SAL7391, Act: V°388.2-R°389.1 (698 of 705)
Search Act
previous | next
Act V°388.2-R°389.1  
Act
Date: 1498-06-20

Transcription

2022-07-20 by Jos Jonckheer
Nae dien de bedesett(er)s van cumptich tot cumptich te/
weten(e) henrick van wersbeke ende gielijs robbijns/
hadden doen panden zeke(er) p(er)de toebehoiren(de) den wynne/
der weduwe van berthem ald(air) voe(r) bede die zij d(er) selv(er)/
weduwe(n) eysschen(de) wa(r)en navolgen(de) seke(re)n contracte(n)/
voir scepen(en) van cumptich voirmaels in augusto a(n)n[o]/
xciii gepass(eer)t tussche(n) den selve(n) wijle(n) ja(n)ne van/
b(er)them t(er) eende(re) ende die vande(n) selve(n) dorpe t(er) ande(re)/
aengaen(de) de(n) xii r(ins)g(ulden) erfelijck lichts gelts die/
die vanden dorpe sculdich wa(r)en janne meys vette(r)/
die de voirs(creven) jan te hemwerts en(de) tzijne(n) laste afgenome(n)/
hadde en(de) tdorp van die(n) gelooft jairl(ijcx) los d(air)af te/
houden ende d(air) voe(r) zoude(n) zij hem alle zijn goede(n)/
die hij doen d(air) hadde liggen(de) los houde(n) ende/
ontlaste(n) van allen bede(n) en(de) ande(re)n laste(n) die(n) aengaen(de)/
sond(er) de selve e(m)mermeer late(n) te belasten gelijck den selve(n)/
scepen(en) br(ieven) van cumptich dat naird(er) uuytwijse Ende/
d(er) weduwe als poirt(er)sse met br(ieven) vand(er) stat als de/
ghene die hue(re)n wynne en(de) zijn gepande p(er)de sculdich/
was te bescudde(n) de selve pandinge hadde doen afscrive(n)/
en(de) comp(ar)e(re)nde alzoe beyde p(ar)tie(n) in recht alh(ier) voe(r) de(n)/
raide vand(er) stadt tege(n) malcande(re)n d(air) de selve wed(uwe) met/
gesc(ri)fte te kynne(n) gaf div(er)se pointe(n) et ar(ticu)len bijd(en)/
welke(n) zij meynde te vele geset te zijne aen xvi st(uvers)/
van beden oick exhibeerde [zij] een t(er)mi(n)ac(ie) vand(er) stat/
vand(er) daet a(nn)o xciii voirs(creven) in dece(m)bri dair die vande(n)
//
dorpe doen met met allen vanden voirs(creven) contracte gheen/
me(n)cie en hadde(n) gemaict en(de) geappoi(n)teert was dat die/
vanden dorpe in gesc(ri)fte ov(er)geven soude(n) met goeder specificac(ien)/
de p(er)ceele(n) van goeden dair van zij hue(r) de bede eysschte(n)/
hoopen(de) d(air)o(m)me dat de selve vanden dorpe met hue(re)n eyssche/
v(er)doolt wa(r)en aengaen(de) den voirs(creven) scepen(en) br(ieven) d(air) zij noit/
meer af gehoirt en hadde(n) met meer woerden reden(en) ende/
wed(er)reden(en) tussche(n) p(ar)tie(n) opgedaen elc tende(re)nde tot zijnd(er)/
meyni(n)g(en) Nae dien oick p(ar)tie(n) in weerzijd(en) tot hue(re)n/
thoene in dese(n) wa(r)en gestelt om elck te proeve(n) zijn/
intendit en(de) motijf van zijnd(er) conclusien dair ten daige(n)/
d(air) wed(er) d(air)toe dienen(de) gheene(n) thoen geleyt es geweest/
noch oick tot noch toe mair vand(er) zijd(en) dier vanden dorpe/
geexhibeert es geweest den voirs(creven) scep(enen) br(ieven) van cu(m)ptich/
ten effecte vanden contracte(n) voirs(creven) en(de) oick een c(er)tificac(ie)/
vanden meye(re) van cu(m)ptich die ruert dat de besitt(er)s/
hadde(n) doen co(m)me(re)n hue(re) goede(n) voir dinhoudt en(de) voldoen/
vande(n) selve(n) scepen(en) br(ieven) Es uuytgesproke(n) p(ar)tie(n)/
int langhe gehoirt en(de) alle gesc(ri)ften ende reden(en) van/
p(ar)tie(n) voer ooge(n) geleecht en(de) d(air)op rijpelijck gelet zijnde/
dat die van cumptich v(er)doolt zijn m(ijn) jouffr(ouwe) oft hue(re)n/
goede(n) te cumptich gelege(n) wijle(n) toebehoiren(de) ja(n)ne/
hue(re)n man e(n)nige bede teyssche(n) en(de) dat zij en(de) hue(re)/
goeden d(air)af ontlast zullen bliven nae inhoudt van/
seke(re)n br(ieven) van cumptich vand(er) daet xciii aug(usti)/
tercia op tvoldoen vanden inhoude(n) vand(en) selve(n) scep(enen)/
br(ieven) ende dat mits den inhouden(e) vande(n) selve(n) scep(enen)/
br(ieven) de wynne d(er) selv(er) wed(uwe) ten tijde zijnde van/
zijne(n) bedrive en(de) bewinde niet vry en zal zijn in/
(con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntibus crol burg(imagistro) borch zedele(re) vos scab(inis)/
abs(oloens) h(er)meys borch et plu(r)ibus aliis de cons(ilio) junii xx
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-23 by Xavier Delacourt