SAL7392, Act: R°247.3-R°248.1 (457 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°247.3-R°248.1  
Act
Date: 1499-03-01

Transcription

2020-08-24 by Karel Embrechts
Item pet(er) bohon cousmake(r) t(er) eend(er) ende jonch(e)r wille(m) van/
crehain t(er) ande(r) zijd(en) sijn comen voir scepen(en) van loeven(e)/
/ hier nae bescreven kynnen(de) ende lijden(de) dat zij met malca(n)de(re)n/
ov(er)comen zijn der pointen en(de) conditie(n) h(ier) nae bescreven/
die zij manlande(re)n geloeft hebben tond(er)houden(e) aengaende/
alsulken twiste en(de) gescille alse de selve p(er)soenen tegen/
malcande(re)n uutstaen(de) hadde(n) aengaen(de) den xvii mudde(n)/
weysincx die de voirs(creven) pet(er) jairlijcx en(de) erff(elijc) heeft/
opde goede des voirs(creven) jonch(e)rs te hannut Te weten(e)/
yerst vand(er) beeden van allen voirleden(en) jae(re)n die m(ijn)/
jonch(e)r seeght v(er)leecht en(de) betaelt te hebben(e) voe(r) den/
voirs(creven) pete(re)n dat mits desen die al doot sullen sijn/
en(de) te nyeute bliven tot eeuwigen daigen sond(er) hen oft/
zijn erfg(enamen) d(aer)van yet te moegen heysschen oft pramen/
vand(en) tijden voirleden ende dat van nu voirtane/
de voirs(creven) pet(er) voe(r) de selve xvii mudden weysincx/
jairlijcx hebbe(n) en(de) trecken sal vanden selven jonch(e)r/
oft goed(en) xvii croenen te xxiiii st(uvers) tstuc gelt alsnu/
cours hebben(de) Te weten(e) tvierstaen voir iii blancken/
en(de) den andriesg(ulden) voir xxviii st(uvers) loss en(de) vrij van allen/
beeden scattingen oft cortting(en) en(de) and(er)ssins van orloghe/
van brande oft van volke van wapen(en) oft and(er)s datt(er)/
toe comen mochte zijn leefdage lang ende dese/
voirs(creven) xvii croenen altoes te bringen(e) en(de) te leve(re)n/
tot pet(er)s huyse voirs(creven) costel(oes) en(de) scadeloes zijn leefdage/
lang due(re)nde en(de) niet lange(r) Behoudelijc dat zijn/
erfbr(ieven) van xvii mudden weysincx voirs(creven) bliven/
sullen in huer macht en(de) cracht ongecasseert t(er) eend(er)/
zijd(en) en(de) t(er) ande(re) gelijc die nu zijn Ende in gevalle/
oft m(ijn) jonch(e)r voirs(creven) niet en betaelde te weten(e)/
ten valdage vand(en) pri(n)cipale(n) brieve oft ombegrepen/
te loeven(e) kermesse d(aer)nae soe sal de voirs(creven) pet(er) hem/
hem moegen behulpe(n) metten selven pri(n)cipalen br(ieven)/
der xvii mudde(n) weysincx voirs(creven) nae inhoudt der/
selver ende oick nae inhoudt der geloften bijd(en) wy(n)ne/
des voirs(creven) jonch(e)r willems geheete(n) pet(er) van hoeye/
gedaen nu t(er)tijt woenen(de) opde goede des voirs(creven)/
jonch(e)r wille(m)s Bij alsoe en(de) met sulker vorw(er)den nochta(n)s/
al wairt al alsoe dat de voirs(creven) pet(er) mits gebreck/
van betaling(en) zijnd(er) xvii mudde(n) voirs(creven) volgen moeste/
/ met rechte soe soude nochtan de selve jonch(e)r willem/
altijt voe(r) de selve xvii mudden moege(n) gestaen metten/
xvii croenen voirs(creven) ende nae die doot des voirs(creven) pet(er)s/
sal den selven principalen br(ieve) der xvii mudde(n) voirs(creven)/
bliven in zijn macht en(de) cracht tot eeuwigen daighen/
bet(aelt) te wordd(en) e(m)mers tott(er) tijt vand(er) afquitingen der selv(er)/
bij alsoe dat de selve jonch(e)r van des(er) geluften nae/
des voirs(creven) pet(er)s doot ongelast sal wesen It(em) es voirt vorw(er)de/
en(de) heeft de voirs(creven) pet(er) geconsenteert en(de) mits des(er) (con)se(n)teert/
den voirs(creven) jonche(re)n willem(me) hoe wel dat de br(ieve) vand(en)/
selven xvii mudden weysincx begrijpen tot eene(n) male/
af te leggen(e) dat nochtan des niet tegenstaen(de) de selve/
jonch(e)r willem die te twee malen bynnen den leven(en)/
des voirs(creven) pet(er)s sal moegen afquijten met alsulken d(enieren)/
als de selve pri(n)cipale br(ieven) begrijpen ende oft de selve/
jonch(e)r de selve afquiti(n)ge als voe(r) niet en dede dat nae/
de doot des voirs(creven) pet(er)s zijn erfgename(n) blive(n) sulle(n) op/
trecht vanden selven pri(n)cipalen br(ieven) cor(am) buets(ele) bouchout/
m(ar)tii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator