SAL7390, Act: V°92.2-R°93.1 (167 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°92.2-R°93.1  
Act
Date: 1496-10-04

Transcription

2019-10-24 by Karel Embrechts
Allen den genen dat henr(ic) pynnock in p(rese)ntia/
heeft geconst(itueert) (et)c(etera) machiele van mechelen die
//
getrouwt heeft de wed(uwe) pet(er)s wijlen [van] taenhout/
metten br(ieve) van xx rinsgulden(en) lijfpen(sien) ten live/
desselfs henricx die de selve henr(ic) heeft opde/
goede van sombreff arsschot en(de) bierbeke die/
hij heden tussche(n) he(m) ende den selve(n) mych(iele)/
te des(er) meyni(n)gen ond(er) de scepen(en) van loeven(en) geleet/
heeft in een wit weeck layken d(aer) op gescr(even)/
staen de namen vanden selve(n) henr(icke) en(de) mach(iele)/
jairlijcx van nu voirtane de selve xx r(ins)g(ulden)/
te mane(n) teyssche(n) optebue(re)n tontf(angen) d(aer) voe(r) te pand(en)/
(et)c(etera) Die met rechte texeque(re)n te bedingen te/
wynnen te v(er)liesen componen(di) quitan(ciam) dan(di)/
cete(r)aq(ue) y(m)mer soe lange en(de) tot aene d(er)re tijt toe/
dat de selve mych(iel) d(aer) aene innegehaven sal hebbe(n)/
ende ontfangen alsulk(er) v r(ins)guld(en) jairlijcx van/
vii jae(re)n verloepen alse dair voe(r) hij oft zijns/
wijfs goede ten laste staen aen he(re)n ende/
meeste(re)n janne willem(air) doctoir ind(er) godh(eit)/
Uuyt saken van vi r(ins)gulden(en) tsjairs lijfpen(sien)/
d(aer) voe(r) hij geleyt is tot desselfs henricx/
goeden ende des voirs(creven) wijlen pet(er)s taen/
houts als zijn borge ende oic tot dat hij/
d(aer) aff v(er)nueght sal zijn van allen wettige(n)/
costen ende lasten die hij oft zijns wijfs/
goed(en) d(aer) om gehadt ende geleden mach/
hebben ende alnoch lijden en(de) hebbe(n) sulle(n)/
moegen Promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo e(m)mer als hij van al des voirs(creven)/
steet vold(aen) sal zijn en(de) dat alsd(an) en(de) niet eer den/
voirs(creven) he(n)r(icke) zij(n) voirs(creven) br(ieve) va(n) xx r(ins)g(ulden) wed(er)om volg(en) sulle(n)/
cor(am) h(er)meys borch oct(obris) quarta
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt