SAL7390, Act: V°9.2-V°10.1 (16 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°9.2-V°10.1  
Act
, eerste 7 lijn in lat
Date: 1496-07-04

Transcription

2018-07-08 by Karel Embrechts
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scab(inis) lovanien(sibus) add(uxit) dionisiu(m)/
vander moele(n) al(ia)s m(er)celis ad o(m)nia et sing(ula) bo(na) i(m)mo(bili)[a]/
et he(re)d(itari)[a] jasp(ar) de ov(er)winge ubicu(m)q(ue) locor(um) tam infra/
lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria brab(antie) sit(a) in ma(n)sionib(us) do(m)ib(us)/
curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa/
redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis pro c(er)t(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus)/
consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur in hec/
verba Cont zij allen lieden dat arndt vand(er) moele(n)/
al(ia)s m(er)celijs t(er) eenre ende jasp(ar) van overwynge t(er) and(er)/
zijden in tegewoirdich(eit) der scepen(en) van loeven(en) gestaen/
hebbe(n) geloeft mits desen navolgende der huweliker/
vorweerden en(de) geluften d(aer) van gedaen tussche(n) denijse
//
vander moele(n) al(ia)s m(er)celis sone des voirs(creven) arndts en(de)/
lijsbetthen van overwynge docht(er) des voirs(creven) jaspars elc/
den ande(re)n ende eenyegelijc van hen behoirlijc en(de) wettel(ijc)/
nae der stadt recht van loeven(en) ende den selve(n) genoech/
zijnde den voirs(creven) toecomen(de) gehuysschen te bevestighen/
en(de) te assigne(re)n op goede loffelijcke pande oft goede/
borgen bynnen tweejae(re)n naistcomen(de) de so(m)me van xxxii/
rinsgulden(en) te tsestich plecken tstuc erffeliker rinten d(aer)/
inne nochtan de voirs(creven) arnt t(er) eenre ende [de] voirs(creven) jasp(ar)/
vaders der toecomen(de) gehuyssche(n) ter ande(r) zijd(en) hue(r) tocht/
bij eene(n)yegelik(en) geassigneert hebben ende behouden sulle(n)/
alsoe lange zij leven sullen ende oft gebuerde dat/
de voirs(creven) toecomen(de) gehuyssche(n) de rinte op hen v(er)schene(n)/
zijnde aflivich wordden sonder e(n)nich wettich oir van/
hue(re)n live acht(er) te laten(e) dat dan nae den lancxtleven(de)/
de selve rinte gaen sal nae den lantrechte d(aer) zij sculd(ich)/
es van gaene ende oft die afgeleecht wordden het/
zij bynne(n) den leven(en) vand(en) vaders voirs(creven) oft oic d(aer)/
nae dat altijt de pe(n)ni(n)g(en) vand(en) selve(n) rinte(n) comen(de)/
het zij dat die geassigheert zijn op pande oft borge(n)/
wed(er)om sullen aengeleecht wordden ter selv(er) natue(re)n/
Item hebbe(n) noch geloeft de voirs(creven) arnt en(de) jasp(ar)/
en(de) eenyegelijc vanhen den voirs(creven) toecomen(de) gehuyssche(n)/
te betalen(e) tusschen dit en(de) bamisse naistc(omende) de so(m)me/
van twee hond(er)t rinsguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc lopen(de) ts(ame)[n]/
vier hondert rinsg(ulden) in behulpe vanden toecomen(de)/
huwelike Voirt es bevorweert dat de selve/
gehuyssche(n) en(de) eenyegelijc van hen dese hue(r) rinte(n)/
en(de) pe(nning)en voirs(creven) sulle(n) moegen innebringen naede/
afflivich(eit) van hue(re)n ouders op dat zij willen om/
met hue(re)n ande(re)n suste(re)n oft broede(re)n te deylen(e) inde/
ande(r) goede het zij have oft erve oft met des(er)/
hue(re)n bewijssenissen der rinten en(de) pe(n)ni(n)gen voirs(creven)/
buyten te moegen bliven alsoe hen dat best gelieve(n)
//
sal mogen ende al wairt oic soe dat eenich vand(en)/
voirs(creven) toecomen(de) gehuyssche(n) aflivich wordde voir en(de)/
eer de voirs(creven) assignatie vand(er) erffelik(er) rinten oft/
oic bet(aling) der pe(n)ni(n)gen voirs(creven) gesciet wae(r) storve/
dat nochtan in dien gevalle den lestleven(de) van/
hen beyde de selve assignatie en(de) betali(n)ge(n) d(er) pe(n)ni(n)g(en)/
voirs(creven) gebue(re)n en(de) gedaen sal wordden Behalven/
den vorw(er)d(en) en(de) conditien voirs(creven) in hue(re)n machte/
bliven(de) Hier wae(re)n over henr(ic) pynnoc en(de) goessen/
tybe scepen(en) van loeven(en) Gedaen int jair ons he(re)n/
duysent vierhondert zessentachtentich op ten yerste(n) dach/
der maent van febr(uarii) Et h(ab)uit que(re)las h(iis) int(er)f(uerunt)/
tymple vynck julii quarta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt