some(re)n ende wynte(re)n een voelen/
en(de) een calff en(de) d(aer) aff sulle(n) zij hebben tsairs drie
//
rinsgulden(en) Item meest(er) gheert sal den wynne(n)/
t(er) stont leenen xxix rins gulden(en) die hem de/
wynnen wed(er)geven sullen bynne(n) vijff jae(re)n/
in gelijcken deelen te weten(e) sinte m(er)tens(mis)s[e]/
a(n)no xcviii dierste paye vand(en) voirs(creven) xxix/
rinsgulden(en) te weten(e) vijff rinsgulden(en) ende/
dand(er) vier toecomen(de) jae(re)n alle jae(re) vi r(ins)g(ulden)/
ende h(ier) voe(r) soe sullen de voirs(creven) wynne(n) alle/
hue(r) have te weten(e) twee p(er)d(en) vi stucken/
hore(n)vees setten in handen vand(en) voirs(creven) meeste(re)n/
g(er)de om d(aer) aen te v(er)reycken(e) leeni(n)ge en(de) schout/
inde stadt vanden verborghen(en) It(em) oft soe/
wae(r) dat de voirs(creven) meest(er) gheert bevonde/
dat de voirs(creven) wynne(n) de land(en) voirs(creven) niet/
en wonne(n) op hue(r) vie(r) getidige voren gelijc/
alst behoirt soe sal de voirs(creven) meest(er) g(er)t/
mogen tallen tijden van halfm(er)te scheyden behoudel(ijck)/
dat de selve meest(er) gheert hen een vie(re)ndeel/
jairs te voren seyde ende dan v(er)reycken/
zijn schout die hij tacht(er) waren niet tege/
staen(de) dat de t(er)mijnen in dien gevalle alsd(an)/
noch niet gevallen en wae(re)n Ende alle dese/
vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) buets(ele) baets oct(obris) xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt