SAL7393, Act: R°140.1-V°140.1 (254 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°140.1-V°140.1  
Act
Date: 1499-11-12

Transcription

2019-04-06 by helga peeters
Nae dien inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) alh(ier)/
jan van aeps gelaesmake(r) aengesproken heeft gerard(us)/
de thymo als van eene(n) hove oft stucke erfs gelegen/
inde scrijnstrate tussche(n) derve henrici hanckart ende/
de goede des voirs(creven) jans p(re)tende(re)nde de selve jan/
te comen(e) totten selven gronde mits seke(re)n uutdagen(e)/
bijd(en) voirs(creven) gerard(us) gedaen vanden selven erve voe(r)/
een crone die hij te voe(re)n d(air)op hadde d(air) voe(r) hijt/
uutgedaeght hadde ende oick met hem henricus/
hanck(art) voirs(creven) seggen(de) de selve jan dat zijn huys/
d(air) naist gelegen mede pant was voe(r) de voirs(creven)/
croene ende dat hij alsoe totten selven erve soude/
comen hem opleggen(de) alle cost en(de) co(m)me(r) maken(de)/
oick eysch van seke(re)n gebruycke en(de) s(er)vitute van/
over tselve erve en(de) dair dore te moegen ruyme(n)/
eene heymelijch(eit) bij ende omtrint zijnd(er) erve(n) staen(de)/
d(air) af alsoe hij seyde de twee derdedeele(n) hem toe/
behoirden ende dander derdel der uuytgedaeghder/
erven voirs(creven) de welke hij soe hij seyde qualic/
doer zijn erve soude co(n)nen geruymen ende dat/
men die geplogen hadde over tselve erve doer/
een porte die ald(air) gestaen hadde te ruymen(e) /
ende dat oick de selve gerard(us) alle ande(re) dist(ri)b(ut)ien en(de)/
empescheme(n) ...? van boomen die ald(air) geplant wae(re)n/
sculdich souden zijn af te doen(e) die hem t(er) causen van/
zijnd(er) erve(n) ald(air) beco(m)meri(n)ge van liechte en(de) andersins/
soude moegen doen hem refere(re)nde tot sijne(n) scepen(en) /
br(ieven) ende ande(re)n besceyde in des(en) dienen(de) ende de/
voirs(creven) gerard(us) de selve aensprake scutten(de) heeft/
gesustineert dat nae recht de voirs(creven) jan want/
hij sijne(n) eysch ende (con)clusie maicte opde p(ro)p(ri)eteyt/
vand(en) voirs(creven) gronde d(air) questie af es en(de) oick/
vand(en) ongebruycke ende servitute dat hij op/
deen sculdich soude sijn sijn sake te funderen(e) dand(er)/
afslaen(e) gemerct dat hij den gront niet en conste/
gecrijge(n) ende oick geallige(re)n s(er)vituyt d(air)op te hebben(e)
//
want soe v(er)re jan den gront sijn conste gemaken des/
geraldus hoepte neen bijden reden(en) namaels te/
vercleren(e) soe mocht hij selve d(air)af doen dat hem/
beliefde ontkynnen(de) voirts de selve gerard(us) de/
voirs(creven) servitute(n) en(de) ruymi(n)gen over zijn uuytgedaight/
erve voirs(creven) te moten gescieden oft oick stille oft/
vredelijcke possessie d(air) af te hebben(e) den rechte/
genoech zijnde Den voirs(creven) janne de (contra)rie sustine(re)nde/
es t(er) manissen smeyers gewesen bijden scepen(en)/
geliefde den voirs(creven) janne aeps zijn (con)clusie ende/
aensprake op deen van beyden te funderen(e) dat/
hij dat doen mochte in scampno cor(am) o(mn)ib(us) dempto/
blanckart nove(m)br(is) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt