SAL7392, Act: V°263.2-V°264.1 (482 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°263.2-V°264.1  
Act
Date: 1499-03-09

Transcription

2020-09-14 by Karel Embrechts
Nae dien seke(re)n questien ende gescillen opgestaen/
en(de) geresen zijn tussche(n) corneliu(m) jacobi bedel d(er) faculteit/
van arten t(er) eende(r) ende e(n)nige p(ar)ticule(re) borgen nae/
melijk rase van graven arnd(e) vand(en) hove ende/
meer ande(re) hue(r) medeco(n)sorte(n) t(er) and(er) zijden die bijden/
selve(n) corneliu(m) gedaeght en(de) aengesproken sijn/
geweest voe(r) tgerichte vand(en) (con)s(er)vateur alh(ier) voe(r)/
dacht(er)stel van seke(re)n rinten van xxvi rinsguld(en)/
tsjars erff(elijc) d(aer) voe(r) de voirs(creven) p(er)sone(n) met hue(re)n/
medeborgen inde(n) name van des(er) stadt als wet/
houde(re)n doent(er)tijt met ande(re)n vand(en) drie leden/
der selver stadt v(er)bonden en(de) v(er)oblig(er)t staen nae/
uuytwijsen(e) der scepen(en) br(ieven) d(aer) van gepasseert/
vand(er) daet octobr(i) xv a(n)ni lxxxviii V(er)sueken(de)/
assignatie en(de) oick betalinge de selve cornelijs/
van sijne(n) acht(er)stelling(en) jae(re)n in dien te weten(e)/
vand(en) jae(re)n xcv xcvi xcvii en(de) xcviii ende dat/
in swae(re)n gelde nae uuytwijsen(e) seke(r) acten/
hem in dien gegeven ende geexpedieert a(n)no/
xc[o] xxii januarii bijden wethoude(re)n doentertijt/
/ wesen(de) bij he(m) in rechte geexhibeert oft e(m)mers ten/
mi(n)sten in loepend(er) mu(n)ten nutertijt cours hebben(de)/
nae uuytwijsen(e) der ordinan(cien) vand(en) lande als rinte/
hem geloeft ende toegeseet bij goird(e) vand(en) berge/
en(de) sijnd(er) werdynnen a(n)no lxxxvi quarta augusti oft/
d(aer)omtrint in huwelijck(er) vorw(er)den met zijnd(er) docht(er)/
die de voirs(creven) cornelijs nae staet der heylig(er) kercken/
h(ier) voirtijts getrouwt hadde d(aer) inne oick d(aer) inne oic/
de selve p(er)soenen gedaeghde als hij sustineerde te/
hemwerts gehouden wae(re)n hoe wel de rinte inden/
jae(re) lxxxviii bekint w(er)t hem gedragen(de) in dien tott(er)/
voirs(creven) scepen(en) br(ieven) en(de) (con)ditien d(aer) inne geruert vander/
daet voirs(creven) oic bij hem geexhibeert hopen(de) dat dat/
hem nae recht gebue(re)n soude Es bijd(en) wethoud(er)en/
der selv(er) stadt van loeven(e) int(er)venie(re)nde inden name/
vand(en) gedaeghd(en) want de selve stadt dese lasten/
en(de) rinten sculdich es te dragen(e) geordineert ende/
ov(er)dragen om p(ro)cessen gedingen ende coste(n) te scouwe(n)/
te doen(e) mett(er) my(n)nen datmen met rechte soude/
moeten doen aensiende de gelegenth(eit) vand(er) saken/
ende alsoe metten voirs(creven) cornelijse ov(er)comen bij/
seke(r) voirgaen(de) deliberatie(n) vand(en) raide vand(er) stadt/
d(aer) op gehadt ende geconsidereet des d(aer) inne behoirde/
geco(n)sidereert te wordden(e) inder manie(re)n navolgen(de)/
Te weten(e) datme(n) vand(en) voirs(creven) v(er)loepen(en) jae(re)n der/
voirs(creven) rinten en(de) oick voe(r) den toecomen(de) tijt gem(er)ct/
dinhout der selv(er) scepen(en) brieven den voirs(creven) cornel(ise)/
de voirs(creven) rinte d(aer) questie af is betalen sal met/
loepend(er) mu(n)ten nu tertijt cours hebben(de) te weten(e)/
den andr(ies) gulden(en) te xxviii st(uvers) en(de) alle ande(r) d(enieren)/
nae advena(n)t geestimeert niet wed(er)staen(de) dat/
de rinte a(n)no lxxxviii oft d(aer)omtrint in octobri/
als voe(r) bekint is geweest ende d(er) acten voirs(creven)/
den selve(n) cornelijse a(n)no xc[o] verleent van in/
swae(re)n gelde dese rinte te moten betalen die/
mits desen te nyeute wesen sal, al oft die niet/
gebuert en wae(r) ende dat de rintm(eeste)rs der selv(er)/
/ stadt ten tijde wesen(de) insgelijcx nae des(er) hen sullen/
hebben te vuegen(e) int afquijte(n) der selver rinten/
soe wa(n)neer sij d(aer) toe bereet souden moegen wesen/
Te weten(e) met pe(n)ni(n)gen alsnu cours hebben(de)/
en(de) den andr(ies) gulden(en) als voe(r) en(de) alle ande(r) pe(n)i(n)g(en)/
nae advena(n)t geestimeert behalven den selven/
cornelijse altijt and(er)ssins zijn recht van sijnen/
scepen(en) brieven Ende mits des(er) sulle(n) de voirs(creven)/
p(ro)cessen en(de) questien v(er)smelten die h(ier) uuyt als/
voe(r) gespruyt moegen zijn Ende tvoirs(creven) acht(er)stel/
van vier jae(re)n v(er)lopen salmen den selve(n) cornel(ijse)/
betalen ten t(er)mijne(n) navolgen(de) te weten(e) deen/
jair te sinxen(en) naistcomen(de) tweeste te bamisse/
d(aer) nae volgen(de) tderde te kersmesse alsd(an) volgen(de)/
ende tvierde en(de) leste te paessche(n) d(aer) nae volgen(de)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Act(um) in pleno (con)s(ili)[o] cor(am) lyefke(n)rode/
rosme(re) burg(imagis)[tr(is)] pynnoc tymple scabinis udekem/
roelofs oirbeke baets ad(ri)ano vand(er) heyden nyvele/
oege biest (con)s(iliarii) m(ar)tii ix[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator