SAL7393, Act: R°243.2-V°243.1 (421 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°243.2-V°243.1  
Act
Date: 1500-02-04

Transcription

2019-11-17 by helga peeters
Naen dien h(er) mach(iels) abs(oloens) ridde(r) ende raidt van des(er)/
stadt van loeven(e) te kynnen heeft gegeven zijnen/
medebruede(re)n in raide hoe dat hij h(ier) voirmaels/
heeft moten betalen en(de) ov(er)comen met meeste(re)n pete(re)n/
vand(er) voirt raidt mijns gened(ichs) he(re)n die uuyt saken/
van acht(er)stelli(n)gen rinten die hij jairlijcx heeft op/
dese stadt hadde doen co(m)me(re)n en(de) uuytgewo(n)nen ende/
met rechte vervolgt seke(re) rinten die de stadt van ant/
w(er)pen
voirs(creven) h(er) mach(iel) jairlijcx heffen(de) was op de stad/
van antw(er)pen van zijnd(er) huysvr(ouwe) wegen te weten(e)/
xxii croene(n) te xxiiii st(uvers) de croene en(de) dat zij doen/
bij tussche(n) spreken(e) van vrinde(n) ov(er)comen wa(r)en alsdat/
meest(er) pet(er) voirs(creven) hebben en(de) heffen(e) soude drie jair/
rinten des voirs(creven) h(er) mach(iels) opde stadt van antw(er)pen/
gedragen(de) lxvi croenen eens ten prijse voirs(creven) de/
welke de voirs(creven) meest(er) pet(er) oick bekinde gehaven/
te hebben(e) inder maten seke(re) quitan(cien) bij hem d(air)aff/
gegeven onder zijn hanteken dat uutwijst bij he(re)n/
machiele geexhibeert vand(er) daet julii xxiiii xcvii/
bege(re)nde alsoe de selve h(er) machiel inder maten hem/
dat tande(re)n tijden toegeseet was geweest dat hem/
die bijd(en) reg(ist)re van des(er) stadt w(er)d(en) ger(e)co(m)penseert/
oft dat hem sijn (con)t(ri)butie d(air)aen gecort werdde/
d(air) inne hij t(er) stadt weert gehouden soude moege(n)/
sijn nu oft in tijden toecomen(de) Es op al gelet/
zijnde bijd(en) selve(n) raide geseet en(de) verclairt den/
selve(n) he(re)n machiele dat hem bijd(en) reg(ist)re als voe(r)
//
de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge(n) sullen wordden ger(e)compenseert/
oft and(er)ssins gecort wordden aen zijn co(n)tributie also/
dat hem genoech sal moegen wesen in (con)silio/
opidi p(rese)ntib(us) pynnock buets(ele) burg(imagis)[tr(is)] et plu(r)ibus/
aliis de (con)s(ili)[o] februarii quarta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt