SAL7390, Act: V°158.2-V°160.1 (268 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°158.2-V°160.1  
Act
Date: 1496-11-15

Transcription

2019-05-03 by Karel Embrechts
Wij goirt h(er)meys ende lodewijck baets scepen(en) der/
stadt van loeven(en) doen condt ende kinlijc dat op/
heden datu(m) van des(en) voir ons comen zijn de eer/
werdige en(de) voirsienige p(er)sonen nabescreven Te/
weten(e) hee(r) en(de) meest(er) claes hellis meest(er) ind(er) godh(eit)/
h(er) machiel abs(oloens) inde(n) name vand(en) grote(n) gasthuyse/
bynne(n) des(er) stadt hee(r) ende meest(er) jan mo(n)tib[(us)]/
insgelijcx meest(er) ind(er) godh(eit) meest(er) lottijn veruli/
h(er) willem puttart inde(n) name der fabriken van s(in)[te]/
pet(er)s meest(er) pet(er) vand(er) heyden jan van bouch(out)/
adam van cav(er)chon jan van rosme(re) meest(er)s/
vand(en) sacrame(n)te s(in)[te] pet(er)s h(er) jan vand(er) h(er)brugge(n)/
cureyt van wespelair henrik van breetzijp/
(christ)iaen de coni(n)ck kercmeest(er)s ald(aer) en(de) daneel van/
overbeke heyligeestmeest(er) t(er) selv(er) plaetssen meest(er)/
b(ar)tel(meeus) kyp inden name van zijne(n) vad(er) en(de) math(ijs)/
uuyt(er) liemi(n)gen als legatarijse jans wijle(n) uut(er)/
liemi(n)gen bij reden(en) vand(en) c xii goud(en) gulden(en)/
erffelijc hen ende elkx van hen voe(r) hue(r) p(ar)t/
en(de) porcie ind(er) selv(er) rinten gelaten bij testa(men)[te] desselfs/
wijlen jans nae uuytwijsen(e) der behoeften d(aer)aff/
zijnde die hij hadde en(de) houden(de) was opde/
goede ende h(er)lijcheyt vand(er) bruggen gelegen terps/
/ quaderebbe (et)c(etera) gelijc de br(ieven) vand(er) selver rinten/
dair van wesen(de) dat oic uutwijsen t(er) eend(er) ende/
willem ts(er)claes als hee(r) ende p(ro)p(ri)etar(is) vand(en) selve(n)/
goeden t(er) and(er) zijd(en) Kynnende ende lijdende de voirs(creven)/
twee p(ar)tien hoe zij seke(r) rekeni(n)g(en) overhoirt/
en(de) gepasseert hadde(n) ende mits des(er) passeerd(en)/
ged(aen) en(de) ov(er)gegeven bij he(re)n ende meeste(re)n clase de/
puteo priest(er) en(de) joh(ann)em heyms en(de) elk(en) van/
hen van hue(re)n tijde van hue(re)n bewinde als/
p(ro)cur(eur)s en(de) admi(n)stratuers d(er) selver legatar(ise) Welke/
legatar(ise) hen bij gebreke van betalinge(n) hue(r)/
rinten inde voirs(creven) goede en(de) heerlijch(eit) mette(n) leen/
rechte van brabant hadd(en) doen stellen ende/
want de selve legatar(ise) bevo(n)den en(de) oic de/
voirs(creven) willem ts(er)clais dat hij tacht(er) was (ter)/
causen vand(er) rint(en) voirs(creven) den selve(n) legatar(ise)/
de so(m)me van ix[c] lii crone(n) v(er)schene(n) zed(er)t/
den jae(re) a(n)no lxxxviii tot s(in)[t] jansmisse a(n)no/
xcvi inscluys hoe wel e(n)nige pe(n)ni(n)ge t(er)/
so(m)men van iii[c] xxviii l(ibra) art(ois) en(de) d(aer)omtrint/
bij he(n) oft hue(re)n rintmeest(er)s d(aer)op gehaven/
mochten wesen Soe hebben de voirs(creven)/
p(ar)tien t(er) eend(er) zijden ende t(er) ande(re) div(er)se/
ande(r) questie(n) d(aer) nae noch gehadt soe van cortsele/
des de voirs(creven) willem bege(re)nde was mits scade(n)/
van orlogen en(de) and(er)ss(ins) vand(en) jae(re)n d(er) selv(er) tacht(er)h(eit)/
want he(m) oft zijne(n) voirseten egheen corstel/
gedaen en was ende ande(r) difficulteyt(en) soe/
vand(en) salar(is) der voirs(creven) twee rintm(eeste)rs ende/
admi(n)strateurs ende oick vand(er) faulten va(n)d(en)/
chijs(en) en(de) rinten der selv(er) goeden d(aer)aff de voirs(creven)/
twee admi(n)strateu[r]s en(de) rintmeest(er)s egheen/
ontfanck gehadt en hebbe(n) en(de) anderssins/
Vanden welken de selve p(ar)tien en(de) elc van/
/ hen bekind(en) oic mits des(er) als voe(r) in wed(er)sijden/
bij coi(n)catien gehadt met malcande(re)n bij behulpe/
en(de) assisten(cie) vand(en) rintm(eeste)r ons gened(ichs) he(re)n ts(er)togen/
in zijnd(er) stadt van loeven(en) ad(ri)ane van heylwigen/
vernueght te zijne ind(er) manie(re)n navolgen(de) om/
alle voirde(r) moeytenissen costen en(de) lasten te scouwen(e)/
Te weten(e) aengaen(de) den reste vand(er) acht(er)stellige/
rinte(n) tot opd(en) dach van s(in)[t]jansmesse lestleden/
incluys den selve(n) legatar(ise) v(er)schenen comen(de) tselve/
rest boven tcortsel van vier geheel jair rint(en)/
bij he(n) in des(er) alsnu quijtgeschoud(en) vand(en) voirs(creven)/
jae(re)n ende des zij t(er) causen vand(er) voirs(creven)/
twee rekeni(n)gen als voe(r) gebuert ende/
gehaven mochte(n) hebben t(er) so(m)men van ii[c]/
xxx crone(n) te xxiiii st(uvers) de croene dat tselve/
rest van ii[c] xxx crone(n) bijd(en) voirs(creven) willem(me)/
betaelt sal wordden den legatarijs(e) t(er) caus(en)/
vand(en) jae(re)n voirs(creven) meest gebreck hebben(de)/
en(de) ande(r) nae advena(n)t metten toecomen(de) t(er)mijne(n)/
der voirs(creven) rinten [die] van nu voirtane vallen/
sullen telken t(er)mijne d(aer)aff dachste deel va(n)d(er)/
voirs(creven) reste dair aff den yersten t(er)mijn zijn/
sal te kersmesse xcvi naistcomen(de) stilo brab(antie)/
ende alsoe voirtaene mett(er) loepen(der) rinten telk(en) t(er)mijne/
van halve jae(re) te halve jae(re) davena(n)t tot/
dat tselve rest betaelt sal wesen ende es/
geconditioneert dat den eene(n) t(er)mijn vand(er) voirs(creven)/
reste den ande(re)n niet en sal moegen v(er)reycken/
sond(er) bet(aelt) te w(er)den(e) ende oft d(aer)inne gebrec/
viele bijd(en) selve(n) willem(me) oft zijne(n) nacome/
lingen dat tselve rest al gevallen sal zijn/
en(de) datme(n) in dien gevalle d(aer) voe(r) ende/
de gevallen(en) rinte(n) sal voirtvaren opde voirs(creven)/
goede ende heerlijch(eit) en(de) die nemen in hand(en)/
/ acht(er)volgen(de) den gewijsden in dien ind(en) leenhove/
van brabant als voe(r) gebuert gelijc voe(r) de/
verschynen(de) toecomen(de) t(er)mijne(n) oft opd(en) voirs(creven)/
willem(me) en(de) zijn ande(r) goed(en) wair die gelege(n)/
souden moege(n) zijn alsoe dat den creditue(re)n/
en(de) legatarijs(e) voirs(creven) gelieven sal ende als/
vand(en) salar(is) en(de) loen der voirs(creven) twee rintm(eeste)rs/
sal de voirs(creven) willem ts(er)claes schuldich zijn/
deen hellicht d(aer) aff te dragen(e) tot zijne(n) laste/
en(de) de voirs(creven) legatarise dand(er) hellicht Te/
weten(e) van des zij in wed(er)sijden mett(er) my(n)ne(n)/
oft rechte mett(en) selve(n) admi(n)strateurs voirs(creven)/
sullen moegen overcomen ende vand(er) resten/
vand(en) chijsen opden dach van heden ombet(aelt) uut/
staen(de) soe wel vand(en) tijde der voirs(creven) twee/
rintm(eeste)rs als zed(er) sal de selve willem sculdich/
zijn die inne te doen halen en(de) te reconve(nie)ren/
tot zijne(n) laste ende de legatarise d(aer)af tont/
lasten(e) geven(de) ende doende oic mits des(er)/
de selve willem ts(er)claes volcome(n) quijtsceldi(n)ge/
van des hij den voirs(creven) legatar(ise) t(er) caus(en)/
vand(er) rekeni(n)g(en) en(de) admi(n)stracie(n) der voirs(creven) twee/
rintmeeste(re)n hen oft e(n)nig(en) van hen soud(en) mog(en)/
eysschen(de) zijn in e(n)nig(er) manie(re)n hier inne/
versien oftmen in toecomen(de) tijde bevonde/
dat de voirs(creven) legatar(ise) oft hue(r) rintmeest(er)s/
voirs(creven) yet meer ontfangen hadden vand(en) voirs(creven)/
chijse oft and(er)ssins dan in huer voirs(creven) rekeni(ngen)/
me(n)tie gemaict w(er)t dat dat den selve(n) willem(me)/
te baten comen sal op zijn scult en(de) rest(en)/
voirs(creven) Geloven(de) hinc inde renu(n)c(iantes) (et)c(etera) al des/
voirs(creven) es en(de) elc point in dien t(er) eend(er) zijd(en)/
en(de) t(er) ande(re) van weerden te houden alsoe dat/
/ elcken genoech sal moegen wesen behalven/
den selve(n) creditue(re)n en(de) legatar(ise) altijd trecht/
van hue(re)r rinten en(de) br(ieven) [voirs(creven)] in des voirs(creven) steet en(de)/
van des nae des(er) v(er)schijne(n) sal moegen als nae/
recht behoe(re)n sal op hue(r) pande ende goed(en)/
voirs(creven) nae uutwijsen(e) der selv(er) br(ieven) en(de) hue(re)n/
rechte in dien gevordert en(de) te vorderen(e)/
act(um) cor(am) p(re)dict(is) scabinis nove(m)br(is) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
, in de marge
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-03 by Karel Embrechts
Heyden rosme(re)/
h(er)bruggen breesijp/
(christi)aen de coni(n)ck/
en(de) ov(er)beke no(mine) int(er)f(uerunt)/
als dit gepasseert/
w(er)t hoe wel de selve/
wae(re)n bij tsluyte(n) en(de)/
tracte(re)n d(er) selv(er) mater(ie)/
Vacat de (con)se(n)su/
will(el)mi ts(er)claes/
et m(a)g(istr)u(m) barth(olomeum)/
boeyen p(ro)cu(r)ator(um)/
legatarioru(m) septe(m)br(is)/
ultima a(nn)[o] xv[c] iiii[to]/
en(de) dit acht(er)volgen(de)/
en(de) opt voldoen der/
geluften p(rese)ntacie(n) en(de)/
opde vorw(er)den den/
ouden resten in des(er)/
tractate begrepen/
aengaen(de) staen(de) ger(e)/
gistreert in een acte/
voe(r) stadhoude(r) ende/
ma(n)nen van leene/
des he(re)n van m(ar)baix/
in sijne(n) hove onder wynge gelegen op heden ultima sept(embris) voirs(creven) /
voir hen gesciet tusschen den selve(n) willem(me) ts(er)claes en(de) den/
p(ro)cur(eur) der selv(er) legatar(ise) voirs(creven)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt