SAL7391, Act: R°142.2-R°143.1 (248 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°142.2-R°143.1  
Act
Date: 1497-11-05

Transcription

2021-04-09 by Jos Jonckheer
Item steven my(n)ne sone wijle(n) gheerts van eghen/
hoven in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n)/
te hebben van henr(icke) van hockezeele briede(r) thoff/
desselfs henr(icx) gelegen tot eghenhove(n) voirs(creven) mette(n)/
huyse(n) hove(n) wynnen(de) landen en(de) vi dach(mael) beemde/
te weten(e) drie dach(mael) inde cortte een dach(mael) int/
gehuerde broec aende veeweystrate en(de) thalf boend(er)/
aende veeweye mette(n) bloexken acht(er) thoff en(de) allen
//
den toebehoirte(n) te houden te hebben en(de) te wy(n)nen/
van ingancx m(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van ix/
ja(r)en lanc due(re)nde Elcx jairs d(air)enbynnen de voirs(creven)/
wynnen(de) landen behalven tvoirs(creven) hoff mette(n) huyse(n)/
hoven en(de) bloecxken om ende voe(r) de hellicht va(n)d(en)/
vruchten d(air)af comen(de) en(de) d(air) op jairlijcx wassende/
Ende tvoirs(creven) huys hoff ende vruchten vanden voirs(creven)/
bloexken acht(er) thoff sal de wynnen jairlijcx sijnen/
t(er)mijn due(re)nde hebben voir uuyt sond(er) henr(ick) d(air)inne/
deel te hebben oft yet d(air)af te geven ende alsmen/
de voirs(creven) core(n)vruchten jairlijcx inne doen sal sal/
henr(ick) d(air) eene(n) synden die de bande sal hulpen/
spreyen en(de) [vacat] en(de) dat te deylen en(de) inne te/
vue(re)n soet gewoenlijc is [de(n) welke(n) de(n) wynne de(n) mo(n)tcost geve(n) sal] Oick sal de wynne henr(icx)/
hellicht vanden greyne gedorsschen sijnde tot sijne(n)/
huyse te loven(e) leve(re)n ende de grechten strate(n) en(de)/
wat(er)leyden vanden goeden jairlijcx houden ruyme(n)/
en(de) vaghen die ten laste vanden hove staen soe in/
tijts dat d(air) voe(r) gheen scade en gesciede de/
wynne sal jairl(ijcx) de voirs(creven) goede wynnen/
werve(n) ende mesten wel ende loffelijc gelijck/
regenoete(n) boven ende beneden en(de) die tsijne(n) af/
sceyden laten soe hij die aenveerden sal Te weten(e)/
xv dach(mael) lants gewonne(n) als voe(r) op drie voren/
met wynt(er)coren(en) besaeyt en(de) de stortte en(de) brake/
al geheel laten oic sal hij die huysinge ald(air) mote(n)/
houden tsijne(n) coste vand(er) und(er)ster rijckelen ned(er)werts/
sijne(n) t(er)mijn due(re)nde want henr(ick) hem die alsoe/
sal mote(n) leve(re)n ende alse henr(ick) d(air) and(er)s doet/
plecken decken oft rep(ar)e(re)n sal hij d(air)af de dachue(re)n/
betalen en(de) de wynne sal aenhalen den leem/
d(air)toe ende besorgen teene(n) vitsele(n) ende decroeden/
tsijne(n) coste Allet ooft d(air) vallen(de) sulle(n) de wynne/
en(de) henr(ick) half ende half hebben en(de) gesame(n)der/
hant te gelijcken coste doen lesen en(de) henr(icx) hellicht/
sal de wynne hem thuys te loven(e) leve(re)n ende/
de voirs(creven) beemde(n) om ende voe(r) vii peet(er)s te xviii
//
stuv(er)s tstuc ts(in)[te] m(er)tens(mis)s[e] jairlijcx te bet(alen) It(em) de wy(n)ne/
sal jairl(ijcx) leve(re)n xxv busselen walms dierste/
drie ja(r)en ende d(air)nae elcx jairs xxx bussele(n)/
om opde huysinge(n) ald(air) jairlijcx te v(er)decken It(em) es/
vorweerde wairt dat henr(ick) den wynne voirs(creven)/
de voirg(eruerde) huysinge(n) niet geleve(re)n en can om d(air)/
inne te moegen comen woenen tussche(n) dit en(de)/
merte naistc(omende) soe sal de selve henr(ick) den selve(n)/
wynne bynnen eene(n) jae(r) dair nae mote(n) geven/
oft hem cortte(n) aende voirs(creven) weyhue(re) de so(m)me van/
sesse rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuc t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] It(em) oft henr(ick)/
meer mesten woude dan dair valt soe sal de selve/
henr(ick) dat moegen coepen oft besorge(n) ald(air) oft d(air) omtr(int)/
oft ten versten bynne(n) loeven(e) en(de) de wynne sal dat/
moten halen ende op de voirs(creven) lande vue(re)n tslants/
meesten p(ro)fijte Ende alle dese vorw(er)d(en) cor(am) borch/
vos nove(m)br(is) qui(n)ta
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt