SAL7392, Act: V°102.2-R°103.1 (219 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°102.2-R°103.1  
Act
Date: 1498-10-20

Transcription

2020-07-19 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) twee gesuste(re)n te weten(e) m(ar)gr(ie)[te]/
en(de) a(n)ne als naiste leven(de) ende brued(er) kinde(re)n vand(er)/
voirs(creven) wijlen m(ar)gr(iete) henr(ix) wive cu(m) tuto(r)ib(us) hebbe(n)/
gekint dat hen de voirs(creven) henr(ic) coel volcomel(ic) uuyt/
gecocht geco(n)tenteert en(de) v(er)nueght heeft van allen/
alsulken rechte en(de) actien alse zij oft hue(r) kindere/
oft erfgenamen nae zijn doot hebbe(n) souden moegen/
eyssche(n) oft sueken in e(n)nige have oft vliegen(de) erve/
die nae de doot der selv(er) zijnd(er) werdynnen hem/
bleven mach zijn van wat zijd(en) dat zij van hue(re)r/
zijden inne bracht ae(n)comen verstorven oft v(er)cregen/
in e(n)nig(er) manie(re)n Pro c(er)to p(re)cio quo sat(is)f(actum)/
promitten(tes) nullaten(us) alloqui sed sat(is) et war(as)/
erga quoscu(m)q(ue) prout Ende dit al sond(er) p(re)judijs/
vand(en) voirs(creven) testame(n)te zijnd(er) werdynnen d(aer)mede/
hem zijne(n) wille van al gemaict is hoe wel/
zij bekynne(n) mits des(er) dat hij desen uuytcoep/
/ meer van g(rat)ien dan van noots oft rechts wegen/
gedaen heeft om zijn (con)scien(cie) d(aer)inne tontlasten(e)/
en(de) hem d(aer)inne te hemwerts te quiten(e) Ende hebbe(n)/
alsoe de selve gesuste(re)n mits des(en) den selven henr(icke)/
en(de) zijn ende zijnd(er) werdynnen en(de) hue(re)r beyder/
zielen geheelijc quijtgescouwe(n) en(de) ontlast van allen/
des(er) ende oic van des zij den selve(n) oft e(n)nigen van/
hen meer oft myn gedaen souden hebben dan zij/
sculdich hadden geweest te doene om hue(r) (con)scien(cie)/
van al tontlasten(e) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator