SAL7393, Act: R°169.1 (312 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°169.1  
Act
Date: 1499-12-05

Transcription

2019-05-16 by helga peeters
Want meest(er) barth(olomeeus) kyp secretar(is) der stadt van loeven(en) inde(n) name van/
[he(m) selve(n) en(de) vand(en) erffg(enamen) wijlen] als p(ro)cur(eur) jouff(rouwe) m(ar)grieten wed(uw)[e] lod(ewijcx) wijlen ut(er) helicht/
geleydt zijnde voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beide have/
en(de) erve he(re)n pet(er)s jans ende jacops wijle(n) marick/
gebruede(re)n toussain ende loys maricke soe wair die/
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven ae(n)d(en)/
meye(r) van gest a geropont oft zijne(n) stadthoude(r) alle/
de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de) den/
oire(n) en(de) erfgename(n) des voirs(ceven) jans en(de) jacops maricke/
en(de) ande(re) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyd(en) oft/
zij hen d(air)tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op/
heden als ten daige van rechte d(air)toe dienen(de) niet/
gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den/
voirs(creven) meeste(re)n barth(olomeeus) kyp voir hem selven en(de) als p(ro)cur(eur)/
joes ende mach(iel) uut(er) helicht comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er)/
manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken/
heeft bij resc(ri)pte jans gaseal meyers van gest a geropo(n)t/
oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ijc) bij he(m)/
gelev(er)t te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n)/
den selve(n) geleidden inde(n) name als voe(r) houden soude/
inde macht van hue(re)n beleidde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es Behalven/
arnold(us) van vroe(n)hoven als p(ro)cur(eur) m(ijns) vr(ouwen) van bloys onv(er)let/
soe v(er)re zijn beleyt oude(r) es in scampno dece(m)br(is) v[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt