SAL7393, Act: R°180.2-R°181.1 (339 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°180.2-R°181.1  
Act
Date: 1499-12-14

Transcription

2020-09-29 by helga peeters
Vand(er) questien op heden gecomen inde banck/
voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) tusschen/
janne aeps gelaesmake(r) t(er) eende(re) ende gerard(us)/
de thymo t(er) ander zijden ald(air) de voirs(creven) p(ar)tien/
vand(er) questie(n) die zij tegen malcande(re)n uutstaen(de)/
hebbe(n) van eene(n) seke(re)n gronde van erve(n) inde/
scrijnstrate gelegen den selve(n) gerard(us) toebehoiren(de)/
nad(en) voiracten ende vo(n)niss(en) in des(en) gewesen/
deden in w(er)sijden hue(re)n eedt dat zij egheene
//
brieven meer en hadden noch en wisten/
des(er) huer(er) questie(n) aengaen(de) dan zij in rechte/
gep(rese)nteert hadden en(de) ald(air) overbracht naed(en)/
welken de voirs(creven) jan sustineerde dat hij visie/
en(de) lectu(r)e hebben soude vand(en) br(ieven) en(de) besceyde/
bij gerard(us) ov(er)geg(even) om alsdan sijn sake te sluten(e)/
co(n)sente(re)nde gerardo insgelijcx visie vand(en) sijne(n)/
hopen(de) dat dat sculdich wa(r)e te gescieden(e)/
den voirs(creven) gerard(us) de (contra)rie sustine(re)nde naed(en)/
voiracten en(de) p(ro)cedue(re)n in desen gedaen in/
dien dat geseet en(de) geordineert hadde geweest/
bijd(en) scepen(en) dair hij hem des toe gedroech/
dat elck vand(en) p(ar)tien huer besceyt van brieven/
en(de) and(er)ssins onder de wet bringen soude om bijd(en)/
scepen(en) gevisiteert te wordden(e) en(de) p(ar)tien hue(r)/
sake and(er)ssins gesloten hebben(de) int principael/
vo(n)nisse ende rechte te geschieden(e) soe behoe(re)n/
soude sonder dat de lectu(r)e int openbair en(de)/
oft ap(ar)t p(ar)tien gedaen soude werdden te meer/
oic want hij gerard(us) die in des(en) een verw(er)de(r)/
zijnde in possessie(n) es vand(en) voirs(creven) erve(n) met/
wettigen tijtle te weten(e) van sijne(n) uuytdagen(e)/
niet sculdich en es den aenlegge(r) willende/
hem spolie(re)n vand(er) selv(er) possessien e(n)nich/
behulp te doene oft visie oft lectu(r)e van sijne(n)/
erfbrieven der selv(er) erve(n) aengaen(de) te laten hebbe(n)/
om d(air)uuyt zijn sake te funde(re)n seggen(de) dat dat/
soe niet en behoirt mair dat een ae(n)legge(r)/
sculdich wa(r)e hem selve(n) te funderen(de) met/
sulk(en) tijtle oft bescheyde d(air)mede hij soude/
moegen meynen te wynnen(e) hem des gedragen(de)/
totten rechte De voirs(creven) jan altijt p(er)siste(re)nde/
als voe(r) in sijne(n) voirnemen(e) Es gewesen t(er)/
manissen smeyers bijd(en) scepen(en) opde voirs(creven) cala(n)g(ien)/
en(de) inneval dat de voirs(creven) jan met sijnen
//
voirnemen(e) naed(en) voir gesciedeniss(e) in des(er) v(er)doelt/
es mair gelieft p(ar)tien hue(r) sak(en) int pri(n)cipael/
te sluyten(e) dat zij dat moegen doen Act(um) in/
scampno cor(am) lyefkenrode blanckart zedele(re) rosme(re)/
hubrechts decembr(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt