SAL7393, Act: R°78.3-V°78.1 (143 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°78.3-V°78.1  
Act
Date: 1499-09-13

Transcription

2019-01-20 by helga peeters
Nae dien jan diericx porte(r) van lov(en) niet/
tegenstaen(de) zijnd(er) renu(n)ciatie(n) alh(ier) voir scep(enen) bij/
hem ged(aen) julii vi lestleden vand(en) afsc(ri)ven(e) van alsulk(en)/
p(ro)cedue(re)n als h(er) henrick ymbrechts prieste(r) erfp(ro)chiaen/
van poerle en(de) wechelezande metter wet van/
vorslair ged(aen) hadd(e) op seke(re) erfgoed(en) desselfs/
te vorslair gelegen voir een loepen rogs en(de)
//
verswigen(en) wed(er) nyeuwe brieven als porte(r)/
alh(ier) v(er)cregen heeft aenden selven meye(r) v(er)sueken(de) costeloes/
ontslach van sijne(n) goeden en(de) te verdragen(e) die e(n)nichss(ins)/
te v(er)hue(re)n ende te v(er)pachten metten yersten br(ieven) ende/
oic metten ii[te(n)] br(ieven) aend(en) selven meye(r) de welke/
ten dage d(air) inne begrepen alh(ier) gecomp(ar)eert es bijd(en)/
raide vand(er) stadt hem te rechte tegen den selven/
porte(r) (com)p(ar)e(re)nde d(air) de selve poirte(r) noch p(ro)cur(eur) van/
sijne(n) wegen niet gecomp(ar)eert en zijn en(de) dofficier/
accuseerd(en) zijn (con)tu(m)atie gemerct der voe(r) renu(n)ciatie(n)/
voirs(creven) en(de) dat d(air) bij hem gheen nyeuwe p(ro)cedue(re)/
van haeffelike zaken op en(de) tegen den poirte(r) noch/
zijn goede zed(er)t geschiet en wae(re)n noch ande(re) dan/
voe(r) dloepen rocx erffelijck soe es bijden selven/
raide de selve poirte(r) oft p(ro)cur(eur) van sijne(n) wege(n)/
doen roepen die niet gelijc voe(r) geco(m)p(ar)eert en/
zijn wair op de wet ten v(er)sueke vand(en) offic(ie)r/
den selven offic(ie)r den uuytgesproken heeft dat/
hij dese zijn p(rese)ntatie en(de) te kynnen geven soude/
doen teeken(en) om trecht d(air)inne voirt gehandelt/
te wordden naed(en) voir acte(n) en(de) plaetss(en) ald(air) ende/
den selven offic(ie)r van alle costen d(air)inne gebuert/
sijn v(er)hael te hebben aenden selve(n) poirte(r) soe/
dat behoe(re)n sal act(um) in (con)s(ili)[o] opidi ip(s)o die vener(is)/
p(rese)ntib(us) a(m)bobus burg(imagis)[tr(is)] et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] sept(embris)/
xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt