SAL7390, Act: V°156.2-R°157.1 (264 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°156.2-R°157.1  
Act
, eerste 8 lijn in lat
Date: 1496-11-14

Transcription

2018-10-02 by Karel Embrechts
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
jacobu(m) rogiers ad om(n)ia et si(n)gula bona i(m)mo(bili)[a]/
et he(re)ditaria balduini vander baren ubicu(m)q(ue) locoru(m)/
tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a)/
in ma(n)s(ionibus) do(m)ib(us) curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis/
vineis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is)/
pro c(er)t(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum)/
lovan(iensium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec v(er)ba It(em) bauduini/
vand(er) baren sone wijlen baud(ewijns) nut(er)tijt meye(r) van/
beerge heeft geloeft jacoppe rogiers zijn erfg(enamen)/
en(de) goed(en) van jae(re) te jae(re) te lossen van alsulken/
borchtochten van vii(½) r(ins)g(ulden) erffel(ijc) aen die vand(en)/
groten beghijnhove bynne(n) loeven(en) als jan wijlen/
woutiers zweer was des voirs(creven) jacops tande(re)n/
tijden tijden voe(r) jonche(re)n ph(ilips)e van blaesvelt/
hee(r) van beerge gedaen heeft ende de jairlijcsche/
rinte(n) d(aer) aff van nu voirtane vallen(de) alsoe in tijts/
te betalen(e) dat de selve jacop noch zijn goede d(aer)/
voe(r) niet gepraempt noch belast en sullen wordde(n)/
Ende oft de selve jacop uut saken van dien e(n)nig(en)/
cost en(de) last hadde oft lede het wae(re) vand(en) jairlijcx/
schen pachten oft costen in dien oft and(er)ssins/
soe heeft geloeft de selve baud(ewijn) hem die/
costen ende lasten ad mo(do) op te leggen ende te/
bet(alen) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Heeft voirts bekint de selve/
baud(ewijn) den voirs(creven) jacoppe hondert en(de) vijftich/
goud(en) rinsgulden(en) tot zijnd(er) maniss(en) te bet(alen) als/
verreycte schout op sulke cond(itie) dat de selve
//
jacop hem mette(er) selver so(m)men tot zijnd(er) gelieften/
sal moegen doen lossen vand(er) voirs(creven) borchtocht/
en(de) van allen costen en(de) lasten die hij uuyt saken/
van dien e(n)nichssins soude moegen lijden(de) zijn/
het ware(n) costen van rechte oft ande(r) et exinde/
promisit dictus do(m)icellus ph(ilip)s p(re)fatu(m) balduinu(m)/
indemp(nem) releva(r)e cor(am) bouchout ijssche febr(uarii) xxiiii/
a(n)no xcv et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)fueru(n)t buets(ele)/
baets nove(m)br(is) xiiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt