SAL7392, Act: R°16.2-V°16.1 (37 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°16.2-V°16.1  
Act
Date: 1498-07-11

Transcription

2020-03-23 by Jos Jonckheer
Vander questien gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tusschen pete(re)n van puesele inden name van/
katlijnen mo(m)marts zijnd(er) werdynnen t(er) eend(er) ende/
he(re)n janne de vadde(re) prieste(r) t(er) and(er) zijd(en) aldair/
de voirs(creven) peet(er) te kynnen gaf hoe dat tande(re)n/
tijden h(er) jan scamps proefst in zijnden tijde van/
cortte(n)berge gecocht hadde een seke(re) rinte van xii/
r(ins)gulden(en) lijfpen(sien) dair hij deen lijf af was en(de)/
ka(tli)[ne] mo(m)marts voirs(creven) dand(er) lijf wettige dochter/
dympnen scamps sust(er) des voirs(creven) he(re)n jans ende/
d(air) inne de voirs(creven) h(er) jan theffen hadde en(de) oic zijn/
dispositie inder maten de selve br(ieven) ond(er) der stad/
zegel d(air) af gemaict dat naird(er) inhielden bij den/
selven pete(re)n in rechte geexhibeert hopen(de) alsoe/
want de voirs(creven) vadde(re) hem d(air) inne stoot maecte/
in dien dat de voirs(creven) h(er) jan seggen woude/
dat dboeck vand(er) stadt d(air) de voirs(creven) rinten geteke(n)t/
wa(r)en sprack op h(er) janne sprancx en(de) ka(tli)[ne(n)] zijnd(er) zust(er)/
die moed(er) van hem is ende dat alsoe die rinte/
hem ende zijnd(er) moed(er) volgen soude hue(re)n leefdach/
d(air) inne m(er)kelijc als de voirs(creven) peet(er) hoepte gedoelt/
was int scriven op dboeck vand(er) stadt al wairt/
dat d(air) alsoe bevonden wordde ende dat den br(ieven)/
besegelt ende behoirlijc geexpedieert ond(er) der stad/
segel van meerd(er) aucto(r)iteyt en(de) wairh(eyt) gehouden/
soude wordden dan des and(er)ssins bij erro(r)e gescr(even)/
bevond(en) soude moegen wordden met meer/
ande(re) woirden ten eff(e)c(t)e? voirs(creven) bij hem geallig(eer)t/
Ende dat meer was hadde de voirs(creven) h(er) jan/
de vadde(re) soe de voirs(creven) peet(er) seyde zed(er) daflivich(eyt)/
vand(en) voirs(creven) proefst gehaven vanden voirs(creven) rinten
//
ten live van zijnd(er) werdynne(n) staen(de) inder maten de/
selve brieven dat uuytwijsen drie t(er)mijne(n) loepen(de)/
xviii rinsg(ulden) d(air)af de voirs(creven) pet(er) zijn actie r(e)s(er)veerde/
in tijd(en) ende wijlen d(air) ende tegen de gene dat beho(r)en/
soude D(air)op de voirs(creven) h(er) jan de vadde(re) gesustineert/
heeft de (contra)rie vanden voirnemen(e) des voirs(creven) pet(er)s/
inden name van zijnd(er) huysvr(ouwe) voirs(creven) seggen(de) sond(er)/
dat met eff(e)c(t)e? te doceren(e) en(de) bij te bringen(e) bij e(n)nige(n)/
brieve(n) behoirl(ijc) onder der stad segel besegelt dat/
de voirs(creven) rinte stont op ka(tli)[ne(n)] zijnd(er) moed(er) ende/
opden voirs(creven) h(er) janne scamps hem des gedragen(de)/
totten boecke hoe wel hij d(air)af als voe(r) gheen br(ieven)/
en hadde Seggen(de) dat die ond(er) den bedrive/
van rotselair die [de] voirs(creven) rinte jairlijcx sculdich/
wa(r)en te betalen(e) cop(ie) hadden uuyte(n) selven boeke/
vand(er) stadt ende dat die copie d(air)af accordeerde/
hopen(de) alsoe t(er) (contra)rien dat hem inden name van zijnd(er)/
moed(er) de voirs(creven) rinte volgen soude ende dat hij/
met goed(er) reden(en) alsoe gehaven hadde tgene des/
hij d(air)op gehadt hadde en(de) alnoch heffen soude moegen/
Es uutgesproken ende get(er)mineert h(ier) op int langhe/
bijd(en) wethoude(re)n gelet zijnde ende d(air) inne ov(er)sien/
tgene des behoirde ov(er)sien te w(er)den(e) dat de rinte/
dair questie af is volgen sal ende sculdich zijn/
te volgen(e) den liven oft live dair den voirs(creven) pri(ncipa)[le(n)]/
auctentijken geexhibeerde(n) br(ieven) mentie af maect ende/
dat den selve(n) br(ieven) alsoe statgrijpe(n) sal voir tghene/
des and(er)ssins inden boecke vand(er) stadt bij erro(r)e als dat/
voe(r) v(er)haelt is gescr(even) mach wese(n) Behalve(n) oft bevonde(n)/
w(er)de dat de voirs(creven) h(er) jan scamps d(air) af gedis/
poneert hadde den rechte genoech zijnde dat d(air) af/
elc soude staen onv(er)let op zijn recht Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi)/
julii xi[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator