SAL7393, Act: R°97.1-V°97.1 (177 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°97.1-V°97.1  
Act
Date: 1499-10-03

Transcription

2019-02-16 by helga peeters
Nae dien dat op heden bijden raide vand(er) stadt sijn/
gecomp(ar)eert lod(ewijck) lesens t(er) eend(ere) ende jan vand(en) hove/
t(er) and(er) zijden ald(air) de voirs(creven) lod(ewijck) te kenne(n) gaf hoe/
jan hem hadde doen hachten voe(r) seke(re) t(er)mi(n)acien geg(even) m(ar)cii p(rim)[a] lestleden aengaen(de) seke(re) vliegen(de) erven d(air)/
de selve jan hem recht toe v(er)mat gebleve(n) nae/
daflivich(eit) van katlijne(n) wijlen smeets d(air) de voirs(creven)/
jan vand(en) hove als hij oic te kynne(n) gaf de voirs(creven)/
lod(ewijck) zijn devoir niet ged(aen) en hadde acht(er)volgen(de)/
der selv(er) t(er)mi(n)acien om te bescriven(e) de p(er)sone(n) tot/
berthe(m) en(de) d(air)omtr(ent) woenen(de) den welken de voirs(creven)/
lod(ewijck) de goede nad(er) selv(er) katlijne(n) gebleven als/
erfg(enaem) van hue(re)n weg(en) die ov(er)gelevert hadde/
op seke(re) borchtocht hopen(de) alsoe de selve jan/
want lod(ewijck) h(ier) inne gebreckelijc hadde geweest/
navolgen(de) der voirs(creven) t(er)mi(n)acien dat lod(ewijck) in/
dien v(er)steken soude zijn ende dat hij gehouden/
soude zijn blive(n) voir tvoldoen in dien de voirs(creven)/
lod(ewijck) de (contra)rie sustine(re)nde seggen(de) dat hij zijn/
lud(en) tande(re)n tijden hadde bescr(iven) en(de) dat zij alh(ier)/
geweest hadden hoe wel de mater(ie) alsdoen/
niet ontco(m)mert en wert ende datme(n) bevi(n)den/
soude dat hij vand(en) voirs(creven) goed(en) gesceyden/
was nae uuytwijsen(e) van eene(n) inve(n)tar(is) d(air)af/
wesen(de) dien hij p(rese)nteerde voir oegen te bringen(e)/
hopen(de) d(air) mede te gestaen(e) en(de) dat hij d(air)aff/
gesceyd(en) was sonder p(ro)fijt oft bate te hebben(e) (et)c(etera)/
Es get(er)mineert en(de) uutgesproken voir recht den/
voirs(creven) p(ar)tien bijd(en) voirs(creven) raide dat de voirs(creven)/
lod(ewijck) alnoch alh(ier) soude bescr(even) bynne(n) viii daighen/
naistc(omende) de voirs(creven) p(er)sonen die de voirs(creven) vliegen(de)/
erve aenverdt en(de) v(er)borcht hadde tot eene(n) seke(re)n/
dage ende dat hij den inve(n)tar(is) oic ov(er)bringen/
soude om t(er) selv(er) tijt bij tusschen spreken van vrinden/
te v(er)lijcken(e) ende in gevalle zij niet en consten/
verliken dat zij dan van hue(re)n gescille(n) tsamen
//
metten voirs(creven) inve(n)tar(is) ende des desen ae(n)cleeft/
comen soud(en) byden voirs(creven) raide om p(ar)tien gehoirt/
d(air) inne gedaen te w(er)den(e) alsoe behoe(re)n soude ende/
dat des(er) tijt hangen(de) de voirs(creven) jan sculd(ich) soude/
zijn te doen slaken en(de) stille te staene de vroente/
act(um) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us) pynnoc buets(ele) burg(imagis)[tr(is)]/
et aliis de (con)s(ili)[o] octobr(is) t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt