SAL7391, Act: V°136.2-R°137.1 (241 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°136.2-R°137.1  
Act
Date: 1497-10-31

Transcription

2021-04-14 by Jos Jonckheer
Want arnoldus van kets als procur(eur) en(de) rintm(eeste)r/
vanden groten beghijnhove te loeven(e) welc beghijnhof/
jairlijcx heeft en(de) heffen(de) es vie(re)ntwintich gouden r(ins)g(ulden)/
der mu(n)ten vanden vier coirvorsten sheylichs rijcx voir/
djair xiiii[c] xlv des vierden daigs junii gemu(n)t goet/
en(de) ghinge erffel(ijcke) rinten alle ja(r)e opten xxviii[te(n)] dach/
van januario te betalen(e) ende inden wissel van loven(e)/
te leve(re)n aen ende op de goede naebescreven wijle(n)/
he(re)n jans vander me(re)n ridders Te weten(e) op thoff/
geheeten dwynhoff metten huysen hoven schue(re)n/
stallen wi(n)nen(de) landen beemden eeussele(n) bossche(n) wate(re)n/
chijsen rinte(n) ende erfpachte(n) metter heerlijch(eiden) en(de) rechte(n)/
d(air)toe behoe(re)nde en(de) alle(n) den ande(re)n toebehoirten alsoe/
de voirs(creven) goede inde p(ro)chie van sinte lambrechts wo/
luwe gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreven aenden meye(r) van sinte lambrechts woluwe/
oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede en(de) ond(er)/
pande behoirlijc heeft doen leve(re)n ende der wed(uw)[en]/
he(re)n coenrarts wijlen vander mee(re)n hubrechte van/
bourgeval en(de) vrancke de kempene(re) wynnen/
vanden voirs(creven) goeden dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
doen besceyde(n) oft zij hen d(air)tegen hadden willen/
oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten daige van rechte/
d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) arnoldo comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte jans driedoens
//
deser stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewese(n)/
hebben met vo(n)nisse wair de wed(erpartij) vanden voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selven houden soude inde/
macht van sijne(n) scepen(en) brieven ende leveri(n)gen en(de)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)p(n)[o]/
octobr(is) ultima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt