SAL7391, Act: V°53.4-R°54.1 (90 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°53.4-R°54.1  
Act
Date: 1497-07-29

Transcription

2020-11-11 by Jos Jonckheer
Acht(er)volgende den vo(n)niss(en) van scepen(en) van loeven(e)/
vand(er) daet junii xiii lestleden tusschen clemente/
zegard als man ende mo(m)boir katlijnen van berthe(m)/
zijns wijffs docht(er) gielijs wijlen van berthe(m) ter eende(re)/
ende meeste(re)n janne steenwynckele deken(e) van s(in)[t] jacops
//
opde biest t(er) ande(re) dair den selve clemente zij(n)/
v(er)lette rinte van xv gouden croenen der mu(n)ten sconi(n)cx/
van vranckrijck licht(er) mu(n)ten erfchijs alle jae(re) vi[ta] febr(uarii)/
vallen(de) aen ende op zijn gelev(er)de ond(er)pande met coste/
ende co(m)me(r) ende de selve goede d(air)aen gewijst wordd(en)/
te volgen behalven dat p(ar)tie(n) voe(r) al dbeslicht neme(n)/
souden vand(er) questien vand(er) valuatien voe(r) den raide/
vand(er) stadt comp(ar)e(re)nde de selve clement te vele div(er)se/
stonden nae dat hij dicwijle voe(r) den selven raide/
hadde ontboden d(air) tegen te comp(ar)e(re)n den selven deken(e)/
die gheen stont gecomp(ar)eert en es om d(air) af beslicht/
te maken noch oic voe(r) hem p(ro)cur(eur) gesonden en heeft/
v(er)sueken(de) altijt de selve clement dbeslicht vand(er)/
selv(er) valuacien ten ynde dat hij mocht comen tot/
bet(alinge) van zijne(n) v(er)loepen(en) rinte(n) oft ond(er)pande soe he(m)/
die aengewesen wa(r)en vo(n)nislijck heeft den raidt/
vand(er) stadt nae dat de selve cleme(n)t d(air) om vele/
t(er)mijne(n) ende daigen gevolght heeft ende doen ont/
bieden den selven deken(e) soe dat hen dat gebleken/
is bij rapporte vand(en) bode en(de) gheen stont willen/
comp(ar)e(re)n den selven cleme(n)te geconsenteert ende/
georloeft met zijne(n) vo(n)nisse voirs(creven) en(de) executien/
vand(en) v(er)ond(er)pand(e) met rechte te moegen voirts/
p(ro)cede(re)n niet tegenstaen(de) der restrictien vand(en) selve(n)/
vo(n)niss(en) van voe(r) al dbeslicht te hebben moeten nemen/
vand(er) valuacie(n) voe(r) den selven raide Vercle(re)nde/
den selven raidt dat die restrictie van dien mits/
der absen(cien) des voirs(creven) dekens den selve(n) cleme(n)te/
niet sculdich es om zijn executie mits dien gescorst/
te wordd(en) p(re)jud(ijs) te dragen in (con)s(ili)[o] op(idi) julii xxix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt