SAL7392, Act: V°250.1-V°252.1 (463 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°250.1-V°252.1  
Act
Date: 1499-03-04

Transcription

2020-10-12 by Karel Embrechts
Item henrick weers in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint/
genome(n) te hebben(e) tegen jonche(re)n janne vand(en) steenwege/
ter hellicht wynni(n)gen zijn wynnen(de) land(en) omtrint/
kersbeke gelegen den hove toebehoiren(de) eenen t(er)mijn van/
negen jae(re)n lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel/
vervolgen(de) innegaen(de) dierste jair te halfm(er)te a(n)no/
xcix It(em) es vorweerde dat henr(ic) voirs(creven) jonch(e)r jans/
hellicht yerstwerf van elcken stucke sal in sijn schue(r)/
vue(re)n ende d(aer)nae tsijne te weten(e) als jonch(e)r jans hell(icht)/
in es van eene(n) stucke dat henric dan sijn hellicht/
oic invue(re)n sal vand(en) selve(n) stucke eer hij op een and(er) varen/
sal It(em) henr(ic) voirs(creven) sal hebbe(n) alle(n) den affal comen(de) vand(er)/
hellicht wy(n)ningen It(em) henric voirs(creven) moet m(ijn) jonche(re)n zijn/
thiende inhalen mair des sal m(ijn) jonch(e)r d(aer) eene(n) man/
bij stellen die de schoove(n) opten wagen steken sal en(de)/
henr(ic) voirs(creven) moet die tassen gelijc der hellicht wi(n)ni(n)g(en)/
en(de) d(aer) voir sal henr(ic) hebben den afval gelijc als vand(er)/
hellicht wi(n)ningen behalven tstroo dat sal m(ijn) jonch(e)r/
moegen voede(re)n met sijne(n) beesten mair dat mest/
sal m(ijn) jonch(e)r henr(icke) inden mesthoff doen leve(re)n ende/
inden gevalle oft m(ijn) jonch(e)r vand(er) thiend(en) meer hadde/
dan sij(n)sselfs gedeelte sal die wyn [inne] doen als voe(r)/
Item henric voirs(creven) sal hebben alle jae(re) (½) boend(er) som(er) lants/
o(m)me crucken d(aer)inne te sayen tot sijnen p(ro)fijte alleene/
niet vand(en) quaetsten oft vand(en) besten d(aer) m(ijn) jonch(e)r/
hem dat bewijsen sal Item het is noch vorweerde/
dat m(ijn) jonch(e)r en(de) de wyn copen sullen alle jae(re) vier/
hondert walms coppma(n)s goet en(de) dat selen zij halff/
en(de) half betalen mair de wyn sal dien sculd(ich) zijn/
te halen te thienen oft d(aer)omtrint ende wairt sake/
datmen meer walme(re) behoefde die sal m(ijn) jonch(e)r/
alleen(e) moten bet(alen) mair de wyn sal die sculd(ich) zijn/
te halen als voe(r) It(em) het es noch (con)ditie wa(n)neer datmen/
d(aer) dect oft plect dat m(ijn) jonch(e)r sal bet(alen) de dachue(re)n/
en(de) de wyn den montcost geven It(em) henr(ic) sal die land(en) wynne(n) en(de) werven nae lants costume gelijc r(e)genoeten/
en(de) dat mest vue(re)n alsoe wale inde quaetste als inde/
beste mair ten leste(n) jae(r) van zijne(n) getonsten sal hij/
sculdich zijn die lande(n) te wynnen op vier getidige voren/
/ oft m(ijn) jonch(e)r belieft It(em) het is vorwerde dat de/
wyn sal moten coopen om xvi gulden(en) stroo en(de) dat/
sal m(ijn) jonch(e)r half betalen mair de wyn salt moten/
halen op dese zijde vand(er) gheeten oft d(aer)omtrint sonder/
m(ijn) jonch(e)r last ende inden gevalle oft die wyn die/
vuesteri(n)ge vand(en) stroo niet en behoefde soe sal hij/
o(m)me de so(m)me voe(r) genoempt moegen mest coopen ende/
inden gevalle oftmen egheen mest en conde te coop gec(ri)gen/
soe sal hem m(ijn) jonch(e)r moten laten duven mest dmudde/
om iiii st(uvers) mair hij moet m(ijn) jonch(e)r seggen twee mae(n)t/
voe(r) sinte denijsmesse It(em) wa(n)neer dat tvoirs(creven) grain tijtv(er)dich/
is te binden soe sal de wyn dat cundigen en(de) men sal/
hem dan doen eene(n) bant slag(er) en(de) die dat coren opten/
wagen steken sal It(em) henrick moet vue(re)n alle(n) m(ijn) jonche(re)n/
grain comen(de) vand(er) hellicht wynni(n)gen te diest zichen(en) oft/
thienen ende alsdan moet m(ijn) jonch(e)r den voirman den/
cost geven en(de) dongelt betalen(e) It(em) henrick sal m(ijn) jonche(re)n/
winte(re)n vier coeyen ende des sal hij hebben die trucken/
dair die beesten geweyt sullen hebben zijn die sal henr(ic)/
doen maeyen bynnen acht daigen nae datmen hem dat/
te kynnen heeft gegeven doen hoeyen mayen sond(er) m(ijn)/
jonche(re)n last ende inden gevalle oft m(ijn) jonch(e)r gheen/
coeyen selver en weydde soe soude henr(ic) nochtans sculd(ich)/
zijn twee stucken beesten te winte(re)n Desgelijcx sal/
henr(ic) sculdich zijn twee oft drie vercken(en) laten te loepen(e)/
bijde sijne en(de) die vorde(re)n gelijc den sijne(n) It(em) oft m(ijn) jonch(e)r/
geliefde vier vercken(en) te houden(e) die soude henr(ic) moeten/
heerden ende m(ijn) jonch(e)r soude koer hebben oft hij die/
selv(er) vueden woude dan oft hij den wyn den afval/
geven soude en(de) dat hijse vuedde It(em) voe(r) eyn voere/
te colen sal henr(ic) sculdich zijn m(ijn) jonch(e)r drie daig(en)/
te kerweyen behalven dat hij tsavonts sal wed(er)o(m)me/
thuys zijn Item noch sal de wyn sculdich zijn vijf oft/
vi voirder hoeys te halen(e) omtr(int) kersbeke voir m(ijn) jonche(re)n/
p(er)de It(em) moet de wyn m(ijn) jonche(re)n halen vier oft vijf/
houder mutsarts It(em) de wyn sal moten laten lopen thien/
oft xii mastscape onder de sijne It(em) des gelijcx xxv cap(uynen)/
Item de wyn es sculdich te leve(re)n oreten voir m(ijn) jonche(re)n/
beesten It(em) dit es den arnt die henr(ic) bevi(n)t met coren(en)/
besaeyt Inden yersten tgroot stucke d(aer) den wech van diest/
/ doer gheet It(em) noch iii(½) sillen over die beke gelegen/
neven tselve stucke It(em) opt selve velt (½) boend(er) (½) zille/
Item opt crinsvelt (½) boend(er) neven tcruys gelegen/
Item op tselve velt noch (½) boend(er) neven de beke/
gelegen It(em) opt selve velt i(½) zille aend(en) wijng(ar)t geleg(en)/
en(de) is viertschoof en(de) wat d(aer) blijft boven den viertschoof/
dat deylen zij half en(de) half It(em) noch ii boend(er) op schoofvelt/
gelegen It(em) in die stortte es oic een zille dertschoofs/
Item de wyn moet vier boend(er) braken o(m)me doen/
en(de) iii boend(er) gemest en(de) die stortte al o(m)megedaen It(em)/
henr(ic) en mach egheen and(er) lande aen nemen te pachte/
oft te halven vate ten wae(re) met (con)sente van m(ijn) jonch(e)r/
It(em) de wyn mach wynnen iii(½) zillen lants mair/
niet mesten uuyt m(ijn) jonche(re)n mesthove It(em) inden/
gevalle oft m(ijn) jonch(e)r op zijn hof niet en woende/
soe sal sculdich zijn de wyn den man die m(ijn) jonche(re)n/
hellicht verwairt den mo(n)tcoste geven It(em) ende alle/
de beempde acht(er) thof gelegen ende zijn thiende vrij/
mett(er) weyen vand(en) boeg(ar)de jairlijcx om en(de) voe(r)/
hondert gulden(en) d(aer) af dat yerste derdendeel vanden/
hondert gulden(en) thien stuv(er)s voe(r) den gulden(en) vallen/
sal s(in)[t] jansmesse naistcomen(de) dand(er) derde(n) deelt sinte/
m(er)tens(mis)s[e] d(aer) naistvolgen(de) ende dander derdel te/
pape(n) vastellavont d(aer) naist volgen(de) Mair is cond(itie)/
dat m(ijn) jonch(e)r den t(er)mijn die vallen sal s(in)[t] jans(mis)s[e]/
naistc(omende) borgen sal totten ynde van des(er) getonsten/
voe(r) geruert ten wae(re) dat sake oft die wyn die/
scape(n) hielde van hem selven die hij nu hult van/
sijne(n) meest(er) soe souden alsdan ten yersten schaertijde/
dat hij die scape(n) dede sche(re)n gevallen en(de) v(er)schenen/
zijn te weten(e) xxxiii gulden(en) drie stuv(er)s viii grote/
Item het is vorw(er)de dat die wyn sal moegen houwe(n)/
en(de) stru(n)cken aende lande en(de) beempde alsoe v(er)re/
alst hafteel gegaen heeft ende tijtverdich is It(em) de/
wyn sal oic moegen hauwen dels voe(r) opten dijck/
die tusschen de beeck loopt en(de) de wyers It(em) de wyn/
mach afhouwen v(er)droeghde boemen en(de) voe(r) eene(n) twee/
setten en(de) die wel verdoirnen It(em) de wyn sal sculdich/
zijn te setten(e) alle jae(re) xxv willige poten en(de) die wel/
/ verdoernen It(em) het is conditie dat de wyn die land(en)/
en(de) beempde bevreet en(de) gethuynt laten sal alsoe hij/
die aenveert It(em) noch sal die wyn sculdich zijn de/
ryolen bodemen aen lande oft beemden en(de) beken/
jairlijcx sculdich zijn te vagen(e) en(de) tonderhouden(e) alsoe/
hij die ae(n)vert It(em) de wyn sal jairlijcx hebben alle/
jae(re) te saeyen een halst(er) lijsaets mair des sal m(ijn) jonch(e)r/
den saet betalen It(em) de wyn sal jairlijcx hebben drie/
ellen lakens oft xii stuv(er)s voe(r) elc elle It(em) de wyn/
sal half doeft hebben mair zij selen dat doen lesen/
tot hue(re)r beyder costen It(em) de wyn sal de rapelinghe/
alleen hebben It(em) het is noch conditie dat de wynne/
niet varen en mach om loon tot dat dwint(er) core(n) besayet/
es ten wae(re) dat die land(en) soe redelijc lagen dat m(ijn)/
jonch(e)r gheen reden(en) en hadde hem te beclagen(e) dat/
de wyn he(m) in die lande niet en versuempde It(em)/
de wyn heeft van m(ijn) jonche(re)n twee wagen(en) met/
vier p(er)den twee eeghden twee ploegen twee buken/
van stortkerren een strijcploegh een welle elck met/
sijnd(er) toebehoirten alsoe dat hij dair vinden sal ende/
costen hem tsamen lx rinsgulden(en) twintich stuv(er)s voe(r)/
den gulden(en) welke lx rinsg(ulden) hij sal betalen met/
manie(re)n en(de) daigen hier nae bescreven Dat is te/
weten(e) dat de wyn toeghste naestcomen(de) sal vue(re)n/
in m(ijn) jonch(e)r(en) schue(r) (½) boend(er) terwen en(de) (½) boend(er) ghersten van/
zijnd(er) hellicht ende dat salmen dorsschen tot des wynnen/
laste ende de wyn salt inde merct vue(re)n tot sijnen/
laste en(de) dat v(er)copen met bijsijne van m(ijn) jonche(re)n wegen/
o(m)me die pe(n)ni(n)g(en) tontfangen ende die pe(n)ni(n)gen sullen/
den wynne cortten aen die lx rinsgulden(en) voe(r) genoempt/
en(de) dit sal de wynne doen van oeghste te oeghste tott(er)/
tijt toe dat die lx r(ins)g(ulden) betaelt zijn It(em) my jonch(e)r sal/
den wynne leenen negen mudde(n) core(n)s en(de) die sal hij bet(alen)/
alle jae(re) drie mudden te weten(e) bynnen drie jae(re)n/
It(em) noch sal hem m(ijn) jonch(e)r leenen xii mudde(n) even(en) voe(r)/
sijn p(er)de en(de) die sal hij oick betalen gelijc als tvoirs(creven)/
coren It(em) noch sal m(ijn) jonch(e)r hem leenen een mudde/
boonen een mudde erwiten en(de) noch alsoe vele som(er)corens/
als hij behoeven sal te sayen(e) et dat sal hij bet(alen) bynnen/
/ den jae(re)n gelijc den voirs(creven) coren te weten(e) alle jae(re)/
terdedeel van elck(er) so(m)men voirs(creven) It(em) inden gevalle oft/
henrick aflivich wordde en(de) zijn huysvr(ouw) en wae(r) niet/
wel gestelt o(m)me den hoff te houden(e) dat alsd(an) dese/
geleende pe(n)ni(n)g(en) met oic den gheleend(en) grayne ende/
den t(er)mijn van s(in)[t] jans(mis)s[e] welke(n) hem uuytgeset is/
totten lesten jae(r) oft totter tijt toe dat hij die scape/
aen hem selven houden(de) soude zijn wes hij alsdan van/
desen voirs(creven) geleend(en) te cort wae(r) en(de) ombet(aelt) stonde soude/
alsdan de voirs(creven) daige(n) te nyeute zijn ende tgebreck/
soude gans en(de) geheel v(er)schenen zijn ende gevallen It(em)/
henr(ic) voirs(creven) moet den leem naird(er) vue(re)n alsmen dect/
oft plect ind(en) hoff beneden It(em) henr(ic) mach backen ende/
brouwe(n) op thof boven alsoe dicwijle alst hem belieft/
Item henr(ic) voirs(creven) moet m(ijn) jonch(e)r ten lesten jae(r) laten/
een goet voeder tijt hoys It(em) noch lx hoope(n) stroos half/
een half and(er) ongevoedert It(em) m(ijn) jonch(e)r sal henr(icke) geven/
tsjairs xv paer duven It(em) henr(ic) sal de scapen houden/
van m(ijn) jonch(e)r t(er) hellicht bij alsoe dat m(ijn) jonch(e)r belieft/
voe(r) van yeman(de) and(er)s mair mach altoes die scape(n)/
van hem selven houden als hij d(aer)toe gestelt is gelijc/
als dat voe(r) geruert [es] Ende alle dese vorw(er)den (et)c(etera) cor(am)/
buets(ele) bouchout m(ar)tii quarta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator