SAL7393, Act: R°38.3-R°40.1 (71 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°38.3-R°40.1  
Act
Date: 1499-08-05

Transcription

 by 
Item peter de briede(re) sone wijlen g(eer)ts in p(rese)ntia/
heeft genome(n) en(de) bekint genomen te hebben(e) tegen/
claese foelen als p(ro)cur(eur) ende inden name en(de) van/
wegen des p(re)laets van percke thoff desselfs/
geheete(n) thoff te he(re)ndale ende thoff te odevaers/
metten huysen schue(re)n wynnen(de) lande(n) beempd(en)/
weyen eeussele(n) en(de) allen ande(re)n hue(re)n toebehoirten/
gelijc tselve hof van he(re)ndale gehouden heeft jan/
van couthe(re) en(de) voir hem gheert de briede(re) met/
i(½) dach(mael) lants en(de) een boend(er) lants v(er)cregen tegen/
janne van boedenvlas ende oick tderdel van/
eene(n) boende(r) v(er)cregen tegen alijte(n) vissenaecx te/
houden te hebben en(de) te wynne(n) van half m(er)te/
a(n)no xcvii eenen t(er)mijn van negen jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel vervolgen(de)/
behalven dat de wyn oft mijn hee(re) sceyden moegen/
te zesse jae(re)n behoudelijc dat de ghene die sceyden/
sal willen den ande(re)n sculdich sal zijn tselve een half
//
jair te voe(re) te cu(n)digen Elcx jairs d(aer)enbynnen/
de voirs(creven) wynnen(de) lande om ende voe(r) lxiiii/
mudden ende dleste jair van sijne(n) t(er)mijne om/
lxvi mudde(n) rogs pag(abilis) (et)c(etera) der maten van loeven(en) wel bereyt met wa(n)ne en(de) vede(re)n alle jae(re) s(en)[te]/
andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen(e) ende te percke opden/
greynier oft te loeven(en) d(aer)t den abt gelieven sal/
te leve(re)n den selven p(re)late oft zijne(n) geco(m)mitteerd(e)/
den voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
Ende de voirs(creven) beemden ende eeusselen mette(n)/
eeussele(n) geheeten sbedijnsbroeck tcoeeussel de/
hellicht wynni(n)g(en) vand(en) beemd(en) van dutsele/
en(de) der weyen die tgodshuys v(er)cregen heeft/
tegen janne van velthe(m) ende oic mette(n) eussele/
geheete(n) den droegen borre die de voirs(creven) wy(n)ne/
den voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde met oic den/
beemd(en) en(de) weyen den hove tot odevaers toebeh(orende)/
genomen heeft metten goeden voirs(creven) om ende/
voe(r) xxviii rinsg(ulden) tsairs te lx pl(a)c(ken) tstuc Ende op/
dleste jair van zijne(n) t(er)mijne voirs(creven) om dertich/
gelijcke rinsg(ulden) sinte m(er)tens(mis)s[e] te bet(alen) oft bynne(n)/
meys d(aer) nae ombegrepen jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde den p(ro)cur(eur) vand(en) voirs(creven) godsh(uys) ten tijde wesen(de)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item sal de voirs(creven) wynne int voirs(creven)/
hoff halen alsoe vele berringen als mijne(n) hee(re)/
en(de) zijn huysgesyn d(aer) behoeven sal Ende insgelijcx/
alle ty(m)merhout savel steen leem ende stroo alsmen/
alsmen aen tvoirs(creven) hof behoeven sal alsoe v(er)re/
alsmen d(aer) gheen nyeuwe werck en maict Ende/
d(aer) voe(r) sal de voirs(creven) wynne sijn berri(n)ge van houte/
hebben op tgoet d(aer)men hem dat t(er) mi(n)ster scaden/
bewijsen sal Item sal de voirs(creven) wynne loffelijc/
en(de) wel bevreden zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde/
de wynnen(de) land(en) beempd(en) en(de) eeussele(n) en(de) alsoe/
tsijne(n) afsceyden(e) laten It(em) want mijn hee(re) voirs(creven)/
heeft doen ruyme(n) ende uuytroden den voirs(creven)
//
beempt geheeten sbedijnsbroeck d(aer) hij met houte/
gewassen was Soe es voir vorweerde dat de/
voirs(creven) wynne dien dan voirtane zijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde verwae(re)n sal alsoe dat thout d(aer) niet meer/
wassen en sal alsoet gedaen heeft It(em) sal de wy(n)ne/
alle de popele(re)n ende willegen verdroeght zij(n)de/
moegen afhouwe(n) en(de) voir elken v(er)droeghden/
sculdich zijn te setten twee leven(de) poten vanden/
selven arnde Item sal hij noch setten opde voirs(creven)/
goede jairlijcx xxv leven(de) poten het zijn popele(re)n/
oft willege(n) ende xxv alboemen diemen hem/
leve(re)n moet en(de) die sal hij moten bevreden/
tegen de beesten dat zij d(aer) gheen scade aen en sulle(n)/
doen It(em) mijn hee(re) sal jairlijcx int hoff mote(n) setten/
eene(n) lese(r) om doeft ald(aer) wassen(de) af te doene ende/
desgelijcx oic de wynne eene(n) lese(r) (et)c(etera) Ende de wyn/
sal mijns he(re)n hellicht d(aer)af moten leve(re)n te p(er)cke/
en(de) dand(er) hellicht sal de wyn hebben Item de/
wynne sal moegen afhouwe(n) alle verdroeghde ooft/
boemen ende d(aer)voe(r) setten twee leven(de) vand(en)/
selven arnde en(de) goeden sape ende die wel/
bevreden It(em) de wyn sal jairlijcx int hof v(er)decke(n)/
opde huysinge(n) vi[c] walme(re)n d(aer)af hij den wercluden/
den montcost geven sal ende mijn hee(re) de dachue(re)n/
latten yser ende and(er)ssins d(aer)toe behoeren(de) betalen/
Item de wynne sal de huysinge voirs(creven) houden van/
wande vand(er) und(er)ster rijckelen totter platen zijne(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende tsijne(n) afsceyden(e) die/
alsoe vast laten Item int dofhuys en sal de/
wynne gheenen sacht hebben and(er) dan hij sal/
moegen gebruycken de spinde ond(er) tdofhuys/
Item de wynne sal jairlijcx moten uuytroden al/
o(m)me d(aer)men hem bewijsen sal acht daigen ten/
meesten orbe(r) vanden eeussele(n) It(em) de wynne/
en sal gheen beesten opde bosschen des voirs(creven)/
godsh(uys) moegen laten gaen voe(r) dat den hauw
//
vier jair oudt is ende niet eer Item bevontme(n)/
dat op sgodsh(uys) goed(e) e(n)nigen mergel dien sal/
de wynne moten uuytgraven en(de) vue(re)n opde lande/
voirs(creven) dairt best behoeven sal ende en vintme(n)s/
d(aer) niet soe sal de wynne alle jae(re) mergelen/
een half boend(er) oft meer op dat hij can ende m(ijn)/
hee(re) sal den mergel opden cuyl betalen gelijc/
hij voirmaels gewoenlijc es geweest It(em) de/
wyn en sal van nyeman(de) anders e(n)nige lande/
bynne(n) sijne(n) t(er)mijne voirs(creven) moege(n) houden noch/
tvoirs(creven) hof yeman(de) and(er)s uuytgeven sonder/
m(ijns) he(re)n consente in al oft in deele It(em) de wyn/
sal jairlijcx moegen wynne(n) inde brake een/
boend(er) erwijte(n) sonder tsijne(n) lesten jae(re) als hij d(aer)/
uuyt sceyden sal ende niet meer en sal hij/
moegen hoervruchten It(em) de wyn sal de voirs(creven)/
voirs(creven) lande wynnen werve(n) ende meste(n) wel/
ende loffelijck gelijc regenoete(n) boven en(de) bened(en)/
zijne(n) t(er)mijn due(re)nde en(de) tzijne(n) afsceyden(e) laten/
soe hier nae volght te weten(e) den wint(er)/
art op vier getijdige voe(re)n besayet de stortte/
en(de) de brake eens o(m)me gedaen Ende jairlijcx/
sal hij den wint(er) art ov(er)mesten It(em) sal m(ijn) hee(re)/
ten leste(n) jae(re) moegen setten eene(n) saye(r) op cost/
des voirs(creven) wynnen en(de) de wyn sal d(aer) toe saetcore(n)/
leve(re)n Item de wyn sal gehouden zijn alle/
de wege aen tvoirs(creven) godshuys goede liggen(de)/
te maken(e) alsoe dat m(ijn) hee(re) dair bij gheen/
scade en lijde Ende oft den wynne e(n)nige/
scade gebuerde het wair van brande oft/
and(er)ssins vand(en) voirs(creven) godshuyse dat dan tgodsh(uys)/
hem die scade oprichten soude Ende oic desgel(ijcx)/
soe v(er)re den godsh(uys) e(n)nige scade gebuerde het/
wae(re) van brande oft and(er)ssins vand(en) voirs(creven) wy(n)ne/
oft den zijne(n) dat de wy(n)ne den godsh(uys) die scade oic/
oprichten sal It(em) sal de wynne voirs(creven) hebben/
drie jair lanck due(re)nde de thiende van libbeke
//
ende dair voe(r) sal de wynne jairlijcx bet(alen)/
elcx grains xxxvi mudden [en(de) te leve(re)n uts(upra) quol(ibet) ass(ecutu)[m]] Ende alle dese vorw(er)den cor(am) borch cav(er)chon augusti qui(n)ta
Contributors
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt