SAL7393, Act: R°270.2-V°278.1 (457 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°270.2-V°278.1  
met 2 bijvoegingen
Act
Date: 1500-02-20

Transcription

2020-01-21 by helga peeters
Nae dien van wegen willems dorekens poirt(er)s/
van des(er) stadt te kynnen es gegeven met brieven/
vand(er) selv(er) stadt aenden scoutheyt van endoven/
oft den hee(re) ald(air) hoe dat hij gevuert hadde/
geweest bijden selve(n) scouth(eyt) opt slot van crane(n)donck/
ende ald(air) ende ald(air) in ombehoirlijcke geluften van/
borchtochten met crachte(n) en(de) gewelt ende sonder/
recht gebracht ende gesteken sijnde wed(er)om bracht/
was geweest inde banck van endove(n) meynen(de)/
den selven ald(air) te pramen en(de) te laste te bringhen(e)/
en(de) ald(air) op hem met vo(n)nisse en(de) rechte te p(ro)cederen(e)/
met manen(e) en(de) de scepen(en) ald(air) te wisen(e) voe(r)/
ombehoirlijcke ticht(en) die op hem metter wairh(eit)/
niet en souden wordden bevonden mair d(air)af/
hij hoepte allessins ongehouden te zijne dwelc/
gedroech tegen de h(eer)lijch(eit) ons gened(ichs) he(re)n en(de)/
trecht vand(er) porterien soe v(er)re dat mette(n) selve(n)/
brieve(n) den scouth(eyt) voirs(creven) dmanen en(de) den scepen(en)/
ald(air) dwijsen w(er)t verboden Bij alsoe oft zij den/
poirte(r) voirs(creven) yet wouden betichten civilijc oft/
c(ri)mineelijc dat sij dat quame(n) doen tot eene(n) seke(re)n/
gelegen(en) daige alh(ier) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van des(er)/
stadt Ald(air) godevairt hondert scellinck als p(ro)cur(eur)/
he(re)n frederix greve van bue(re)n he(re)n van yselsteyn
//
en(de) van crane(n)donck ridd(er) aenlegge(r) gecomp(ar)eert/
is inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) alhier/
tegen den voirs(creven) poirte(r) als verw(er)de(r) seggen(de) en(de)/
te kynnen geven(de) een seke(re) certificatie onder/
segele(n) der scepen(en) van endoven geexpedieert/
die hier nae volght van woirde te woirde/
Wij ludolf lucas soen dirck willems soen vand(en)/
berghe pet(er) janss(one) van aldenhoven en(de) ad(ri)aen jan/
plattijnhouwers scepen(en) in endoven tugen en(de)/
certifice(re)n voe(r) die gerechte wairheyt en(de) doen/
kentlijken eenen yegelijken die dese tege/
woirdige litte(re)n van c(er)tificatien sullen sien/
oft hoiren lesen dat de officie(re)n ons liefs he(re)n/
des greven van bueren van leyerdam hee(re)n/
tijsselsteyn ind(er) kraendonck in zijne voirs(creven)/
heerlijch(eit) van kraendonck bynnen sijnre/
stadt van eyndoven eene(n) man geheyten/
willem soen wilneere willems dor(n)kens/
hebben gevangen en(de) aengetast o(m)me seke(re)n/
misgrijpe dat de voirs(creven) willem hom misgae(n)/
en(de) misdragen heeft aenden vorste(r) ons voirs(creven)/
lieven hee(re)n in sijnre heerlijch(eit) van eyndoven/
welke vorste(r) ten v(er)suecke en(de) beg(er)ten seke(re)/
p(ar)tien in p(rese)ntien van scepen(en) uuyt crachten/
van v(er)reycten en(de) gewijsd(en) vo(n)niss(en) aenden/
voirs(creven) willem(me) sachte alsoe dat nae der/
bancken en(de) stadt rechten van eyndoven/
behoirde en(de) sculdich was te geschieden/
t(er) causen van drie mudden roggen eens/
en(de) schade van rechte d(air)af hem de voirs(creven)/
willem wederspa(n)nich in maicte en(de) den selven/
vorste(r) op die steenstrate ter eerden neder/
warpe o(m)me dies gerichts wille niet
//
tegenstaen(de) dat de voirs(creven) willem uuyt/
crachte(n) des voirs(creven) gewijsd(en) vo(n)niss(e) ten v(er)sueke/
der voirs(creven) p(ar)tien d(air) vo(n)nislijc in condempneert/
was d(air)af de selve willem acht(er)volgen(de) en(de)/
uuyt crachte(n) desselven gewijsd(en) vo(n)nisse en(de)/
aengerichte den voirs(creven) p(ar)tien vand(en) pri(n)/
cipalen en(de) oick vanden costen van rechte/
in dien d(air)op gedaen v(er)nueghde en(de) te/
vreden stelde d(air)o(m)me peter en(de) jan des voirs(creven)/
willems wettige broeders met scepen(en) van/
eyndoven quamen op craendonck en(de) v(er)sochten/
eendrechtelijck(e) den voirs(creven) willem(me) te rechte inder/
voirs(creven) bancken van eyndoven nae der selver/
bancken ende stadt rechte alsoe p(rese)nteerde onse/
voirs(creven) lieve hee(re)n de greve (et)c(etera) den voirg(enoemde)/
willem(me) van sijne(n) voirs(creven) mesgrijpe ende/
misdade te rechte te doen stellen(e) inder voirs(creven)/
stadt en(de) bancken tot eyndoven dair hij dat/
mesgrijp gedaen hadde en(de) aengetast was/
ofte inder stadt van loeven(e) ofte in e(n)nigen/
vanden hooftsteden van brabant tot wat plaetss(en)/
van dien hem dat beliefd(e) en(de) hem egheenss(ins)/
buyten recht te laten hante(re)n Alsoe consenteerde/
onse voirs(creven) lieve hee(re)n de greve ten v(er)sueke/
en(de) beg(er)ten des voirs(creven) willems en(de) sijnre p(ar)tijen/
den voirs(creven) willem(me) inder stadt en(de) bancken van/
eyndoven rechts van desen te doen pleghen/
gelijc dat zijt beg(er)den en(de) versochten en(de)/
geloefden d(air)voir die voirs(creven) pet(er) en(de) jan/
des voirs(creven) willems broede(re)n den selven/
willem(me) honnen brueder alsoe en(de) in dien/
te hebben(e) onsen voirs(creven) lieven hee(re)n in zijnre/
voirs(creven) stadt en(de) dingbanck van ey(n)dove(n) te rechte
//
te staen ende tgewijsde d(air)af te voldoene/
d(air)hij inder selver bancken ofte van honnen hoofde in condempneert soude wordden acht(er)volgen(de) den/
brieven dier geloeften voir scepen(en) d(air) opgemaect/
en(de) passeert vand(en) welken die voirs(creven) willem/
hem opten genecht dach inden gerichte ald(air)/
te rechte te staene af verboet en(de) p(re)senteerde/
van welcken mysg(ri)pe die amptman shoofs/
van craendock inden name vanden hee(re)/
opten selven genecht dach den voirs(creven) willem(me)/
inden geba(n)nen gedinge mit rechte een bescr(even)/
aensprake gaf gelijc hij begheerde ende/
onse(n) voirs(creven) lieve(n) hee(re)n hom gep(rese)neert hadde(n)/
welke voirs(creven) aensprake de voirs(creven) willem/
ontfinck ende beg(er)de d(air)af copie en(de) dach van/
beraet ten naisten genechte in xiiii daigen/
d(air)nae want de aensprake c(ri)mineelijck(e) was/
en(de) beg(er)d(en) d(air)op vand(en) richt(er) gemaent te hebben(e)/
d(air)hij nae manisse des richt(er)s met vo(n)nisse/
der scepen(en) van eyndoven en(de) met rechte/
toegewesen wert sijn voirs(creven) beraet ten/
naisten genechte en(de) die copie der ae(n)spraken/
te hebben(e) dat hem alsoe gesciedde Alsoe/
sijn die vrinden des voirs(creven) willems ten/
naiste(n) genechte in xiiii dagen d(air)nae comen/
metter stadt bode en(de) br(ieven) van loeven(e) nae inhoud(en)/
der selver stadt br(ieven) verbieden(de) den scouth(eyt) van/
manen en(de) den scepen(en) van wijsen over den/
voirs(ceven) willem(me) niet tege(n)staen(de) dat de voirs(creven)/
willem ald(air) in rechte getreden was en(de)/
sijn voirs(creven) broeders ald(air) voir hem rechts/
begheerden v(er)sochten en(de) geloefden ten eynde/
vander saken te verwachten en(de) tghewijsde/
d(air)af te voldoene ende des torconden hebben
//
wij onse segelen hier aen gehangen gedaen/
tweyntich dage in nove(m)bri duysentvierhond(er)t/
negen ende negentich ja(r)e Ende oic eenen/
scepen(en) brief van obligatien der selver scepen(en)/
van eyndoven voirs(creven) d(air)af de tenue(r) h(ier)nae volght/
Wij pet(er) janssone van aldenhoven ende ad(ri)aen/
jan plattijnhouwers soen scepen(en) in eyndoven tuyge(n)/
onder onsen segele(n) dat voir ons comen es jan van/
arckell rentmeest(er) mijns liefs he(re)n des greven van/
bueren (et)c(etera) in sijnre heerlich(eit) van craendonck met/
pete(re)n en(de) jannen gebroede(re)n kinde(re)n wilneer wille(m)/
doernkens en(de) seyden dat willem soen wilneer/
willem doernkens met uuytgerecten vinge(re)n op/
kraendonck ten heyligen gesworen en(de) geloeft/
heeft op hom en(de) op allen sijn gueden hebben(de)/
en(de) v(er)crigen(de) dat hij mijne(n) voirs(creven) lieven hee(re)n in/
sijnre stadt en(de) dingbancken van eyndoven ald(air)/
te rechte te staen trecht te verwachten en(de) tgewijsde/
te voldoene van alle des gheens dat m(ijn) lieff/
hee(re) voirs(creven) oft sijne officie(re)n den voirs(creven) willem(me)/
met rechte aenspreken Ende d(air) hij vanden wet/
houders der stadt van eyndove(n) oft van honnen/
hoofde in geweesen ofte gecondempneert sall/
wordden te voldoene Ende oft de voirs(creven) willem/
des rechts van desen inder dingbancken tot eyndove(n)/
niet en verwachte noch tgewijsde d(air)af niet/
en voldede soe geloven d(air)voir de voirs(creven) pet(er)/
en(de) jan doernkens des voirs(creven) willems bruedere(n)/
op hon en(de) op allen honne gueden den voirs(creven)/
will(el)men honnen broed(er) alsoe en(de) in dien te/
hebben(e) te voldoene in alle manie(re)n gelijc h(ier) voirs(creven)/
is ofte selfs in honnen p(er)sonen en(de) gueden d(air)voir/
in te staen en(de) te voldoen van alles dair de voirs(creven)/
willem honne broed(er) van desen in gewesen en(de) met/
recht in gecondempneert sal wordden Gedaen twee
//
daige in nove(m)bri duysent vierhondert negen/
en(de) negentich jair Ende die geexhibeert en(de)/
gelesen zijnde heeft de voirs(creven) scouth(eyt) gesustineert/
datmen niet bevi(n)den en soude dat willem/
doernkens poirte(r) e(n)nige porterie geallig(er)t hadde/
ten tijde van sijne(n) aentaste voe(r) oft nae wair/
bij hij hoepte nad(en) voirs(creven) voir geschieniss(en) ind(en)/
certificatie(n) en(de) ande(re) scepen(en) br(ieven) van endoven/
begrepen dat de voirs(creven) poirte(r) tot eyndoven/
voirs(creven) soude sijn gere(n)voyeert hem des gedragen(de)/
totten rechte p(rese)nte(re)nde de selve scouth(eyt) inden/
name als voe(r) de selve pointen te thoenen(e)/
opdats behoefde ende de selve mett(er) voirs(creven)/
c(er)ificatien en(de) ande(re) br(ieven) niet te vreden en wa(r)en/
en(de) altijt metten mi(n)sten d(air) hij in rechte [mede] soude/
moegen lijden D(air)op de poirte(r) hem v(er)ant/
werden(de) heeft gesustineert t(er) (contra)rien te kynnen/
geven(de) hoe ende in wat manie(re)n sij met/
hem o(m)megegaen hadden int vangen en(de) ewech/
vue(re)n dair hij bij sijns brueders ackerlud(en) was/
int velt en(de) hoe dat sij hem ewech vuerden sond(er)/
trecht vand(er) banck ten v(er)sueke van sijne(n) vrinden/
ald(air) te willen doen ende hoe dat hij sijnder/
porterie(n) noit afgegaen en was noch in rechte/
gehecht hoe wel zijn vrinden hem gevangen/
sijnde e(n)nige geluften voe(r) hem mochten hebben/
gedaen dair hij noch bij noch nae over geweest/
en hadde hopen(de) dat hem die hanteri(n)ge egheen acht(er)deel dragen en soude noch sculdich en wa(r)e/
te dragen(e) (con)cluderen(de) t(er) (contra)rien vanden voirnemen(e)/
des voirs(creven) scouth(eyt) te weten(e) dat in gevalle hij/
hem e(n)nichssins betijden woude c(ri)minelijc oft/
civilijc int pri(n)cipael van e(n)nig(en) saken/
die de selve scouth(eyt) inden name als voe(r)/
hem oft zijnen borgen soude willen opleggen/
dat hij dat sculdich soude zijn alh(ier) te doene
//
hem des gedragen(de) totten rechte Dair tegen/
de p(ro)cur(eur)s des he(re)n van ijselsteyn voirs(creven) r(e)plice(re)nde/
tendeerde altijt tot sijnen voirnemen(e) van sijnder/
voirs(creven) conclusien Ende de voirs(creven) poirte(r) altijt/
t(er) (contra)rien p(rese)nte(re)nde de selve poirte(r) de pointen/
bij hem geallig(er)t oick te thoon(en) ende altijt metten/
mi(n)sten dair hij mede lijden mochte in rechte/
soe v(er)re dat de scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers de/
voirs(creven) p(ar)tien in w(er)sijden tot hue(re)n thoene hebben/
gewesen met hue(re)n vo(n)nisse tot eene(n) seke(re)n gelegen(en)/
daige bij p(ar)tien d(air)toe genomen Ald(air) de voirs(creven)/
aenlegge(r) gethoent heeft seke(re) pointen in seke(re)/
sijne int(er)rogator(ien) begrepen die h(ier) nae volgen/
metter depositien vand(en) p(er)soenen d(air)inne staen(de)/
ende de voirs(creven) verweerde(r) heeft insgelijcx/
ov(er)gegeven div(er)se ar(ticu)[len] bij manie(re)n van int(er)ro/
gatorien d(air)af de tenue(r) als voe(r) h(ier)nae oick/
volght ende des d(air)op gedeponeert is bijd(en)/
p(er)soene(n) d(air)op staende/
Int(er)rogatorien godev(ar)t hondert scellincx/
als p(ro)cur(eur) he(re)n frederix greve van bueren/
hee(re) van ijselsteyn (et)c(etera) en(de) van crane(n)donck/
ridder aenlegge(r) tegen willem(me) doernke(n)s/
poirte(r) van des(er) stadt verwerde(r) (et)c(etera)/
Inden yersten begheert de voirs(creven) p(ro)cur(eur) gemaent/
gemaent te hebben(e) ludolfve luccasone diericke/
vanden berghe ad(ri)ane jans plattijnhouwerssone/
en(de) pete(re)n van aldenhove(n) oft zij niet en zijn/
scepen(en) inder stadt en(de) banck tot eyndoven de/
voirs(creven) p(er)sone(n) hebben tvoirs(creven) ar(tik)[el] geaffirmeert/
alsoet staet/
Item beg(er)t de voirs(creven) p(ro)cur(eur) gevisiteert te hebben(e)/
en(de) gelesen eene c(er)tificatie met vie(r) segelen besegelt/
en(de) den selven scepen(en) gemaent te hebben(e)
//
oft hen niet kynlijck en es dat alle stucken/
geschiet zijn inder selver maten de selve c(er)tifica(ti)[e]/
begrijpt de voirs(creven) getuygen hebben tvoirs(creven)/
ar(tik)[el] geaff(ir)meert alsoet steet/
Item beg(er)t noch insgelijcx gevisiteert en(de) den/
selve(n) scepen(en) gelesen te hebben(e) eene(n) scepen(en)/
brief van eyndoven en(de) den selven scepen(en) gemae(n)t/
oft zij dien brief houden voe(r) aucte(n)tijck It(em)/
alle de voirs(creven) getuygen hebben geaff(ir)meert dat/
zij den brief houden voe(r) auctentijck ende de/
twee clee(re)n dat zij over den selve(n) brief geweest/
hebben/
Item den selve(n) scepen(en) van eyndoven oft hen/
niet kynlijc en es dat den voirs(creven) scepen(en) br(ieven)/
geloeft es bijden p(er)soene(n) d(air)inne begrepen sond(er)/
dat de selve p(er)soenen met e(n)nigen bedwange/
fortsen oft gewonde dat gedaen hebben mair/
hebben dat gedaen huers goets moets wille(n)/
de twee scepen(en) die over de geloefte gestaen/
hebben hebben gecleert dat ombedwonghen/
de geloefte voir hen es gesciet/
Item den selven oft de voirs(creven) willem doernke(n)s/
oyt voe(r) oft nae vermaent heeft oft gealligeert/
de porterie van deser stadt Alle de voirs(creven)/
getuygen hebben geaff(ir)meert tvoirs(creven) ar(tik)[el] alsoet/
steet/
Int(er)rogatorien willems dornkens/
poirt(er)s van lov(en) verweerde(r) tegen den/
hee(re) van ysselsteijn oft sijne(n) scoutheyt/
teyndoven aenlegge(r)/
Ierst om deswille dat de hee(re) van ijselsteyn zoe/
heetelijck tendeert om te hebben(e) tre(n)voy dwelc/
(contra)rie der heerlijch(eit) mijns gened(ichs) he(re)n en(de) der goeder/
stadt recht van loeven(e) es gefundeert hoe
//
wel nochtans de questie tot nochtoe niet voirde(r)/
gerust en heeft noch en rust Soe es van ov(er)/
slage de voirs(creven) willem verweerde(r) te vreden datme(n)/
mane janne steve(n)s en(de) janne plattij(n)houwers dwese(n)/
en(de) manie(re) hoe heyn van ha(m)me te diertijt diene(r)/
m(ijns) he(re)n van ijselsteyn wel bij drancke zijnde den voirs(creven)/
willem(me) van acht(er) omslagen heeft ende soe tsamen/
neder ter eerden gevallen sijn sonder e(n)nige kijfelijke/
woirden tsamen te hebben(e) Ende oft de selve willem/
niet en ghinck goets moets wille(n) metten selven/
diene(r) ende oft hij willem dair yema(n)de stiete sloech/
oft quetste ende oft willem d(air)nae niet en v(er)nueghde/
sijnd(er) p(ar)tien tpri(n)cipael en(de) den dienae(r) sijn costen/
jan stevens cleert op dit yerste ar(tik)[el] dat de diene(r)/
willem(me) geva(n)gen nam van acht(er) en(de) dat zij vielen/
en(de) worstelden mair en weet van egheen(e) quaden/
woirden anders dan dat willem seyt laet my/
op staen ic wil g(er)ne geva(n)gen gaen mair vand(en)/
vernuegen(e) vand(en) pri(n)cipale(n) en(de) costen en weet/
hij niet jan plattijnhouwe(r) aff(ir)meert tvoirs(creven)/
ar(tik)[el] gelijc de voirs(creven) jan steeve(n)s geseet heeft/
desgelijcx salmen manen tvoirs(creven) ar(tik)[el] den voirs(creven)/
heynen van ha(m)me oft hem willem inden ae(n)tast/
geslagen gestoten oft gequetst heeft oft e(n)nige/
kijfelijcke woirden gegeven op dit voirs(creven)/
ar(tik)[el] cleert henr(ic) van ha(m)me dat inden ae(n)tast/
bij hem gedaen willem hem die tuyght t(er) eerden/
wierp ende dat hem dande(r) dieners te baten/
moesten comen mair vanden quetsen oft/
quaden woirden en weten zij niet/
Item men sal manen pete(re)n yngelants dienae(r)/
mijns he(re)n van ijselsteyn tot eyndhoven oft hem/
niet kynlijck en es dat hij als dienae(r) comen/
es met eene(n) van m(ijns) he(re)n van yselsten knechten/
aenden voirs(creven) willem(me) doernkens dair hij bij/
sijns brueders ackerliede was opt velt hem
//
seggende ghij willem ghij moet comen tot/
eyndoven om getuygenisse te dragen vanden/
clercke die d(air) gequetst es hem alsoe ewech/
leydende tot eyndoven in een h(er)berge tot zijnd(er)/
sust(er) huys Op dit voirs(creven) ar(tik)[el] heeft pet(er) gecleert/
dat willem doernkens met hem gegaen is/
mi(n)lijck tot sijnd(er) sust(er) huys om met eene(n) man/
te spreken(e) mair dat hij met hem ghinck/
om getugenisse te dragen over eene(n) clerck/
d(air) en weet hij die tuyght niet af ende dat/
dit geschiedde tot pet(er)s v(er)sueke dat willem doernke(n)s/
met hem ghinck/
Item den selven ende oick willem(me) vanden/
berge ende le(m)men maes salmen vragen/
oft zij niet d(air) bij en wa(r)en dair de dienae(re)n/
mijns he(re)n van ysselsteyn voirs(creven) den voirs(creven)/
willem(me) wed(er)om van dair ewech leydden/
tot pet(er)s van rode huys ende dat de selve/
dienae(re)n hen ald(air) ghingen wapen(en) en(de) dat/
zij ald(air) t(er) stont deden comen een p(er)t d(air)op/
zij den selven willem(me) trotsten vue(re)nde den selve(n)/
van dair te crane(n)donck opt huys Op dit/
voirs(creven) point cleert pet(er) yngelra(m)s dat hem/
kynlijc es dat willem quam ten huyse/
pet(er)s van rode metten dieners mair tsurpl(us)/
vand(en) ar(tic)[le] en weet hij die tuyght niet/
willem vand(en) berge cleert dat tvoirs(creven) ar(tik)[el]/
hem kynlijc es le(m)men maes aff(ir)meert/
oick dat hij sach dat zij den poirte(r) leydd(en)/
totten huyse pet(er)s van rode en(de) dat zijt(er) nad(er)/
hant ewech vuerden tot crane(n)donck te p(er)de/
Item men sal mane(n) diericken vand(en) berge ludolfve/
lucassone ad(ri)ane de plattij(n)make(re) en(de) janne/
van acht alle vie(r) nu scepen(en) tot eyndoven/
en(de) oick den voirs(creven) willem(me) vand(en) berge en(de) le(m)men/
maes oft hen niet kynlijck en es dat int/
wechvue(re)n uuyter stadt van eyndoven de vrinde(n)
//
desselfs willems ald(air) quame(n) met vier scepen(en)/
roepen(de) en(de) bege(re)nde datme(n) den selven willem(me)/
der stadt recht dade van eyndoven oft dat zijte(n)/
mochten verborgen voir duysent gulden(en) en(de) voir/
de vroente ende dat hen dat niet gebue(re)n en/
mochte mair dat zijten d(air)enboven ewech vuerden/
te crane(n)donck voirs(creven) als voe(r) dierick vand(en)/
bergge ad(ri)aen de plattij(n)make(re) affirme(re)n tvoirs(creven)/
ar(tik)[el] alsoet steet jan van acht aff(ir)meert oic/
tvoirs(creven) ar(tik)[el] mair en weet niet wair hij/
gevuert wert willem vand(en) berge seet dat/
hij dair niet bij en was dair de vrinden/
trecht van eyndoven versochten en(de) en weet/
niet wair hij gevuert werdt mer heeft/
den poirte(r) sien uuytvue(re)n le(m)men maes/
cleert dat hij gehoirt heeft datten de vrinden/
te rechte yesschen ende heeft den poirte(r)/
sien uuytvue(re)n mair en weet niet wair hij/
gevuert wert/
Item den selven le(m)men maes salmen vragen oft/
hem niet kynlijc en es dat hij int wech vue(re)n/
navolghde ende dat mijns he(re)n van ysselsteyn/
dienae(re)n hem die tuyght alsdoen eene(n) geladen(en)/
boge met eene(n) pijle voir zijn borst hielden/
om hem te doerschieten om deswille dat hij nae /
volghde Op dit voirs(creven) ar(tik)[el] cleert de voirs(creven)/
le(m)men maes dat hij den boge hiel op sijn hertte/
mair en weet niet oft hij schieten woude en(de)/
hiet hem die tuyght wed(er) o(m)me gaen/
Item men sal manen den voirs(creven) ludolve lucassone/
en(de) ad(ri)ane de plattij(n)make(re) beide als scepen(en) van/
eyndoven ende willem(me) jans van strijpt oft zij/
vand(en) borg(er)meeste(re)n van eyndoven en(de) mette(n) vrinden/
des voirs(creven) willems des ande(re)n daighs smorgens/
vroech niet en volghden den voirs(creven) willem(me) te/
crane(n)donck w(er)t dair hij gevuert was als voe(r)
//
om te vernemen wes mijn hee(re) van ijsselsteyn/
den selven poirte(r) bethijden wouden en(de) oft hijten/
woude laten verborgen oft hem te rechte stellen/
de voirs(creven) getuygen hebben tvoirs(creven) ar(tik)[el] gecleert/
alsoet steet/
Den selven oft hen niet kynlijc en es dat zij/
die tuygen aen mijne(n) hee(re) van yselsteyn alsdoen/
begheerden ende versochten datmen nae inhoudt/
der stadt p(ri)vilegien van eyndoven den voirs(creven) willem(me)/
ontslaen soude ende teyndoven te rechte bringen/
p(rese)nte(re)nde den selven te verborghen Ende dat/
mijn hee(re) doen seyde ic wil my d(air)op beraden/
ende oft mijn hee(re) dair nae niet en gaf voir/
sijn antw(er)de seggen(de) soe v(er)re willem ten heylige(n)/
swe(re)n wilt den hee(re) van crane(n)donck oft zijne(n) officie(re)n/
te rechte te staene inde banck van eyndoven/
en(de) trecht ten ynde te verwachten en(de) tgewijsde/
te voldoene van tgene des ic oft mijn officie(re)n/
hem sullen moegen bethijden ende oft willem/
d(air)inne gebreckelijc wa(r)e ende tselve alsoe niet/
en volvuerde dat de vrinden desselfs wille(m)s/
dan vallen souden aenden hee(re) van crane(n)donck/
in een pene van dusent rinsg(ulden) soe v(er)re de/
selve willem bevonden wordde co(n)trarie zijne(n)/
eede gedaen te hebben(e) Ende dat de/
vrinden desselfs willems hen d(air)op [als] doen/
berieden ende dat pet(er) doernkens wille(m)s/
brueder selve voir een antw(or)de gaff m(ijns)/
hee(re) voirs(creven) in p(rese)ntien van hen die tuygen/
dat hij ende sijn brueder gherne borge(n) bliven/
wouden voe(r) hue(re)n brued(er) die inden diefstoc/
zwairlijc geva(n)gen lack den welken zij/
sien noch spreken en mochten voe(r) de so(m)me/
van duysent rinsgulden(en) behalven dat zij mette(n)/
man wed(er) te leve(re)n altijt mochten gestaen
//
soe sculdich ende soe onsculdich als hij op die/
ure was oft oic voir tgene des mijn hee(re)/
met rechte op hem soude co(n)nen gewynnen/
Ende dat mijn hee(re) van ijsselsteyn doen seyde/
als ghij d(air)inne soudt willen res(er)ve(re)n e(n)nich/
behalven soe willicken dan selve bringen/
voir sijn porte oft te bossche oft teyndoven /
seggende voirts ic sal dese poirters soe uuyt/
richten ende ic soude hem soe saen sijnen/
half af slaen als ic die smicke oft ketsore/
ewech worpen soude ende dat zij die tuygen/
metten vrinden des voirs(creven) willems alsoe van/
dair schieden laten(de) ald(air) den voirs(creven) willem(me)/
den geva(n)gen(e) sonder den selven willem(me) ald(air)/
gesien oft gesproken te hebbene Op dit/
voirs(creven) ar(tik)[el] cleert ludolf lucass(one) dat hem/
kynlijc es dat hij metten ande(re)n getogen is/
bij mijne(n) hee(re) van yselsteyn om te v(er)sueken(e)/
nae inhoudt dartikel ende dat mijn hee(re)/
hem p(rese)nteerde trecht van eyndoven oft eld(er)s/
dairt hen geliefde te bruessele loeven(e) oft eld(er)s/
mair vanden surplus inden voirs(creven) ar(tic)[le] begrepe(n)/
en weet hij niet en weet oic niet hoe die/
poirte(r) geva(n)gen sat ad(ri)aen de plattij(n)make(re) aff(ir)meert/
tvoirs(creven) ar(tik)[el] gelijc de voirs(creven) ludolf lucassone/
ged(aen) heeft ende dat mijn hee(re) hem trecht /
p(rese)nteerde als voe(r) den vrinden ende dat/
mijn hee(re) oic seyt onder dander worden/
de poirte(r) mocht soe vele mesdaen hebben/
hij soude hem sijne(n) hals doen afhouwen/
willem jans aff(ir)meert tvoirs(creven) ar(tik)[el] gelijck/
de voirs(creven) ad(ri)aen de plattijnmake(re) mair en/
weet niet hoe dat de poirte(r) geva(n)gen sat/
Den selven oft hen niet kynlijc en es dat/
te dier tijt de scerp cock oft hangdieff
//
aldair opt huys te cranendonck oic was/
op dit voirs(creven) ar(tik)[el] cleert ludolf datmen/
seyt dat hij dair was mair en saighs/
niet Ad(ri)aen seet dat hem een gewesen/
was diemen seyt dat de scerp cock was/
mair hij en kindes te dier tijt niet wille(m)/
jans hoerdet ald(air) seggen dat de scerp cock/
dair was mair en kyndes niet/
Item den selven oft hen niet kynlijc en es/
dats corts dair nae een geheeten jan van/
erckele die facteur en(de) rintm(eeste)r es mijns/
he(re)n van ijsselsteyn voirs(creven) es gecomen tot/
eyndoven bijde vrinde des voirs(creven) willems/
bringende met hem een cedulle me(n)tie/
makende hoe de voirs(creven) willem hem v(er)bonden/
hadde dwelc alsoe nochtans niet en was/
geschiet bege(re)nde de selve cedulle hier/
gelesen te wordden(e) in manie(re)n van int(er)rogatorie(n)/
d(air)af de tenue(r) hier nae volght willem/
soen willneer willem doernkens heeft met/
uuytgereycten vinge(re)n ten heyligen gesworen/
en(de) geloeft op hem en(de) op allen sijn gueden/
hebben(de) ende v(er)crijgen(de) dat hij mijne(n) lieven/
hee(re)n van yselsteyn in sijnre stadt en(de) ding/
bancken van eyndoven ald(air) te recht te staen/
trecht te verwachten en(de) tgewijsde te voldoene/
van alle des gheens dat my lief hee(re) voirs(creven)/
oft sijne officie(re)n den voirs(creven) willem(me) met/
rechte aen spreken Ende dair hij vanden/
wethouders der stadt van eyndoeven ofte/
van ho(n)nen hoofde in gewesen oft geco(n)de(m)p/
niert sal werden te voldoene Ende oft/
de voirs(creven) willem des rechts van desen inder/
dingbancken tot eyndoven niet en verwachte/
noch tgewijsde d(air)af niet en voldede soe
//
geloven dair voir peter ende jan doernkens/
des voirs(creven) willems broede(re)n op hen en(de) op huer/
goeden den voirs(creven) willem(me) hue(re)n bruede(r) also/
en(de) in dien te hebben(e) te voldoene in alle/
manie(re)n gelijc h(ier) voirs(creven) es ofte selffs in ho(n)nen/
p(er)sonen en(de) gueden d(air) voir in te staen ende te/
voldoene van alles dair de voirs(creven) willem/
hen broed(er) van desen in gewesen en(de) met/
recht in condempneert sal wordden Testes/
peter van aldenhove(n) ende ad(ri)aen plattij(n)houwers/
act(um) ii daige in nove(m)bri a(n)no (et)c(etera) xcix Ende/
d(air)entinden salmen vragen den scepen(en) inde/
selve cedulle geruert te weten(e) pete(re)n van/
aldenhove(n) en(de) ad(ri)ane plattijnhouwers oft/
hen niet wel kynlijc en es dat de voirs(creven)/
willem doer(n)kens noyt alsmen van sijnen/
tractate gesproken heeft dair bij noch aen/
geweest en heeft voe(r) noch nae mair dat/
die spraken altijt geschiet sijn geweest buten/
willems weten(e) oft consente en(de) sonder sijnen/
bijsijne ende besundert dair de voirs(creven) cedulle/
gemaict soude zijn d(air)uuyt schijnt dat willem/
den eedt gedaen soude hebben op dit voirs(creven)/
point cleert ad(ri)aen de plattijnmake(re) dat hem/
niet kynlijc en is dat die van erkele e(n)nige/
cedulle ald(air) bracht heeft alst dar(tik)[el] ruert/
mair blijft bijd(en) scep(enen) br(ieven) d(air)af gemaict/
ludolf ende willem tans en weten vand(en)/
inhouden vanden ar(tic)[le] niet te spreken peter/
van alde(n)hoven seet sonder op de cele te letten(e)/
dat hem niet kynlijc en es dat willem d(air)bij/
dair bij geweest soude hebben dairt tractaet/
gebuerde oft tgelufte geschiedde oft den eedt
//
It(em) den selven salmen vragen oft hen niet /
kynlijc en es dat als jan van erckele/
den vrinden des voirs(creven) willems ae(n)socht/
borge te bliven nae inhoudt der voirs(creven) cedulle(n)/
nae inhoudt der voirs(creven) cedullen dat peter/
doernkens willems brueder doen d(air)op seyde/
totten selven janne van erkele h(er) rintmeest(er)/
het schijnt dat mijn brued(er) dit ten heyligen/
gesworen soude hebben nae dat die cedulle/
sprect hoe soude dat comen dat hij dat gedaen/
soude hebben want hij sit te crane(n)donck/
alnoch gevangen ende dat jan van erckele/
doen d(air)op seyde hij saelt doen te crane(n)donck/
en(de) hier oick dwelc alnoch niet geschiet en/
es seggende doen de selve rintm(eeste)r soe/
verre ghij dit niet doen en wilt soe/
laet dan uwe(n) brued(er) ald(air) geva(n)gen sitten uten/
welken de selve vrinden gecomen zijn inder/
geluften soe de voirs(creven) cedule begrijpt en(de)/
niet de voirs(creven) willem Op dit voirs(creven) ar(tik)[el]/
cle(re)n beyde de voirs(creven) getuygen scepen(en) te weten(e)/
ad(ri)aen en(de) ludolf [vacat] dat zij d(air)bij/
geweest zijn dair de gelufte gebuerde mair/
vanden woirden int ar(tik)[el] geruert d(air)af en/
weten sij niet/
Item den wethoude(re)n van eyndoven salmen/
vragen oft hen niet kynlijc en es dat mits/
der voirs(creven) geluften bijden vrinden gedaen als/
voe(r) de voirs(creven) willem ontslagen es geweest/
ende dat de selve vrinden den selven/
willem(me) bracht hebben voir die vierschare/
teyndoven ende dat de casteleyn hem ald(air)/
een aensprake gedaen heeft uuyt eenen
//
gescrifte oft cedulle(n) dair uuyt hij die aen/
sprake las ende als hij sijn conclusie vander/
selver aenspraken gemaict hadde dat alsdoen/
de voirs(creven) willem beg(er)de van dien gesc(ri)fte/
oft cedulle(n) vand(en) aenspraken te hebben/
een copie en(de) sijn beraet van xiiii daighen/
om ten selven daige d(air)op tantw(er)den soe/
sijnen raidt gedragen soude Dit voirs(creven)/
ar(tik)[el] heeft de wed(er)p(ar)tie vand(en) poirte(r) bekint/
alsoet steet/
Den selven oft hen niet kinlijck en es dat/
de voirs(creven) casteleyn weyg(er)de den voirs(creven) willem(me)/
die copie en(de) beraet te hebben(e) Ende dat wille(m)/
voirs(creven) d(air)tegen hoepte ende sustineerde met vo(n)nisse/
d(air)toe te comen ende dat de scepen(en) des alsoe/
gemaent w(er)den ende dat de scepen(en) alsdoen wesen/
voir een vo(n)nisse dat willem die cop(ie) hebben/
soude en(de) xiiii dagen voir sijn beraet dit/
ar(tik)[el] voirs(creven) heeft de wed(er)p(ar)tie vand(en) poirte(r) als/
voe(r) bekint/
Den selven scepen(en) salmen vragen oft zij e(n)nichss(ins)/
indinckich zijn soe bij huer(er) me(m)orien soe bij/
auc(ten)tijk(en) reg(ist)ren dat bij hen des(en) materien aen/
gaende e(n)nige ande(re) acten oft vo(n)nissen gesciet/
oft gewesen zijn geweest Op dit voirs(creven)/
ar(tik)[el] cle(re)n de scepen(en) dat sindert dat den br(ieven)/
vand(er) stadt van loeven(e) comen es d(air) egheen/
vo(n)nissen gegaen en sijn oft yet voird(er) gep(ro)cedeert/
is geweest/
Den selven oft hen niet kynlijck en es dat ten/
voirs(creven) daige van xiiii daigen de voirs(creven)/
willem heeft gesonden met eene(n) bode der stadt
//
van loeven(e) eene(n) brieff vand(er) selver stadt/
inhouden(de) hoe de selve willem poirte(r) was van/
loeven(e) en(de) van sijne(n) halse have(n) en(de) allen p(er)so(n)/
nelen actien te rechte behoirde inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) en(de) nerge(re)ns/
els ende dat alsoe de scouth(eyt) hem v(er)dragen/
soude van manen(e) en(de) de scepen(en) van wijsen(e)/
dit voirs(creven) ar(tik)[el] heeft de wed(er)p(ar)tie vanden/
poirte(r) bekint alsoe steet/
Den selven wethoude(re)n salmen vragen oft/
zij oyt gehoirt oft geweten hebben dat/
bynnen des(er) handelingen voirs(creven) de voirs(creven)/
willem doernkens oyt van zijnd(er) porterien/
ger(e)nu(n)cieert oft dier afgegaen is geweest/
in e(n)niger manie(re)n ende oft zij d(air) bij/
oft over geweest hebben dair de selve/
willem in des(er) saken e(n)nigen eedt oft gelufte/
gedaen soude hebben op dit voirs(creven) ar(tik)[el]/
hebben de voirs(creven) wethoude(re)n gecleert dat/
hen niet kynlijck en es dat willem doirke(n)s/
e(n)nige r(e)nu(n)tiatie gedaen heeft gelufte oft/
eedt Naed(en) welken p(ar)tien in w(er)sijd(en)/
geconcludeert hebbende elck tot sijnd(er)/
meyni(n)gen Es gewesen bijden scepen(en)/
van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers dat de p(ro)cur(eur)/
vanden hee(re) van yselsteyn voirs(creven) met sijnen/
renvoye verdoelt is mair gelieft hen/
den poirte(r) alhier aen te spreken(e) dat hij/
dat doen mach act(um) in scampno p(rese)ntib[(us)]/
om(n)ib[(us)] scabinis februarii xx[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt