SAL7393, Act: R°151.3 (273 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°151.3  
Act
Date: 1499-11-19

Transcription

2019-04-16 by helga peeters
Want her willem prioer van bertreyes geleydt zijnde nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieven van loeven(en) tot allen den goeden beyde have ende erve/
jans raspen ende katlijnen moens zijnd(er) huysvrouwe(n) zoe/
wair die gelegen zijn hem met brieven van des(er) stadt gescr(even)/
aenden meye(r) vand(er) gheten oft zijnen stadhoude(r) te ned(er)winde/
alle de selve goede behoirlic heeft doen leve(re)n ende den selve(n)/
gehuysschen dach van rechte te compare(re)n inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) oft zij hen d(air)tege(n) hadden/
willen oppone(re)n bescheyden Aldair zij op heden als ten/
geco(n)tinueerden daghe van rechte dairtoe dienende niet/
gecompareert en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
den voirs(creven) geleidden compare(re)nde ende trecht voirt versueken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n) bij rapporte baud(ewijns)/
bellens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit behoirlic geschiet te/
zijne vo(n)nislijck gewijst hebben [zoe verre de wed(er)p(ar)tie vande(n) geleidde(n) niet en compareert voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en)] datmen den selve(n) geleidden/
vanden voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van zijne(n) beleide/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alzo verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno nove(m)br(is) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt