SAL7393, Act: R°172.1-V°173.1 (320 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°172.1-V°173.1  
Act
Date: 1499-12-05

Transcription

2019-06-20 by helga peeters
Vander questie(n) gheport inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scep(enen) van loeven(en) tussche(n) ja(n)ne roelofs aenlegge(r) t(er)/
eende(re) ende joese(n) de h(er)toge v(er)w(er)de(r) t(er) ande(re) van drie/
cleede(re)n bynnen den leven(de) live jans wijlen pynnock/
natuerl(ijck) gemaict bij arnde inde(n) meynart en(de) gepi(n)geert/
den selve(n) janne en(de) ind(en) eetcame(re)n ten huyse desselfs/
jans pynnocx ae(n)de want ald(air) geslagen bijd(en) selven/
arnde nagelvaste en(de) oic wed(er)om afged(aen) en(de) ontnichelt/
bijd(en) selve(n) arnde nae de doot en(de) aflivich(eit) vand(en) voirs(creven)/
wijlen ja(n)ne pynnoc en(de) dat int visite(re)n va(n)d(en) goed(en)/
bevond(en) was geweest dat de voirs(reven) clede(re)n dair/
nagelvast geweest hadd(en) en(de) als zij de voirs(creven) visitatie/
deden dat zij die tuyghd(en) gesworen wa(r)en vanden/
ambacht(e) vand(en) scrij(n)makers cuypers drayers en(de) raymakers/
Ten v[te(n)] en(de) vi[te(n)] male dat opde came(re) boven de coken(en)/
ten huyse desselfs wijlen jans pynnocx in zijne(n) leven(de)/
live noch een cleet aende schouwe ald(air) geslaghe(n) en(de)/
nagelvast gemaect was ende dat tselve cleet nade/
doot en(de) afivich(eit) desselfs wijle(n) jans pynnock afged(aen)/
en(de) ontnichelt werdt Ten vii[te(n)] male dat int visite(re)n/
der goed(en) bevond(en) w(er)t dat tvoirs(creven) cleet nagelvast/
geweest was Ten viii[te(n)] male dat int visite(re)n der/
goed(en) ten huyse des voirs(creven) wijle(n) jans py(n)nocx bevo(n)d(en)/
wert een ov(er)decte scrij(n)houten coetse staen(de) inde eetcame(re)/
nagelvaste naede plaetsse ald(air) gemaect en(de) dat d(air)en/
boven werdt uut(er) selv(er) coetsen onder uutgenomen/
een coetse dieme(n) uuyttrack en(de) int selve werck/
vand(en) voirs(creven) coetsen die nagelvast es gewracht/
geweest heeft Ten ix[te(n)] male dat de uuytge/
togen coetse voirs(creven) sculdich was en(de) soude zijn/
der pri(n)cipaelder voirs(creven) coetssen die nagelvasten/
en(de) d(air)inne de selve coetsse gewracht was geweest/
te volgen aengesien dat een werck es Ten x[ten]/
male dat bevond(en) was int visite(re)n van dien dat/
alsulken alloir als gestaen hadde ten huyse des/
voirs(creven) jans wijlen pynnocx opde vorste camere
//
dat dat nagelvast geweest hadde Ten lesten/
male dat tvoirs(creven) alloir en(de) coetse met meer/
ande(re) wercke van scrijnhoute was uuytgebroke(n)/
en(de) uuytged(aen) en(de) hulpen doen bij he(m) die tuyght/
uuyte(n) huyse des voirs(creven) wijlen jans pynnocx/
en(de) dragen en(de) vue(re)n t(er) plaetssen d(air) dat joesen/
de h(er)toge voirs(creven) geliefde Van welken pointen/
de selve jan roelofs heysch maecte opd(en) selve(n)/
joese(n) te voirde(r) want hij die oft hem dat o(n)tkint/
wordde p(rese)nteerde te thoenen(e) den rechte genoech/
zijnde hopen(de) wair hij dat conste gedoen dat/
de selve joes sculd(ich) sal zijn die als nagelvaste/
en(de) behoirl(ijc) vand(en) selven huyse wed(er)om te/
r(e)stitue(re)n te r(e)p(ar)e(re)n en(de) in state te stellen(e) hem des/
gedragen(de) Dair tegen de voirs(creven) joes ontkynnen(de)/
genoech tvoirs(creven) v(er)met e(m)mer inder maten jan/
dat bijleyt oft tot alsulk(er) meyni(n)gen alsoe de/
selve jan d(air)op sijn (con)clusie gemaict hadde/
Soe v(er)re scepen(en) van loeven(en) d(air)op gemaent/
en(de) janne tot zijne(n) thoene gewijst hebbende/
de selve genoech gethoent heeft met arnd(e)/
inden meynart dat hij gemaict en(de) gepi(n)geert/
hadde den selven janne pynnock de drie/
clede(re)n inder eetcame(re)n inden leven(e) desselfs/
pynnocx aende want ald(air) die geslage(n) nagel/
vaste ende voirt dat hij de selve clede(re)n/
nae jans pynnocx doot wed(er)om afgedaen/
en(de) ontnichelt heeft Item metten gesworen(en) va(n)d(en)/
gesworen(en) vand(en) scrij(n)makers cuypers drayers/
en(de) raymakers ambachte(n) te weten(e) willem(me) van/
maelcote(n) henr(icke) van scaetbroeck pete(re)n de becke(re)/
dat zij int visite(re)n de plaetsse(n) en(de) gaten/
gesien hadd(en) d(air) die clede(re)n gestaen hadd(en)/
mair die clede(re)n niet en vonden want/
die doen afwa(r)en Cleren voirts dat zij
//
doen int selve visite(re)n gesworen(en) wa(r)en/
vand(en) ambachte voirs(creven) Item metten voirs(creven)/
arnde inden meynart op de pointen vanden/
cleede op de came(re) boven de coken(en) ten huyse/
desselfs wijlen jans pynnocx inden leven(de) live/
desselfs jans aende scouwe ald(air) geslagen en(de)/
nagelvast ald(air) gemaict bijd(en) selve(n) arnde/
en(de) dat afged(aen) te sijne nade doot desselfs/
wijlen jans pynnocx en(de) ontnichelt bij den/
voirs(creven) arnde Op welke twee pointen de/
selve arndt ond(er)vraeght tuyght d(air)af niet/
te weten(e) opt vii[te] aengaen(de) den voirs(creven)/
gesworen(en) dat zij opt visite(re)n voirs(creven) bevo(n)d(en)/
souden hebben dat tvoirs(creven) cleet nagelvast/
geweest soude hebben tuyghden zij d(air) gheen/
cleet gesien te hebben mair de plaetse/
d(air) dat gestaen hadde de gate(n) Opt viii[te]/
point vand(er) ov(er)decter scrij(n)houten coetsse(n) inde/
eetcame(re) en(de) treckbedde en(de) des d(air)aen cleeft/
tuyghden de selve drie gesworen(en) voirs(creven) die/
wint(er)coetsse d(air) gesien en(de) vond(en) te hebben(e)/
mair trecbedde dat d(air)onder was en hadd(en)/
zij d(air) niet gesien noch gevonden Opt ix[te] va(n)d(en)/
uuytgetogend(en) coetsen oft die niet sculdich en/
soude zijn der pri(n)cipaelder coetsen voirs(creven) die/
nagelvast was ende d(air) inne de selve coetse/
gewracht was geweest gemerct dat een/
werck was dat dair geweest hadde op tuyge(n)/
de selve drie gesworen(en) dat een werck/
was dat dair geweest hadde mair trecbedde/
was wech ende dat en was d(air) niet Opt/
x[te] vand(en) alloire opde vorste came(re) nagelvast/
geweest te hebben(e) ten huyse des voirs(creven) wijlen/
jans tuygen de selve gesworen(en) dat thalloir/
d(air) geweest hadde en(de) was wech en(de) d(air) was
//
een houvast yse(re)n Op dlest point vand(en)/
uuytbreken(e) en(de) uuyt doen(e) uute(n) huyse jans/
wijlen pynnocx t(er) plaetssen d(air) joese(n) de h(er)toge/
dat geliefde cleerde m(er)ten h(er)mans dat/
hij tportael hadde hulpen uuytdoen ende/
afdoen Welke pointen aldus volleyt sijnde/
hoepte jan roelofs sijns v(er)meets genoech/
volcomen te zijne om te comen(e) tot zijnd(er)/
conclusien de wed(er)partie de (contra)rie sustine(re)nde/
meynen(de) dat dien thoen niet genoech en/
wa(r)e om d(air)af vand(en) selve(n) joese(n) nae recht/
e(n)nige r(e)stitutie te moten gescieden Es/
gewijst met vo(n)niss(en) van scepen(en) t(er) maniss(en)/
smeyers dat joes de verweerde(r) sculdich/
sal zijn den aenlegge(r) te weten(e) janne/
sijn co(n)clusie te voldoene aengaen(de) den/
gescilden cleede inder eetcame(re)n en(de) vand(en)/
alloure ende trecbedde act(um) in scampno/
decembr(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt