SAL7393, Act: R°416.2-R°417.1 (679 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°416.2-R°417.1  
Act
Date: 1500-06-17

Transcription

2021-01-24 by helga peeters
Vand(er) questien gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tussche(n) de gesworen(en) vand(en) cuypers raeymake(r)s scrij(n)makers/
ende draeyers a(m)bachte(n) bynnen des(er) stadt tegen/
pete(re)n de vissche(re) scepman aldair de voirs(creven) vanden/
a(m)bachte p(re)tendeerde(n) ende meynde(n) dat peet(er) alhier/
een huys hadde gelegen aende vischbrugge dair/
hij uuyt ende inne ghinck en(de) gehuert hadde/
ende logeerde als hij te loeven(e) comen(de) es met zijne(n)/
scepe en(de) d(air)uut ende inne ghinck met zijnd(er)/
werdi(n)nen als man ende wijff plege(n) te verkee(re)n/
ende dat sijn huysvr(ouwe) dair meestdeel met hue(re)n/
kinde(re)n woend(en) ende dat hij vreemde kinde(re) oft/
wissele van ande(re)n kinde(re)n tege(n) de sijne houden(de)/
was It(em) dat oec sijn huysvr(ouwe) voirs(creven) d(air)inne
//
int kinderbedde plach te liggen(e) ende dat deselve/
peet(er) hadde geweest meester vande(n) heylige(n) sac(ra)me(n)te/
vande(n) augustijne(n) hopende wair zij de voirs(creven)/
poente(n) gethoenen consten dat hij va(n) alsulken/
neeri(n)gen van berde en(de) ande(re)n goede dair hij/
mede o(m)meghinck ende alhier dede bri(n)gen/
van buten soude plegen der stadt recht en(de) betale(n)/
alsulke(n) onghelt van pontassijse(n) en(de) anderss(ins)/
als ande(re) vande(n) a(m)bachte gheven in dien/
dat tselve bert alhier bij hem afgeset werdt/
en(de) gemeten ende v(er)nacht en(de) alsoe int scep/
gedaen wordt dairtege(n) de voirs(creven) peeter/
de voirs(ceven) poente(n) ontki(n)nen(de) heeft geseet dat/
hij hem hielt ende houden(de) was voir poirte(r)/
der stadt van mechelen ende alhier egheen pri(n)cipale/
woeni(n)ghe en hadde hoe wel hij e(n)nich logijs/
alh(ier) hebbe(n) mochte comen(de) met zijne(n) scepe/
sijn neri(n)ghe doen(de) op en(de) ned(er)w(er)ts varen(de) hopen(de)/
alzoe dat hij metten selve(n) a(m)bachte de voirs(creven)/
lasten niet sculdich en wa(r)e te draghen oft/
te hulpe(n) dragen bij he(n) geheyscht de/
voirs(creven) geswoirne de contrarie sustine(re)nde mits/
den reden(en) voirs(creven) p(rese)nte(re)nde de selve poenten/
te thoenen dair bij vuegen(de) soe v(er)re dat/
niet geremedieert en wordde dat elkermalc/
de poirterie der stadt van mechele(n) alsoe ae(n)nemen/
soude en(de) alsoe hue(r) neeri(n)ge alhier doen zonder/
e(n)nich ongelt te willen betalen d(air)mede de/
stadt ende dambacht g(ro)telijck vercort souden/
wordden Ende nae dien de voirs(creven) vanden/
a(m)bachte tot hue(re)n thoene zijn gewese(n) genoech/
doen(de) blijcken ten daghe dair toe dienen(de) hue(r)/
voirs(creven) v(er)met ende nae dien de voirs(creven) peet(er)/
zeke(re) brieve(n) van c(er)tificatien heeft geexhibeert
//
vand(er) stadt van mechele(n) d(air)mede gec(er)tificeert werde/
dat hij hue(r) poirte(r) was en(de) int sceppers ambacht/
ende ondersete vand(er) p(ro)chien van ons(er) liev(er) vrouwen/
ald(air) heeft de selve peet(er) altijt t(er) (con)trarien/
gep(er)sisteert alh(ier) van enigen ongelde datme(n) hem/
alhier soude moege(n) heisschen(de) zijn als ande(re) ingeseten(en)/
o(n)gehouden te zijne es op al int la(n)ghe gelet bijde(n)/
voirs(creven) raide uutgesproke(n) ende get(er)mineert voe(r) recht/
genoech bevi(n)den(de) dat tselve gedrage(n) soude in g(ro)ten/
fraude(n) en(de) acht(er)deele als voe(r) en(de) dat eene gefingeerde/
maniere was die in dien bij hem wordde gehouden/
dat deselve peet(er) de vissche(re) verdoelt es/
hen te gene(re)n in dien mett(er) voirs(creven) vrijheit/
mair sculdich zal zijn de voirs(creven) pontpe(n)ni(n)gen/
d(air) questie af es en(de) ande(re)n o(n)gelde te betalene/
gelijc ande(re)n ingeseten(en) den voirs(creven) ambachte/
in desen alleene hem geres(er)veert dat hij hem/
metter voirs(creven) poirterien bute(n) vae(re)nde oft/
verke(re)nde tegen der stadt schult oft hue(r)/
creditue(re)n in live ende goeden soud(en) anderss(ins)/
der stadt alhier kee(re)nde ende frequente(re)nde/
als hij gedaen heeft e(n)nich acht(er)deel in hue(re)n/
assijse(n) te doene actu(m) in consilio opidi p(rese)ntibus/
buetsele burg(imagis)[tro] borch roesme(re) scabinis abs(oloens)/
berghe ravescote de [et] aliis de co(n)silio junii xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-14 by Xavier Delacourt