SAL7390, Act: V°240.1-R°241.1 (414 of 780)
Search Act
previous | next
Act V°240.1-R°241.1  
Act
Date: 1496-12-30

Transcription

2018-11-10 by Karel Embrechts
Item thomaes vand(en) kerchove natuerlijck sone meest(er)/
thomaes wijlen vand(en) kerchove cureyt als hij leefde/
van asten in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijt gehaven/
en(de) ontfangen te hebben(e) van hee(re)n yweyne van hese/
prieste(r) en(de) ja(n)ne gheerits die met he(re)n gielise van/
cortbeke geheete(n) de mu(n)te(re) prieste(r) executeurs wae(re)n/
vand(en) testame(n)te en(de) uut(er)sten wille des vors(creven) wijlen/
meest(er) thomaes de so(m)me van veertich rinsgul(den) te xx/
stuv(er)s tstuck alse voe(r) zijn vijfte gedeelte vanden/
acht mudden rogs erff(elijc) d(aer)op de voirs(creven) h(er) weyn ende/
jan gheerits als p(ro)cur(eur)s d(aer)toe volcomelijck gemechticht/
octobr(is) qui(n)ta a(n)no xcv bijden kinde(re)n desselfs wijle(n)/
meest(er)s thomaes en(de) lijsbetthen wape(n)makers erff(elijc)/
uutgeg(even) hebben ja(n)ne van berkele de goede nae bescr(even)/
bove(n) de co(m)me(re)n d(aer) te voe(re)n uutgaen(de) staen(de) elck mudde/
d(aer)aff t(er) quiti(n)gen met xxv r(ins)g(ulden) te xx stuv(er)s tstuck/
den goud(en) gul(den) ge(re)kent voir xxviii stuv(er)s en(de) alle/
ande(r) pe(n)ni(n)g(en) nae advena(n)t Te weten(e) alsulken/
huysingen mett(en) hove bog(ar)den beempden eeussele(n) en(de)/
allen den toebehorten alse deselve wijlen meest(er)/
thomaes nae he(m) gelaten heeft gelegen tot aste(n) vors(creven)/
mits welk(er) so(m)men van veertich r(ins)g(ulden) vors(creven) deselve/
thomaes vand(en) kerchove hem bekint heeft alse/
voe(r) dafqui(n)ting(en) van sijne(n) vijfsten deele der acht/
mudden corens erfpachts vors(creven) en(de) oick van allen/
acht(er)stelle(n) die d(aer)aff zind(er)t gevalle(n) mogen sijn hem/
co(m)pete(re)nde volcomelijck voldae(n) te sijne Beky(n)nen(de)/
hem inde selve acht mudd(en) core(n)s erff(elijc) vors(creven) noch/
in e(n)nige pachten die vordane d(aer)aff sullen mog(en)/
vallen egheen recht actie noch gedeelte meer te/
hebben(e) noch te behouden(e) in e(n)nig(er) manie(re)n Scelden(de)/
dairom deselve thomaes volcomelijck quijte den
//
vors(creven) hee(re)n yweyne ende janne gheerits ende oick de(n) vors(creven)/
janne van berkele coepe(r) der goed(en) vors(creven) en(de) alle ande(r) des qui/
tan(cie) behoeven(de) vand(en) selve(n) sijnen vijfsten deele der acht mudd(en)/
corens erff(elijc) vors(creven) ov(er)mits der so(m)men van pe(n)ni(n)g(en) vors(creven) pro/
mitt(entes) null(atenus) alloqui sed sat(is) et war(ans) erga quoscu(m)q(ue) p(ro)ut/
cor(am) h(er)meys baets decembr(is) penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt