SAL7393, Act: R°95.2-V°95.1 (172 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°95.2-V°95.1  
Act
Date: 1499-09-27

Transcription

2019-02-09 by helga peeters
Vanden calangien gecomen voe(r) meye(r) ende scepen(en) tussche(n)/
willem(me) van assche als lieutenant m(ijns) he(re)n smeyers van/
loeven(en) t(er) eend(ere) ende vranck(en) loenkens t(er) ande(re) ald(air) de/
voirs(creven) vranck als op heden sustineerde dat de voirs(creven) offic(ie)r
//
vand(er) heerlich(eit) wegen want hij hem t(er)minelijck bethijde(n)/
was soude betalen de costen vanden vorstere die zijn/
getuyge(n) ov(er)lanck gedaight hadde en(de) noch moeste dagen/
inden thoon d(air) hij met vo(n)nisse toe gewesen was/
ind(en) saken voirs(creven) tussche(n) hem en(de) den selven officier/
uuytstaen(de) seggen(de) hoe hij ov(er)lanck geseten hadde/
en(de) dat hem niet moegelijc en was de costen te/
dragen die hij in dien en(de) and(er)ssins dragen moeste/
om(me) sijn huysgesynne onderhouden hopen(de) als een geva(n)gen/
man dat tselve nae recht behoirde alsoe te gescieden(e)/
de voirs(creven) officier de (contra)rie sustinie(re)nde te weten(e) dat/
alsoe niet en behoirde ten wae(re) dat vranck dorste/
zwe(re)n ten heyligen dat hij bij he(m) selven noch van /
sijns selfs wegen en(de) zijne(n) vrinde(n) de voirs(creven) /
costen niet en hadde oft en soude co(n)nen v(er)stringe(n)/
seggen(de) dat hijt and(er)s niet en behoirde te doen(e)/
mair dat de voirs(creven) vranck zijn costen dragen/
soude het wae(re) vand(en) daigen van zijne(n) voirs(creven)/
getuygen en(de) des hij in dien behoeven(de) soude/
moegen sijn exemple(re)nde de selve offic(ie)r tande(re)n/
tijden tselve genoech gesciet te zijne inder/
saken van a(n)nen cruywageners die hij oic tegen/
hue(r) vand(en) heerlijch(eit) wegen uuytstaen(de) hadde gehadt/
d(air) van de voirs(creven) vranck als voe(r) de (contra)rie altijt/
gesustineert heeft Es gewesen t(er) maniss(en) smeyers/
bijd(en) scepen(en) dat soe v(er)re vranck den eedt doet/
dat hij de voirs(creven) costen niet en soude co(n)nen ver/
stringen bij hem selven noch van sijne(n) goeden/
dat in dien gevalle de voirs(creven) offic(ie)r sculdich/
sal zijn vand(en) heerlijch(eit) wegen de getuyge(n) des/
voirs(creven) vrancx te doen daigen bij den diene(r) soe/
dat behoirt sonder vrancx cost en(de) and(er)s niet in sca(m)pno/
septe(m)br(is) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt