SAL7393, Act: R°157.4-V°157.1 (289 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°157.4-V°157.1  
Act
Date: 1499-11-25

Transcription

2019-05-02 by helga peeters
Item de voirs(creven) jan vand(er) hulst heeft geloeft den/
voirs(creven) willem(me) dibbout sijne(n) borghe dat hij den
//
selven willem(me) ende zijn goede volcomel(ijck) lossen/
en(de) ontlasten sal vand(en) voirs(creven) borchtocht bynnen/
vijf jae(re)n naistcomen(de) ende oft d(air) inne gebreck/
viele dat in dien gevalle de selve vijf jae(re)n over/
leden zijnde de selve willem de selve zijn scadeloese/
ontheff(inge) van des(en) borchtocht en(de) van allen costen en(de)/
lasten die hij uuyt saken van dier soude moege(n)/
lijden in e(n)nig(er) manie(re)n sij wae(re)n van rechte oft/
ande(re) sal moegen v(er)volgen opden voirs(creven) ja(n)ne va(n)d(er)/
hulst en(de)zijn goede ende besundert aen een dach(mael)/
eygens lants mett(er) schue(re)n d(air) op staen(de) gelegen te doirne tussche(n) she(re)n strate in deen sijde en(de) de/
goede scloest(er)s vand(en) wittevr(ouwen) te loeven(en) t(er) ande(re)/
oft den selven willem(me) dibbout alsdan int voirs(creven)/
dach(mael) eygens lants metter schue(re)n d(air) op staende te goeden/
voir alsulken prijs als die weert sulle(n) sijn behoud(elijc)/
dat in dien gevalle de selve willem van dan/
voirtane tvoirs(creven) halff mudde cor(ens) erff(elijck) tot zijnen/
laste nemen ende dragen soude en(de) den voirs(creven)/
janne vand(er) hulst en(de) sijn goede d(air)aff tontlasten/
cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt