SAL7392, Act: V°79.3-V°80.1 (184 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°79.3-V°80.1  
Act
Date: 1498-09-28

Transcription

2020-09-02 by Jos Jonckheer
Vander questien gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt tusschen/
janne [vacat] marschalc met m(ar)grieten vand(en) b(er)ghe/
sijnder werdynnen en(de) coppeken vanden berghe brued(er) der/
voirs(creven) m(ar)grieten t(er) eend(ere) ende a(n)ne vand(en) berghe/
werdynne jacops arnouts t(er) and(er) zijd(en) ald(air) de voirs(creven)/
jan ende zijn swag(er) voirs(creven) v(er)sochten de voirs(creven) a(n)ne/
met rechte ond(er)wesen te hebben(e) dat zij alsulk(er) erf(lijker)/
goed(en) en(de) rinten als hen v(er)schenen mochten sijn
//
nae de doot ende aflivich(eyt) katlijne(n) wijlen boschmans/
en(de) jans vand(en) berghe huers mans hue(re)n ouders/
deylen souden ende oic de have en(de) vliegen(de) erve/
naed(er) selv(er) ka(tlij)[ne(n)] gebleven als lancste leven(de) d(air) op de/
voirs(creven) anne antw(er)den(de) seyt dat zij te vreden was/
dat de voirs(creven) m(ar)griete huer nichte met hue(re)n mo(m)boir/
en(de) coppeken huer neve huer(er)s brued(er)s kinde(re) deylen/
souden de erfgoede ende rinten als dat naeden/
lantrechte gehoerde van hue(re)n oud(er)s vad(er) en(de) moed(er)/
voirs(creven) gecomen ende den voirs(creven) hue(re)n neve en(de) nicht(en)/
en(de) huer verschenen ende was d(air) toe bereet te v(er)staen(e)/
mair soe v(er)re dat aenghinck der haven d(air)af hoepte/
anne dat de voirs(creven) huer nichte noch oick coppeken/
huer neve d(air) inne niet gericht en soude zijn gem(er)ct/
dat ka(tlij)[ne] wijlen boschmans huer moed(er) huer die/
gemaict hadde als lancste leven(de) huer des gedragen(de)/
totten testame(n)te der selv(er) bij he(re)n janne calatijn in/
rechte geexhibeert inhouden(de) onder dande(re) dat zij a(n)nen/
huer(er) docht(er) liet alsulken have en(de) vliegen(de) erve als/
zij nae hue(r) aflivicheyt acht(er)laten soude op alsoe/
dat de selve a(n)ne huer hue(r) leefdage lang houde(n)/
soude (et)c(etera) hopen(de) alsoe dat die huer alleene toebeh(oiren)/
soude en(de) dat m(ar)gr(iet) voirs(creven) noch huer brued(er) inne/
niet gericht en soud(en) zijn D(air)op de voirs(creven) jan inden/
name van sijnder huysvr(ouwe) en(de) coppek(en) sustineerd(e)/
al mocht de voirs(creven) katlijne de have ewech gemaict/
hebben dat zij nochtan de vliegen(de) erve niet gemake(n)/
en conste de voirs(creven) a(n)ne en soude voird(er) bescheet/
in dien moten hebben gemerct dat ka(tlij)[ne] boschma(n)s/
nae huer doot mair een tocht(er)sse en was en(de) alsoe/
en const zij nae des(er) stadt recht vand(en) erve(n) oft/
vliegen(de) erven niet gedispone(re)n hem des gedragen(de)/
totten rechte met meer dier gelijke woirden/
bijd(en) voirs(creven) janne en(de) ande(re)n in dien geallig(er)t/
De voirs(creven) anne luttel oft niet vele d(air)op antw(er)den(de)/
and(er)s dan dat zij altijt sustineerd(e) dat huer ten
//
mi(n)sten de have nad(er) voirs(creven) making(en) volge(n) soude/
heeft oic t(er) selv(er) tijt de voirs(creven) a(n)ne geeyscht een/
cleyn beslagen silve(re)n riemken have wesen(de) dwelc/
m(ar)griete hadde d(air) op de voirs(creven) m(ar)griete seyt dat/
ka(tlij)[ne] boschmans hue(r) oude moeder dien huer gegeven/
hadde als de voirs(creven) a(n)ne huer moede wel wyste/
en(de) dat woude zij heur geven bij eede oft selve den/
eedt doen Es bijden selven rade den voirs(creven) p(ar)tije/
uuytgesproken op al gelet zijnde dat de p(ar)tien/
in wed(er)sijd(en) alle de vliegen(de) erve gecome(n) vanden/
voirs(creven) hue(re)n oud(er)[s] innebring(en) souden int sterfhuys ende/
dat bij eede om in wed(er)sijden gedeilt te wordden(e)/
Als vand(en) erfgronden [en(de)] es hen d(air)toe dach gep(re)figeert/
als van heden in viii daigen naistc(omende) om d(air)nae de/
selve inne bracht zijnde den behoirl(ijcken) eedt in wed(er)sijd(en)/
te doene als behoe(re)n soude opdats p(ar)tien beg(er)d(en) en(de)/
dat de have der voirs(creven) a(n)nen navolgen(de) der maki(n)gen/
vanden testame(n)te van huer(er) moeyer der selv(er) alleen(e)/
volgen sal en(de) dat die oick te dien inde int/
sterfhuys bij p(ar)tien in wed(er)sijden innebracht sal w(er)den/
en(de) opden eedt ende als vanden silve(re)n riemken/
d(air)af boven geruert is es duytsprake soe v(er)re/
a(n)ne voirs(creven) den gedeilden eedt niet en dade noch/
aen en name en(de) huer wed(er)p(ar)tie te weten(e) m(ar)gr(ie)[t]/
voirs(creven) dien dede dat zij in dien gevalle den/
selven riem behouden soude Ende nae dien dese/
voirs(creven) uutsprake aldus geschiet is hebben p(ar)tien/
in wed(er)sijden den dach als voe(r) aengenomen ende de/
voirs(creven) anne heeft aengaen(de) den gedeilden [eedt] dien/
huer(er) wed(er)p(ar)tien ov(er)gegeven en(de) der selv(er) d(air)aff v(er)drach/
gedaen nae dat huer p(ar)tie die(n) p(rese)nteerde te doen(e)/
Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi septembr(is) xxviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator