SAL7392, Act: R°94.5-R°95.1 (203 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°94.5-R°95.1  
Act
Date: 1498-10-08

Transcription

2020-11-20 by Karel Embrechts
Acht(er)volgende der submissien geschiet opten derden dach/
septembr(i) lestleden voe(r) scepen(en) van loeven(e) tusschen he(re)n/
pete(re)n van h(er)baix ridde(r) in deen zijde ende arnde de/
/ gheest in dande(re) aengaende den gescille(n) tusschen/
de selve p(ar)tien uuytstaen(de) hebben meest(er) barth(elmeeus) kyp/
secretar(is) der stadt van loeven(e) ende willem van thienen/
als zegg(er)s gecoren bijden voirs(creven) he(re)n pete(re)n ende henr(icke)/
hanckart oic secretar(is) der selv(er) stadt en(de) henr(icke) wouters/
als segg(er)s gecoren bijd(en) voirs(creven) arnde de gheest opde/
voirs(creven) geschillen inder selven submissien begrepen hue(r)/
eendrechtige uutsprake gedaen inder manie(re)n navolgen(de)/
Ierst aengaende den cortsele bij arnde geheyscht/
dat tselve sal wordden ger(e)compenseert tegen alsulke vijftich/
rinsg(ulden) als de voirs(creven) arndt tande(re)n tijden ge(re)kent heeft/
a(n)no xciii oft d(aer)omtrint van brantscape en(de) met bet(alingen)/
alsoe dat zij d(aer) af malcande(re)n ongemoeyt sullen laten/
en(de) mits dien d(aer) af v(er)eenicht zijn Behalve(n) soe wes/
bevonden sal wordden bij arnde voe(r) mijne(n) hee(re) bet(aelt)/
te zijne vanden brantscatte aen tdorp van kersbeke/
synd(er)t den jae(re) van xciii dat arnde dat cortten sal/
aende resten die hij mijne(n) hee(re) sculdich sal moege(n)/
wesen Item dat de voirs(creven) arnt sculdich sal zijn/
met mijne(n) hee(re) te reken(en) en(de) soe wes hij bevonden/
sal wordden tacht(er) zijnde vand(en) tijde vander lest(er) rekeni(n)g(en)/
h(er)w(er)ts dat de selve arndt d(aer) aen afgecort des voirs(creven)/
is m(ijnen) hee(re) d(aer) af bet(alinge) te doen sal met redelijcken/
t(er)mijne(n) te weten(e) des hij meer dan een jair sculdich/
sal moegen sijn Welck jaer hij sal moegen ond(er)houd(en)/
tot dat dand(er) navolgen(de) jair gevalle(n) sal zijn bet(alen)/
sal tselve meer half te liechtmesse naistc(omende) en(de)/
dand(er) hellicht s(in)[t] jans(mis)s[e] d(aer)nae quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
en(de) hem d(aer) voe(r) veroblige(re)n voir scepen(en) van loeven(e)/
ten selve(n) t(er)mijne(n) te bet(alen) Item sal de voirs(creven)/
h(er) pet(er) tussche(n) dit en(de) kersmesse naistc(omende) hem purge(re)n/
bij eede alh(ier) inde stadt van loeven(e) t(er) p(rese)ntien van/
arnde oft e(m)mer ten mi(n)sten d(aer)toe geroepen zijnde/
int jae oft int neen Te weten(e) dat arnt bij/
m(ijnen) hee(re) afge(re)kent heeft int jair xciii oft(er) d(aer)omtr(int)/
de getonsten van henr(icke) weers en(de) dat arnt hem/
doen schuldich bleef lx rinsgulden(en) zed(er) geco(n)tenteert/
/ en(de) dat hij alsdoen nueywe getonste(n) met arnde/
maicte om p(ar)tien hen d(aer)entinden nae te richten/
ende dat mits des(er) de voirs(creven) p(ar)tien vand(en) gescille(n)/
voirs(creven) v(er)eenicht sullen zijn en(de) bliven behalve(n)/
oic oft h(ier)inne e(n)nige duyst(er)heyt oft divers v(er)stant/
gebuerde dat de voirs(creven) segg(er)s hue(r) v(er)clee(re)n/
mi(n)de(re)n en(de) meerde(re)n in dien behouden sullen/
cor(am) borch(oven) tymple oct(obris) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator