SAL7392, Act: V°347.4-R°348.1 (603 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°347.4-R°348.1  
Act
Date: 1499-05-21

Transcription

2020-09-29 by Karel Embrechts
It(em) gerardt vand(er) beken zone wile(n) geerts woenende inde/
prochie van hakendevel in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebbene van baud(ewijne) jorijs als procur(eur) ende/
rintmeest(er) vand(er) nuwer cap(it)len van sinte pet(er)s te loeven(e)/
omtr(ent) vijfthien boende(re)n wi(n)nens lants ende de thiende/
van wulvershem inde selve p(ro)chie va(n) hakendevel al/
toebehoe(re)nde der selv(er) capittlen met hue(re)n toebehoirten/
alsoe de selve gerardt die ald(aer) voirmaels gehouden/
heeft Te houden te hebben te wynne(n) de wi(n)nen(de)/
landen voirs(creven) van halfm(er)te lestled(en) ende de thiende/
van s(in)t jans(mis)se naistc(omende) eenen t(er)mijn va(n) zesse jae(re)n/
lanc due(re)nde deen nae dand(er) zonder middel vervolgen(de)/
elx jairs dae(re)nbi(n)nen om ende voe(r) veertich sacken/
corens maten van thiene(n) goets en(de) paiabels wel bereit/
met wanne en(de) vloegele alsulx core(n)s alse opde/
wi(n)nen(de) lande(n) ald(aer) wassen ende vand(er) thiende(n) ald(aer)/
come(n) sal jairlix s(in)t andr(ies)messe apostels te betale(n)/
ende te thiene(n) te leve(re)n dairt den he(re)n vand(er) selv(er) cap(it)len/
oft hue(re)n p(ro)cur(eur) en(de) rintmeest(er) gelieve(n) zal vanden/
/ welke(n) veertich mudde(n) core(n)s hij alle jae(re) leve(re)n zal den/
prochiaen van hakendevel ten tide zijnde de twintich mudde(n)/
corens in afslage der veertich voirs(creven) alzoe in tijts dat/
de selve cap(it)le dair bij gheen scade en lijde It(em) sal de/
selve gerart hie(re)nbove(n) betalen der selv(er) cap(it)len dierste/
jair van des(er) pechti(n)gen thien sacken g(er)sten ende thien sacken/
even(en) ende dande(r) drie jair naistvolgende elx jairs oec/
thien sacken g(er)sten ende xv sacken even(en) ende de leste twee/
jair alle jae(re) xii sacken g(er)sten ende xviii sacken evenen/
al thienssche mate ende te thienen te leve(re)n jairlix ten voirs(creven)/
s(in)[t] andr(ies)messe t(er) plaetssen te noemen als voe(r) quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) wi(n)nen(de) lande jairlix sijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde houden wi(n)nen werven en(de) mesten wel en(de)/
loffelic gelijc regenoeten boven ende beneden ende die/
tot sijnen afsceyden(en) laten in drie arden zoe hij die nu/
vindt Te wetene o(m)trint vijf boend(er) besaeyt en(de) loffelic/
gewonne(n) met wint(er)coirne ende de storte en(de) de brake/
eens o(m)megedaen ende oft e(n)nige tempeeste wae(re) van/
onwee(r) hagelslage orloge dat he(m) cortsel d(air)af gebue(re)n/
zal gelijc ande(re)n gebue(re)n boven ende beneden It(em) sal de/
wi(n)ne inheffen jairlix alsulke(n) cleyn chijse van o(m)trint/
thien stuvers sjaers alse de cap(it)le dair aen divers(en) p(er)soene(n)/
goede(n) heffende es ende dairtoe sal hem macht gegeven/
worden ende de selve wi(n)ne sal betalen alsulke cleyne/
chijsen van omtr(int) xi(½) stuv(er)s als de cap(it)le dair sculdich is/
alsoe in tijts dat de selve capittel aen hue(r) goede d(air) voe(r)/
gheen scade en lijde Ende alle dese vorweerden (et)c(etera)/
Hieraff zijn borgen des voirs(creven) wi(n)nen als pri(n)cipael/
sculders indivisim henr(icke) vand(er) beken brueder desselfs/
wi(n)nen woenen(de) te hakendevel ende reyne(re) vand(er)/
beke(n) oec brued(er) der selv(er) gebruede(re)n woenen(de) te lare/
quos ip(s)e colonus promisit exinde releva(r)e indempn(em)/
cor(am) buetsele bouchout maii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator