SAL7392, Act: V°308.2-R°309.1 (539 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°308.2-R°309.1  
Act
Date: 1499-04-13

Transcription

2020-11-15 by Karel Embrechts
Opde questie geport inde banck voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(e) tussche(n) pete(re)n vrancke als/
p(ro)cur(eur) ad(ri)aens van assche die yerstwerf gedaeght/
hadde op twee huyse(n) metten toebehoirten gelegen/
te loeven(e) tegen de vondelingen over welck/
dagement h(er)felix boete als p(ro)cur(eur) vand(en) p(ro)chiaen/
en(de) twee capellanen van sinte qui(n)tens geschut/
hebben(de) om tselve dagement te v(er)antw(er)den(e) besceyden(de)/
de selve pet(er) den selven he(re)n felix dach om die/
te v(er)antw(er)d(en) Ald(air) den dach van rechte eene/
wijle tijts gedient hebben(de) in dien willem van/
leefdale als p(ro)cur(eur) joes absoloens den oudsten/
chijs opde selve goede hebben(de) es gaen daighen/
opde selve goede dwelc de selve h(er)felix insgelijcx/
scutten(de) met coste ende co(m)me(r) heeft voirts gaen/
daigen met willem(me) van leefdale als p(ro)cur(eur) desselfs/
he(re)n felix opde selve goede soe voe(r) tverleggen/
en(de) bet(alen) van des voirs(creven) joes actie(n) met coste/
ende co(m)me(r) soe oic voe(r) de voirs(creven) actie bij he(m)/
yerst gelijck voe(r) geintenteert totten vierden gange/
toe soe van dageme(n)ten soe van gangen Ald(air)/
doen qua(m) de voirs(creven) ad(ri)aen van assche oft zijn/
p(ro)cur(eur) scutten(de) tselve vervolgh des voirs(creven) h(er)felix/
met namptize(re)n van panden d(aer) den selve(n)/
h(er) felix wed(er)om dach besceyden werdt en(de) zijne(n)/
p(ro)cur(eur) willem(me) van leefdale in zijne(n) name/
soe v(er)re dat de selve h(er) felix ende wille(m)/
opgedaen hebben de handelinge en(de) afcompst/
vand(er) voirs(creven) saken ende dbelet dat hen d(aer)/
/ inne gelijck voe(r) tot noch toe was gedaen en(de)/
gebuert tonrechte alsoe hij meynde sustine(re)nde/
tselve belet met quad(er) causen te wesen geschiet/
en(de) dat de voirs(creven) ad(ri)aen oft zijn p(ro)cur(eur) voir al/
gecondempneert soude wordden inde wettighe costen/
ende hadde hij dan den selven yet aen te spreken/
met rechte hij was bereet hem d(aer)op te antw(er)den(e)/
D(aer) tegen ten v(er)sueke des voirs(creven) pet(er)s geexhibeert w(er)den/
div(er)se p(ro)cu(r)atien den selven he(re)n felix tande(re)n tijden/
in dit stuck gegeven bijden welken hij sustineerde/
den selven he(re)n felix h(ier) inne ongefundeert te zijne/
te voirde(r) want hij alligeerde dat dit v(er)volgh van/
he(re)n felix wegen gesciet was bij willem(me) van leefd(ale)/
als desselfs he(re)n felix p(ro)cur(eur) in sijns selfs saken/
Ende al mocht h(er)felix selve mechtich(eiden) gehadt/
hebben met e(n)nigen ande(re)n vand(en) p(ro)chiaen en(de) twee/
capellanen van sinte qui(n)tens des p(ro)chiaens en(de) cap(ella)[ne(n)]/
saken te vervolgen soe en was des voirs(creven) willems/
p(ro)cu(r)atie die de sake vervolght hadde als he(re)n felix/
p(ro)cur(eur) d(aer)op niet gefu(n)d(er)t Oic soe wae(re)n selve p(ro)chiaen/
en(de) h(er) jacop quisthoudt die twee vand(en) selve(n) (con)stitueerd(er)s/
doot ende aflivich wordden wair bij de selve (con)stitutie/
hue(r) macht verloren hadde wairbij hij sustineerde t(er)/
(contra)rien van he(re)n felix (con)clusien d(aer)op r(e)plice(re)nde gedroech/
hem des totten scepen(en) dat hij selve in p(er)sone int/
vervolgh ende gedinghe mede geweest hadde oick/
leefde alnoch meest(er) anth(onis) courouble een vand(er) (con)stituen(ten)/
ende als tselve vervolgh gesciedde en(de) een wijle inne/
gesteken was dat doen noch leefde meest(er) dierick de/
p(ro)chiaen voirs(creven) wair bij hij meynde wel gefundeert/
te zijne met zijnd(er) conclusien Soe v(er)re dat scep(enen)/
zijn gemaent en(de) gehoirt hebben(de) den thoon van he(re)n/
felix gewijst hebben met vo(n)nisse dat peter/
vrancke als p(ro)cur(eur) voirs(creven) met zijne(n) voirnemen(en) vand(en)/
coste(n) v(er)doolt is cor(am) py(n)noc h(er)meys tymple bouch(out) crol ap(ri)lis xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator