SAL7392, Act: V°123.1 (257 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°123.1  
Act
Date: 1498-11-14

Transcription

2020-07-25 by Karel Embrechts
Item lod(ewijc) vander borch nu t(er)tijt scepen(en) te loeven(e) uuyt/
crachte vande(n) testa(men)[te] wijle(n) jouffr(ouwe) marie(n) van dongelb(er)ge/
sijnd(er) wettig(er) huysvr(ouw) als zij leefde gemaict int jair/
xiiii[c] xc der viii[ter] indictien den xxvii[te(n)] dach van april/
int pausdom ons alreheylichtste vaders in gode he(re)n/
innoce(n)tii viii[te] paus van dien name in zijne(n) zeste(n) jae(r)/
d(aer) no(ta)r(is) af was h(er) willem vand(en) boeg(ar)de prieste(r) prieste(r)/
inhouden(de) onder den ande(re)n dat de selve jouffr(ouwe) marie/
gaf den voirs(creven) lod(ewijcke) hue(re)n wettigen man volc(omelijc) aucto(r)iteit/
en(de) macht alle hue(r) erff(elijcke) goede wair die gelegen oft/
met wat namen zij genoempt zijn te vercope(n) te/
verande(re)n te v(er)setten ende dat ten orbe(r) en(de) p(ro)fijte van/
hem en(de) hue(re)r beyder wettig(er) kinde(re)n ende niet and(er)s/
ende bij alsoe de selve lodewijck e(n)nige erve v(er)cochte/
soe beg(er)de de selve testame(n)tmakersse datmen/
die pe(n)ningen d(aer) af comen(de) wed(er)om ten p(ro)fijte/
vanden selven lodewijcke en(de) van hae(re)n voirs(creven)/
kinde(re)n co(n)verteerde ende aenleyde In p(rese)ntia heeft/
gekint ende gelijdt pro se et suis succ(essoribus) dat/
de eerwerdige he(re)n hee(r) (christ)iaen van stravezant/
prior ende h(er) goirdt busscharts als p(ro)cu(r)ator/
des godshuys van ons(er) liever vrouwen ten troone/
der orden(en) vand(en) regule(ren) van sinte augustijns hem/
volcomelijc afgeleet en(de) afgequeten alsulken/
thien croenen erffelijck als wijlen jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)]/
van ov(er)wi(n)ge wed(uw)[e] wijle(n) he(n)r(ix) vand(en) berge en(de) [der voirsc(even)] jouffr(ouwe)/
marie(n) wijle(n) van dongelb(er)ge wettige huysvr(ouw) des voirs(creven) lod(ewijx) va(n)d(er)/
borch als zij leefde v(er)cocht en(de) v(er)cregen hebben inden jae(re) xiiii[c]/
en(de) tachte(n)tich opten xviii[te(n)] dach van nove(m)bri aen ende/
op alle en(de) yegewelke goede beruerlijc en(de) omberuerlijc des/
voirs(creven) godshuys va(n)den troone nae forme en(de) uutwijsen(e) van twee/
br(ieven) desselfs godsh(uys) d(aer)op geexpedieert elke(n) d(aer)af spreken(de) van/
vijf c(r)[o]ne(n) erff(elijc) Scelden(de) d(aer)om de selve lod(ewijc) va(n)d(en) selve(n) erfrinte(n)/
van thien cronen tsjaers en(de) van alle(n) acht(er)stellige rinte(n) d(aer)af v(er)schene(n)/
quijte tvoirs(creven) godsh(uys) en(de) hue(r) goede en(de) alle ande(r) des q(ui)tan(cie) behoeven(de)/
P(ro)mitt(entes) null(atenus) alloq(ui) sed se(m)p(er) sat(isfacere) et war(andizare) erga q(u)[o]scu(m)q(ue) p(ro)ut cor(am) buets(ele)/
bouch(out) nove(m)br(is) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator