SAL7392, Act: R°280.2-V°280.1 (506 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°280.2-V°280.1  
Act
Date: 1499-03-18

Transcription

2020-08-29 by Karel Embrechts
Item jan pols sone wille(m)s woenen(de) te leefdale/
in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebbe(n)/
tegen den selve(n) willem(me) sijne(n) vader thoff desselfs/
wille(m)s metten landen en(de) beempden d(aer) toe behoe(re)nde/
ende oick alle de land(en) die de selve willem voir/
maels v(er)cregen mach hebben met oic alle(n) den/
pachtlanden die de voirs(creven) willem van div(er)sen/
p(er)soene(n) in pechtingen houden(de) is Te houden ende/
te hebbe(n) te weten(e) tvoirs(creven) hof metten landen/
d(aer)toe behoe(re)nde en(de) oic metten land(en) die willem/
vercregen heeft van halfm(er)te nu lestleden soe la(n)ge/
de voirs(creven) wille(m) leven sal om en(de) voe(r) de co(m)me(re)n/
chijse(n) ende pachten d(aer) uuytgaen(de) die jan jairlijcx/
soe in tijts sculdich sal zijn te bet(alen) alse dat de/
goede noch oic willem d(aer) voe(r) niet bescadicht/
en wordden Ende voirtmeer om ende voe(r) thien/
rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuc jairlijcx te halff/
m(er)te te betalen(e) den voirs(creven) willem(me) jairlijcx den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] ende de voirs(creven) pacht/
land(en) jairlijcx soe lange de pechting(en) d(aer) af due(re)n/
sullen om ende voe(r) alsulken pechtingen als de voirs(creven)/
willem die genomen heeft de welke de voirs(creven) jan/
oic soe in tijts bet(alen) moet dat willem d(aer) voe(r) niet/
belast noch bescadicht en wordde It(em) es vorwerde/
dat wille(m) de voirs(creven) goede ontlasten sal van allen/
gevallen(en) chijsen ende pachte(n) die d(aer) op gevallen zijn/
tot desen daige toe It(em) vercleerde voirts de voirs(creven)/
willem hoe dat hij den voirs(creven) janne zijne(n) sone/
sculdich was de so(m)me van veertich rinsg(ulden) van alsulke(n)/
/ vijf p(er)den ende vier coeyen als jan int hoff/
bracht als hij met willem(me) zijne(n) vad(er) quam/
woenen ende dat hij in betalinge(n) der selver/
so(m)men den voirs(creven) ja(n)ne alsnu v(er)cocht heeft yerst/
drie p(er)den metten toebehoirten soe zij wercken/
metten wagen(en) pluege(n) eeghd(en) en(de) alle(n) toebeh(oerten)/
d(aer) toe behoe(re)nde en(de) noch een coe mits welke(n)/
goede de selve jan bekint heeft vand(er) selv(er)/
so(m)men van xl r(ins)g(ulden) betaelt te zijne It(em) es oick/
vorw(er)de dat jan hebben sal alle tg[r]aen hoy stroo/
crucken crinsen caf dat nu int hof is ende/
dat wille(m) d(aer) voe(r) trecken sal de bladinge van/
zesse dach(mael) met t(ar)wen besaeyt nu toeghste/
naistc(omende) It(em) es oic vorw(er)de dat jan hebben sal/
alle de vercken(en) en(de) dat hij d(aer) voe(r) betalen sal/
van wille(m)s wegen den cloeste(r) opde halfstrate/
te loeven(e) vier rijders eens die wille(m) den selven/
godsh(uyse) sculdich was van verlette(n) rinten It(em) is/
oick vorw(er)de dat jan voir willem(me) v(er)legge(n) sal/
aen die van viler van v(er)loepen(en) pachte negen/
rinsgulden(en) ende drie mudde(n) core(n)s die zijn kinde(re)/
nae zijn doot den selven janne elck van zijne(n)/
gedeelte nae zijn advena(n)t sculdich sulle(n) zijn/
weder te geven opdat wille(m) bynne(n) sijne(n) leven(en)/
den selve(n) janne d(aer) af niet en voldoet It(em) es/
bevorw(er)t dat de voirs(creven) jan pols zijne(n) vade(r)/
zijn leefdage lanck oft soe lange alst den selve(n)/
willem(me) gelieven sal in zijne(n) coste houde(n) sal/
ende hem eten drincken slapen liggen sitten/
redelijc tamelijck admi(ni)stre(re)n ende dat om en(de)/
voe(r) de voirs(creven) thien rinsgulden(en) tsjairs die jan/
hem bet(alen) moet als voe(r) Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera)/
cor(am) borch(oven) bouchout m(ar)tii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator