SAL7391, Act: R°344.2-V°344.1 (606 of 705)
Search Act
previous | next
Act R°344.2-V°344.1  
Act
, eerste 10 lijnen in latijn
Date: 1498-04-26

Transcription

2022-05-04 by Jos Jonckheer
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit d(omin)um/
egidiu(m) de cortbeke p(res)b(ite)r(u)m t(am)q(uam) p(ro)cu(r)atore(m) o(mn)i(u)m me(n)saru(m)/
s(an)c(t)i sp(irit)us lovanien(sium) ad om(n)ia et sing(ula) bo(na) i(m)mo(bili)[a] et/
he(re)d(itari)[a] joh(ann)is vanden putte yde van scoenbroeck/
eius m(at)ris mathie et barba(r)e vanden putte et egidii/
reers ubicu(m)q(ue) locoru(m) tq tam infra lovaniu(m) q(uam) extra/
in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)s(ionibus) domib[(us)] curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is)/
pascuis silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)t(inentiis)/
univ(er)s(is) pro cert(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris/
scabinor(um) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec v(er)ba/
Item jan vanden putte sone wijle(n) jans prius a/
pane yde de scoenbroeck eius m(at)ris mo(do) debito ema(ncipa)[t(us)]/
in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint genome(n) te hebben(e)/
van symoen(e) de decke(re) als rintm(eeste)r en(de) p(ro)cur(eur) vand(en) heyli/
geest van s(in)[te] machiels he(re)n hectoren pauwels/
als rintm(eeste)r des heyligegeests van sinte qui(n)tens/
giel(is) van cortbeke al(ia)s de mu(n)te(re) den jongen als/
rintm(eeste)r des heylig(eest) van s(in)[t] jacops opde biest arnde/
de brieve(re) als rintm(eeste)r des heylig(eest) van s(in)[te] g(er)truden/
inden name ende van wegen der selv(er) heyligeesten/
alle alsulke goede(n) als de selve vier heyligeeste(n) met/
rechte uuytgewo(n)nen hebben voir seke(re) erfpachten den/
selve(n) toebehoiren(de) gelegen inde p(ro)chie van ned(er)ijssche/
wijlen toebehoiren(de) janne wijle(n) vanden putte te houden
//
te hebben te wynnen ende te werve(n) van half/
merte lestleden eenen t(er)mijn van xii ja(r)en deen/
nae dander sond(er) middel vervolgen(de) Elcx jairs d(air)en/
bynnen om ende voe(r) seven mudden rogs pag(abilis) cu(m)/
va(n)no mate van loeven(e) alle ja(r)e s(in)[te] andries(mis)s[e]/
ap(oste)ls te bet(alen) en(de) te loeven(e) elken der voirs(creven) heylig(eesten)/
op zijne(n) spijker sijn part d(air)af tot des voirs(creven) wy(n)nen/
cost en(de) last te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] et sic ulterius/
p(ro)ut h(abetu)r sub data apriis xviii li(br)[o] xci[o] Et h(ab)uit/
querelas hiis int(er)f(uerunt) zedele(re) rosme(er) aprilis xxvi
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-23 by Xavier Delacourt