SAL7393, Act: R°178.2-V°178.1 (334 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°178.2-V°178.1  
Act
Date: 1499-12-13

Transcription

2019-07-23 by helga peeters
Vanden diffe(re)nte gecomen bijden raide vand(er) stad/
tusschen henr(ick) van compenrode en(de) ja(n)ne van ha(m)male/
als brued(er)s en(de) s(in)[te] loys meesters met ande(re)n hue(re)n/
medebruede(re)n t(er) eende(re) ende ja(n)ne pasteel oick/
brued(er) ende s(in)[te] loy meest(er) t(er) ander zijd(en) welke/
voirs(creven) brueders ende s(in)[te] loymeest(er)s claeghden over/
den voirs(creven) janne in dien dat hij metten ande(re)n/
sijne(n) medebruede(re)n naeder ouder costumen ende/
gewoenten niet geven noch betalen en woude/
als hij meye(r) mocht wesen en(de) de tamelijcke/
v(er)gaderinge bij hen gehouden wordde van rede/
lijcken maeltijde ende and(er)ssins Te weten(e) twee/
stuv(er)s eens voe(r) trecht vand(en) meyerie(n) als hij/
meye(r) mach wesen noch oic tv(er)gansen als/
zij meest(er)s wordden vand(en) capellen dwelc/
mair eens te doene en es d(air) voe(r) men ghe/
woenlijc es te betalen(e) vier stuv(er)s oft soe/
vele alsmen mette(n) geselscape ov(er)compt/
bege(re)nde den selve(n) janne ond(er)wesen te w(er)den(e)/
tot loffelijck(er) costumen en(de) onderhouden(e) tot/
h(ier)toe geuseert D(air)op de voirs(creven) jan allige(re)nde/
zijn gelegenth(eit) seyt dat hem te costelijck/
was mits sijne(n) laste van kinde(re)n en(de) and(er)ss(ins)/
en(de) en was hem niet wel doenlijc tselve/
tacht(er)volgen d(air)op de voirs(creven) gesworen(en) r(e)plice(re)nde/
seyden dat hijt meer liet uuyt sijnsselfs
//
eygenth(eit) dan anderssins dat oic de voirs(creven) laste(n) vand(en)/
maeltijde en(de) anderssins niet soe lestich en wa(r)en/
dan bruerlijc en(de) mi(n)lijc en(de) tot cleymen prijse/
hoe wel hij dese swarich(eit) maicte es uutge/
sproken ende get(er)mineert dat de voirs(creven) jan/
sijne(n) tijt alsnu due(re)nde als s(in)[te] loy meest(er) dbeste/
metten ande(re)n in al doen sal en(de) hem regule(re)n/
naed(er) costumen en(de) ouden h(er)comen(e) behalven/
dat zij hem soe v(er)re hij absent bleve uuten/
maeltijde guetelijc tracte(re)n sullen ten mi(n)sten/
dat zij moegen in desen oick den voirs(creven)/
ande(re)n meeste(re)n geamiseert dat zij en(de) ande(re)/
die den gewoenlijcken kuese van he(m) te doen/
moegen hebben als dat gebuert sullen kiesen/
en(de) nemen voirtane p(er)soenen ende gesellen/
die des best vermoegen ende nut totten voirs(creven)/
regime(n)te sonder alsulk(en) p(er)soene(n) te nemen(e)/
die de oude costumen en(de) h(er)comen(e) in dien/
en(de) ande(re)n niet en souden co(n)nen gevolgen/
noch onderhouden mits o(n)mechtich(eit) en(de) and(er)ss(ins)/
Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) oliviers sub(stitu)[to] buetsele/
burg(imagis)[tr(is)] lyefkenrod(e) rosme(re) scab(inis) et plu(r)ib(us)/
aliis de (con)s(ili)[o] decembr(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt