SAL7390, Act: V°343.2-R°344.1 (570 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°343.2-R°344.1  
Act
Date: 1497-03-16

Transcription

2019-01-21 by Karel Embrechts
Vand(er) aensprake(n) die steven gherijs gedae(n) heeft met sijne(n)/
gelev(er)den vorspreke inde banck vor meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) op h(er)ma(n)ne yeve(n) hem op en(de) aen seggen(de) dat hij oft zij(n)/
w(er)dy(n)ne vormails gehadt en(de) ae(n)vert en(de) ond(er) soud(en) hebbe(n)/
seke(r) pe(n)ni(n)g(en) gedragen(de) tot groot(er) so(m)men die toebehoiren/
vrancke(n) wijlen [vacat] desselfs steve(n)s zwag(er) gecome(n)/
van seke(re)n desselfs sijns zwag(er) vercochte goed(en) d(aer)af de selve/
h(er)man restitutie sculd(ich) wae(r) te doen(e) Te vorde(r) want hij p(re)/
senteerde te bewijsen(e) dat h(er)man oft sijn werdy(n)ne voe(r)/
goede mans bekint soude hebben dat die pe(n)ni(n)g(en) hen be/
strecken en(de) gedragen soude hebben t(er) so(m)men van hondert/
en(de) tseve(n)tich goud(en) pe(n)i(n)g(en) en(de) dat d(aer)aff de fame ende/
tgheruchte ov(er) hen ghinck hopen(de) wair hij dat alsoe/
gethoene(n) conste dat deselve h(er)man vo(n)islijck gecon/
dempneert soud(e) wordd(en) d(aer)aff den selve(n) steven(e) en(de) sijnen/
medeplege(re)n inne te staen(e) en(de) die goet te doen(e) en(de) te/
restitue(re)n Te vorde(r) oick want hij p(re)senteert noch meer/
te bewijsen(e) dat hij oft sijn w(er)dy(n)ne de naiste leven(de)/
wae(re)n met meer ande(re)n van des(er) pe(n)ni(n)g(en) des hij he(m)/
gedroech totten rechte Dairtegen deselve h(er)man soe/
vor hem selve(n) soe oick inden name van wijlen sijnd(er)/
w(er)dy(n)ne(n) aflivich sijnde dier dit mede hadde moge(n)/
ae(n)cleven he(m) verantw(er)den(de) ontkynde naectelijck dbij/
leggen en(de) v(er)met des vors(creven) steve(n)s seyde datmen dat/
alsoe nu(m)m(er)meer bevi(n)den en soude en(de) al wair dat/
soe dat wijlen sijn w(er)di(n)ne in hue(re)n leven(en) e(n)nige hante/
ri(n)ghe des hij niet en wiste gehadt hadde des hij niet/
en wiste noch en bekinde hadde mogen hebben van/
e(n)nigen goeden soe was dair tegen bescheyts genoech/
/ van quiten(en) en(de) and(er)s gesciet vor notar(is) en(de) getugen ond(er) wynkel/
berusten(de) d(aer)op oick vormails levende warheyt geleyt/
hadde geweest T(er) co(n)trarie(n) sustine(re)nde bij dien deselve h(er)man/
dat deselve steven sculd(ich) wae(r) verdoelt en(de) hij ongehouden/
gewijst te worden(e) vo(n)nislijck van desselfs steve(n)s ae(n)sprake/
wair op deselve steve(n) met scep(enen) vo(n)iss(en) tot sijne(n) thoene/
ov(er) recht d(aer)inne en(de) d(aer)op mits sijnd(er) armoeden en(de) een/
vor alle gehadt hebben(de) hem egheenss(ins) en heeft gevordert/
met e(n)nigen thoene vorts te varen oft te doen blijcken va(n)/
sijne(n) vors(creven) v(er)mete Es gewijst bij scepen(en) van loven(en) uut(er)/
lijck t(er) manissen smeyers wair deselve steven ten opstaen(e)/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) met sijnen thoen niet vorts en vairt/
dat deselve h(er)man d(er) vors(creven) aensprak(en) ongehouden sal zij(n)/
actu(m) in scampno cor(am) o(mn)ibus dempt(is) broch vynck m(ar)tii/
xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt