SAL7393, Act: R°34.2-R°35.1 (68 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°34.2-R°35.1  
Act
Date: 1499-07-30

Transcription

2018-11-06 by helga peeters
Item peter boschman briede(r) heeft gevolght met/
daige ende daigs rechte voir x mudde(n) corens/
erfpachts en(de) vier crone(n) erff(elijck) op thof en(de) de goede/
van blidenberge metten toebehoirten die de selve/
pet(er) d(aer)op met div(er)sen v(er)crige en(de) scepen(en) br(ieven) van loeven(en)/
houden(de) es nae begrijp van zijne(n) brieve(n) en(de) die/
dageme(n)ten geco(n)tinueert totten derden van rechte/
en(de) den vierd(en) van gr(ati)en incluys soe datt(er) niet/
meer en rest dan de guedinge vand(en) selven/
uutdage(ne) Ende alsoe v(er)re willem le(m)mens den/
selven pete(re)n betaelt en(de) voldoet alle de pointen/
nae bescr(even) ende elc besund(er)t soe hij oic geloeft
//
heeft hem te voldoen(e) yerst de x mudde(n) rox/
en(de) vier croenen voirs(creven) d(aer) hij gelijc voe(r) voir/
gedaeght heeft ende d(aer)enboven voldoet ende/
pete(re)n lost van alsulken ix rijders aend(en) heylige(n)/
geest van loeven(en) van drie jae(re)n gevallen op de/
selve goede d(aer)voe(r) pet(er) gesproken heeft ende/
noch drie rins gulden(en) erffelijck aenden heylige(n)/
geest van s(en)[t] jacops met alle(n) coste(n) en(de) co(m)me(r)/
die met rechte d(aer)op gedaen zijn en(de) de selve/
willem oic afquijt en(de) leeght alsulken vier/
mudden rox erfpachts aen gerard(us) duys als de/
selve gerard(us) opde selve goede oic heffen(de) is/
d(aer) des voirs(creven) pet(er)s x mudden af jong(er) bekint/
sijn oft voir staen ende dat hij thof stelle ende/
houde in r(e)p(ar)atie(n) te bete(re)n en(de) niet te erge(re)n ende/
dat hij pet(er) zijne(n) erfpacht van x mudde(n) corens/
en(de) rinte(n) van vier crone(n) erflijc hebbe en(de) behoude/
inden selve(n) rechte ende ouderdo(m)me alse zijn br(ieven)/
sijn geweest voe(r) den uuytdagen der selv(er) x mudde(n)/
rox en(de) vier cro(nen) erffelijc Ende dat willem dese/
betalinge en(de) lossinge aldus al doet en(de) voldoe ten/
lancsten bynne(n) acht daigen naistcomen(de) nae dat/
thof uuytgedaight is soe wille(m) dat oic geloeft/
heeft te doene en(de) elc besund(er)t Soe es pet(er)/
te vreden en(de) heeft ov(er)gegeven in dien gevalle/
en(de) and(er)s niet noch oick niet d(aer) nae en(de) op tvoldoe(ne)/
van al des voirs(creven) steet den selven willem(me)/
oft yeman(de) die hem gelieven sal de voirs(creven)/
uuytgedaigde goede opde voirco(m)me(re)n d(aer) uutgaen(de)/
en(de) [oec] op desselfs pet(er)s erfpacht van thien mudde(n)/
corens en(de) vier crone(n) erffel(ijck) tallen alsulke(n) rechte/
van ouderdo(m)me valdage(n) en(de) lossinge(n) alse de/
oude en(de) yerste brieve van dien begripen/
over te goeden allessins sonder pet(er)s cost ende/
oick den pellicaen quijt te scelden van allen/
den rechte actie(n) en(de) toeseggen dat hij d(aer) toe/
heeft van beleide oft and(er)s uuyt saken van
//
transpoirte vand(en) gelufte(n) van afquijte(n) der vier/
mudde(n) core(n)s erffelijck uuyte(n) xiiii mudde(n) erff(elijck)/
die die van s(en)[t(e)] claes b(er)ge op de selve goede van/
blidenb(er)ge plagen te hebben d(aer) af de vier nu/
houden(de) es de voirs(creven) gerardus ende dand(er) thien/
de voirs(creven) pet(er) boschman den selven pete(re)n and(er)ss(ins)/
and(er)s in zijne(n) voir rechte bliven(de) sond(er) d(aer)aen/
voird(er) te wynne(n) oft te verliesen dwelc al/
de voirs(creven) pet(er) aldus geco(n)senteert heeft te gescien/
voir zedele(re) cav(er)chon scepen(en) julii xii Ende d(aer) op/
volgde en(de) voldede de voirs(creven) pet(er) oft sijn p(ro)cur(eur)/
sijn leste wachte(n) van gr(ati)en op ten selven dach/
nae d(er) noenen ende metter so(n)nen cor(am) eisd(em)/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt