SAL7390, Akte: V°8.2-V°9.1 (15 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°8.2-V°9.1  
Act
Datum: 1496-06-27

Transcriptie

2018-12-28 door Marika Ceunen
Vander questien gecomen inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) tussche(n) barth(olomeeus) calaber t(er) eend(er) ende ja(n)ne van/
berthe(m) sone wijlen jans t(er) ander zijden aldair de/
selve b(ar)tholomeeus janne voirs(creven) aensprac seggen(de)
//
dat hij hem tande(re)n tijden v(er)cocht hadde eene(n) gulden(en)/
rinck te weten(e) inden jae(re) van lxxxvii in januario om/
ende voe(r) de so(m)me van xii rinsgulden(en) met alsulken vor/
weerden ende conditien dat hij d(aer)aff t(er) stont ende/
alsdoen ontfangen soude iiii r(ins)g(ulden) vanden voirs(creven)/
xii[en] de welke hij oic alsdoen bekinde ontfangen te/
hebben(e) ende tsurplus te weten(e) de viii rinsg(ulden) d(aer)aff/
soud(e) de selve barth(olomeeus) trecken bynne(n) eene(n) jae(re) vier r(ins)g(ulden)/
ende de leste vier rinsgulden(en) bynnen eene(n) jae(r) nae den/
selven voirs(creven) yersten jae(r) Vanden welken hij alnoch/
in gebreke was vand(er) voirs(creven) viii rinsgulden(en) bege(re)nde/
den selve(n) ja(n)ne oft zijne(n) p(ro)cur(eur) in dien met rechte/
onderwesen te hebben(e) dat hij d(aer)aff v(er)nueght en(de) betaelt/
wordde in alsulcken value(r) ten mi(n)sten als de pe(n)ni(n)g(en)/
cours mochte(n) hebben ten valdag(en) voirs(creven) D(aer)op de voirs(creven) jan van berthe(m) comp(ar)e(re)nde bij zijne(n) p(ro)cur(eur) te weten(e)/
inden yersten bij jacoppen wittema(n) en(de) d(aer)nae bij willem(me)/
van leefdale heeft doen seggen dat hij genoech bekinde/
de voirs(creven) come(n)scap gesciet te zijne maer want de voirs(creven)/
bartholomeeus d(aer)op iiii r(ins)gulden(en) swairs gelts soe/
hij seyde ontfangen hadde soe sustineerde hij te vorde(r)/
want inden jae(re) lxxxvii voirs(creven) in januario genoech/
lichtgelt was dat hij vand(en) voirs(creven) xii rinsg(ulden) genoech/
betaelt hadde ende alsoe sculdich vand(er) aenspraken/
ongehouden te wesen D(aer)op de voirs(creven) barth(olomeeus) r(e)plice(re)nde/
bliven(de) bij tgene des hij voe(r) geseet hadde seyt/
dat tgene des jan dair dede seggen mair woerden/
en wae(re)n ende dat de voirs(creven) iiii rinsg(ulden) die hij ontf(angen)/
hadde ten tijde vand(en) v(er)coope pe(n)i(n)gen wae(re)n doent(er)tijt/
cours ende loep hebben(de) te weten(e) eene(n) goud(en) leeu/
te lxiiii st(uvers) en(de) eene(n) postulat(us) xvi stuv(er)s maken(de)/
de voirs(creven) vier rinsgulden(en) ende tsurplus soude/
hem ten valdag(en) als voe(r) te weten(e) bynnen twee/
jae(re)n doen naistcomen(de) betaelt wordden D(aer) aff
//
de voirs(creven) b(ar)th(olomeeus) versocht expeditie van justicie(n) als/
dat behoe(re)n soude d(aer)op de scepen(en) gemaent zijnde/
bijden meye(r) hebben de selve sake en(de) p(ar)tien bijd(er)/
stadt raide gestelt ende nae dien de selve materie/
genoech bij den selven raide v(er)haelt is geweest/
Aldair de voirs(creven) jan te weten(e) zijn p(ro)cur(eur) de voirs(creven)/
come(n)scap alnoch wed(er)o(m)me genoech bekinde seggen(de)/
altoes met woirden dat dair vier rinsg(ulden) swairs/
gelts op bet(aelt) was soud(e) zijn dwelc de selve jan oft/
zijn p(ro)cur(eur) niet en deden blijcken anders dan met/
segwoirden d(aer) op barth(olomeeus) voirs(creven) op dats behoefde/
p(rese)nteerde t(er) (contra)rien van dien zijnen eedt dat hij and(er)s/
egheen(en) pe(n)ni(n)gen ontfangen en hadde dan boven geruert/
staen Es get(er)mineert ende uutgegesproken bijden selve(n)/
raide den voirs(creven) p(ar)tien dat de voirs(creven) jan van berthem/
sculdich sal zijn den voirs(creven) b(ar)tholomeeuse trest vand(en)/
xii rinsg(ulden) dair questie aff is te betalen(e) in alsulken/
gelt ende value(r) als de pe(n)i(n)gen ghingen en(de) cours/
mochten hebbe(n) ten valdaig(en) inde come(n)scap boven/
geruert genome(n) ende begrepen bij alsoe de selve/
b(ar)tel(meeus) voldade de p(rese)ntacie vanden eede bij hem als/
voe(r) gep(rese)nteert in (con)s(ili)[o] op(idi) junii xxvii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-11 door Xavier Delacourt